Sirka Mindel Rappoport (Shapira) (deceased)

public profile

View Sirka Mindel Rappoport (Shapira)'s complete profile:

  • See if you are related to Sirka Mindel Rappoport (Shapira)
  • Request to view Sirka Mindel Rappoport (Shapira)'s family tree

Share

Birthdate:
Death: (Date and location unknown)
Managed by: Raziel Seckbach
Last Updated:
view all

Immediate Family

About Sirka Mindel Rappoport (Shapira)

בחטיפת היהודים הנוראה בלעמבערג, ביום המר של ר״ח אב תש״ב נתפס גם ר׳ שאול, כי חותנו ברח שמה עם כל בני ביתו. לר״ש ולאשתו היו להם תעודות מסע לפאראגוויי. למחרת הלכה אשתו מרת סירקח מינדל אל חגיסטפו לבקש על בעלה שיניחוהו לנפשו. בהיותה משכלת מיוחדת, בעלת לשון שוטף ויפת תואר שאין דוגמתה, עשתה רושם רב על הנאצי העריץ, ראש המחלקה. אחרי שמוע את בקשתה אמר לה לשוב למחר. כששבה למהר כבר קיבץ התלין הנאצי את חבריו ואמר להם, הביטו נא כמה יפהפיה היא היהודית הזו, ושאלה שוב מה היא רוצח, וחזרה שוב על מבוקשה. הרוצח אמר לה לשוב למחר. בבואה למחרת הציגה שוב לפני נאצים אחרים שזנו את עיניהם הטמאות מיפיה האציל. ושוב שאלה

הרוצח בגסות מה היא רוצה. האשה האומללה חזרה ברעדה על בקשתה לשחרר את בעלה החף מפשע. המרצח הבליעל הוציא את אקדחו והרגה לעיני חבריו, ביום ג׳ באב תש״ב, הי״ד. למחרת ערכו המרצחים ימ״ש טבח רב בכל לעמבערג והרגו את כל החטופים שבתוכם הי׳ גם ר׳ שאול, ברציחה אכזרית שעדיין לא נראתה בעולם, ימש״ו מתחת שמי ד

בפרוץ קלגסי החיות הרעות הנאצים יימ״ש לגליציא בשנת תש״ב, ברח הרב עם ב״ב ללעמבערג. אולם האסון הנורא הי׳ שם מוכן, וביום כ״ח אב סידרו הנאצים חטיפה רבה של יהודים, והשתדלו לחטוף את ראשי ונכבדי העיר ובתוכם הי׳ כאמור, גם חתנו של הרב, ר׳ שאול ראפאפורט הנ״ל, וראש המרצחים רצח באקדוחו את אשת ר׳ שאול, בתו היתידה של האדמו״ר שליט״א מבלאזשוב, שבאה אליו להתחנן להצלתו, והארכנו בזה בפרטיות בראש המאמר. ביום ו׳ בו עשו הרג איום ברבבות יהודי לעמבערג.

כמה ימים לפני הטבח הנורא, קיבל הרב מחסידיו בשויצריא, פאספורט לו ולכל בני ביתו, אבל לא הועיל כלום, כי ׳הנאצים הרגו גם יהודים אזרחי חו״ל. רציחת בתו וחתנו זעזעה את הרב והרבנית עד דכדוכה של נפש. הכירו לדעת שבלעמבערג אי אפשר לשהות עוד ונסו לגריידונג. בעזרת אנשי שילומו חובן לו בונקעיר (מרתף

להתחבא), ונכנס שמה עם הרבנית ועוד יהודים.

המאור וזכרון בספר ח"ב, קסט וקעט -------------------- http://www.hebrewbooks.org/pdfpager.aspx?req=1070&pgnum=3