ایجاد محدودیت توسط سایت جنی

Начал محمدعلي پازوکي Среда, 4 Января 2012

Участники:

Показаны все 1 сообщение
4/1/2012 в 9:28 после полудня

قابل توجه تمامی اعضای شجره نامه.
متأسفانه به تازگی سایت جنی دسترسی رایگان خود را محدود كرده و برای افزودن افراد به شجره نامه تقاضای هزینه می‌نماید. لذا بعد از جستجو و یافتن سایت مناسب دیگر دعوتنامه جدید برای همه ارسال خواهم كرد. در ضمن در صورتی كه كسی از وجود سایت مشابه دیگری با خبر شد اطلاع دهد.

Показаны все 1 сообщение

Зарегистрируйтесь или войдите в систему чтобы участвовать в этом обсуждении