Johan David Alopaeus (1711 - 1767)

public profile

22

匹配

0 0 22
Adds middle name, educationsibling(s).

View Johan David Alopaeus's complete profile:

  • See if you are related to Johan David Alopaeus
  • Request to view Johan David Alopaeus' family tree

分享

Nicknames: "Hans"
Birthdate:
Birthplace: Viborg, Finland
Death: Died in Leppävirta, Finland
Occupation: Leppävirran kirkkoherra
Managed by: Lasse Söderström
Last Updated:
查看所有15

直系亲属

About Johan David Alopaeus

Johan David Alopœus (1740-43), kallad till pastor i Fredrikshamns stads sveneka församlingen och konfirmerad genom konglig fullmakt af 8 okt. 1740. Emedan den kongl. resolution, hvarmedelst Alopseus utnämndes till svensk pastor i Fredrikshamn, innehåller upplysningar om tillgången vid prestval i sagde stadsförsamling, produceras den här in extenso.

Kongl. maj:ts nådiga resolution på Fredrikshamns stads svenska församlings underdåniga supplik. Gifven Stockholm i rådkammaren den 10 sept. 1740 ').

Sedan kongl. raaj.-t under den 1 juli sistlidet i nåder förordnat, att den svenska församlingen i Fredrikshamn må skiljas från Wekkelaks landsförsamling och således få betjena sig af särskilde prester till gudstjenstens vid makthållande i stadens egen kyrka m. m., hafver bemälde svenska församling ej mindre nu än tillförene i underdånighet anhållit, det kongl. maj:t måtte täckas i nåder förordna magister Hans David Alopam» till don andra kyrkoherden vid merbemälte svenska församling uti don aflidne kyrkoherden Arvid Candciins ställe, emedan han erhållit församlingens enhälliga val och under det han nu ofver halftannat år betjent församlingen ådagalagt besynnerliga prof af en rättsinnig och nitälskande prestmans lära och lefverne.

Denna underdåniga ansökning hafver kongl. n]aj:t hos sig i behörigt öfvervägnndo komma låtit; och som consistorium i IJorgå uti dess underdåniga skrifvelso af den 16 maj 1739 förklarat sig icke hafva något att erinra emot denna mag. Alopa»us, utan äfvon gifvit honom ott godt beröm och vitsord, så hafver kongl. maj:t i nåder velat lomna dess bifall och samtycke till den stadsförsamlings i Fredrikshanin gjorda underdåniga ansökning att få honom Alopeeus till don andra kyrkohorden och dorpå för honom dos» nådiga fullmakt utfärda låtit.

Hvad i öfrigt beträffar sättet, huru med prestvalen i Fredrikshamns stadsförsamling i framtiden förhållas bör och hvarom härtills icke något visst varit stadgadt, hafver kongl. maj:t för mera ordning skull i nåder funnit bäst vara, att prestvalen dersammastädes icke på rådstugan utan i kyrkan böra anställas, och det pä vanligt sätt, sedan consistorium gifvit missive åt trcnne prestmän till att låta der i församlingen hora sina embetsgåfvor. Skulle församlingen, utom de trenne, begära att höra don fjerdo, bör församlingen deruti villfaras, såvida consistorium mot samma begärde fjerde prestmans lära och lefverne icke kunde hafva något att andraga och påminna; kommandes sedan den af dessa fyra, som församlingens mesta röster undfår, hos kongl. maj:t af consistorio i underdånighet att allena föreslås.

Hvilket församlingen till svar och underdånig efterrättelse länder. Förblifvandes kongl. maj:t densamma med nåd och ynnest bevågen. Datum ut supra.

Friedrich. Glist. Bonrauschiöld,

Alopseus blef pastor i Leppavirta 1743, hvarefter någon skild pastor för svenska församlingen ej vidare anställdes.

  • ) Finnes förut tryckt i W. G. Lagt Handlingar och upp$atter V.

13.3.1730 Hans David Alopaeus 5752. Kastettu Viipurissa (ruots. seurak.) 29.6.1711. Vht: Viipurin kirkkoherra, FM Magnus Alopaeus 4141 (yo 1695, † 1716) ja hänen 2. puolisonsa Elisabet Tesche tämän 1. avioliitossa. Porvoon lukion oppilas 11.3.1727 – 1730. Ylioppilas Turussa 13.3.1730 [Alopæus] Joh. David, Magni fil. Vib _ 328. Nimi on kopioitu Albumista v. 1786 Viipurilaisen osakunnan matrikkeliin 1730. d. 13. Mart. Johannes David Alopaeus. | Past. in Leppävirta. Respondentti 20.12.1733 pro exercitio, pr. Isak Björklund U586. Respondentti 29.4.1738 pro gradu, pr. Algot Scarin U585. FM 4.7.1738. Vihitty papiksi Porvoon hiippakunnassa 10.1.1739. — Viipurin tuomiokapitulin notaari 1735–38. Luumäen kirkkoherran (isäpuolensa) apulainen 1739. Haminan kirkkoherra 1740. Pakeni sotaa Ruotsiin 1742. Leppävirran kirkkoherra 1743. Rovasti 1747. Lääninrovasti 1755. Laati omaelämäkerrallisia ym. käsikirjoituksia. Synodaaliväitöksen varapreeses pappeinkokouksessa Porvoossa 1755. † Leppävirralla 8.3.1767. http://www.helsinki.fi/ylioppilasmatrikkeli/henkilo.php?id=5752

查看全部

Johan Alopaeus's Timeline

1711
June 29, 1711
Viborg, Finland
1739
1739
Age 27
1740
1740
Age 28
1743
December 16, 1743
Age 32
Leppävirta, Finland
1767
March 8, 1767
Age 55
Leppävirta, Finland