No Flash player detected

Try our next-generation family tree (no Flash required).

Or you may enable or install Adobe Flash to view our standard family tree.

Nils Gustaf Verner von Heidenstam

(1822 - 1887)
Begick självmord 1887, sköt sig. Fortifikationsingenjör och fyringenjör. 1849 blev han ingenjör vid lotsverkets fyr- och båkinrättning och 1858 ut... read more