No Flash player detected

Try our next-generation family tree (no Flash required).

Or you may enable or install Adobe Flash to view our standard family tree.

Ragnvald Jonson Urka

(c.1214 - c.1263)
Ragnvald Urka Jonsson Smør (1217 - 1263). Det hevdes at Rangvald Urka var far til Jon Rangvaldson som var den første som er kjendt i Smørslekten. Rangvald var med kong Haakon H... read more