دنياي مجازي اينترنت ؛ فرصت نزديكتر شدن يا انيس خلوت تنهايي ؟

Начал yasereza Суббота, 11 Сентября 2010

Участники:

Показаны все 1 сообщение
11/9/2010 в 8:36 после полудня

سلام
زنده بودن را به بیداری بگذرانیم كه سالها باید به اجبار خفت

Показаны все 1 сообщение

Зарегистрируйтесь или войдите в систему чтобы участвовать в этом обсуждении