No Flash player detected

Try our next-generation family tree (no Flash required).

Or you may enable or install Adobe Flash to view our standard family tree.

Harder Holst

(c.1625 - 1692)
Harder Holst Harder Holst, Foged i Ørkedal.46 I amtsregnskapet finner jeg ham som undertegner av fogderegnskapet fra Orkdal i årene 1668, 1669 og den 30. dec. 1670.86 Skifte etter h... read more