No Flash player detected

Try our next-generation family tree (no Flash required).

Or you may enable or install Adobe Flash to view our standard family tree.

Dirck van Haeften, heer van Gameren

(c.1530 - c.1578)
Zie Biografisch Woordenboek Gelderland... geen kinderen