No Flash player detected

Try our next-generation family tree (no Flash required).

Or you may enable or install Adobe Flash to view our standard family tree.

Barthold Jansz van Steenhuysen

(b. - 1625)
In 1614 lid van de vroedschap van Alkmaar, doch door Prins Maurits niet herbenoemd in 1618. Hij was een der oprichters en eerste bewindhebbers der Oost-Indische Compagnie in 1602 ter kamer van Enkhui... read more