Zvi Hirsch Meisels (1902 - 1974) Icn_world

‹ Back to Meisels surname

View Zvi Hirsch Meisels's complete profile:

 • See if you are related to Zvi Hirsch Meisels
 • Request to view Zvi Hirsch Meisels's family tree

Share

Nicknames: "Weitzener Rav", "Veitzener Rov"
Birthdate:
Death: Died
Occupation: Rabbi
Managed by: Yigal Burstein / יגאל בורשטיין
Last Updated:
view all 27

Immediate Family

  • Photo_silhouette_f_thumb2
  • Photo_silhouette_m_thumb2
   yekusiel yehuda
   son
  • Photo_silhouette_m_thumb2
   Elazar Menachem Mendel
   son
  • Photo_silhouette_m_thumb2
   Zalmen Leib
   son
  • Photo_silhouette_m_thumb2
   Shalom Yehezkel
   son
  • Photo_silhouette_m_thumb2
   Haim Yakov
   son
  • Photo_silhouette_m_thumb2
   Mordechai Zev
   son
  • Photo_silhouette_f_thumb2
   Beila
   daughter
  • Photo_silhouette_f_thumb2
   Miriam Achsa
   daughter
  • Photo_silhouette_f_thumb2
   Hana Rachel
   daughter
  • Photo_silhouette_f_thumb2
   Bracha
   daughter
  • Photo_silhouette_f_thumb2
   Hindel
   daughter

About Zvi Hirsch Meisels

Rabbi Zvi Hirsch Meisels, zt"l (1904-1970), was the Weitzener Rav (Chicago) and author of Mekadshei Hashem

--------------------

הרב צבי הירש מייזליש זצ"ל

תאריך לידה: תרס"ב (1902), אוהעל, הונגריה

תאריך פטירה: תשל"ד (1974), שיקגו, ארצות הברית

הוסמך להוראה ולרבנות על ידי הרב מאיר אריק זצ"ל, בעל "אמרי יושר".

בשנת תרפ"ה (1925) יסד את ישיבת "עץ חיים" בניימארק.

בשנת תרצ"ב (1932) נתמנה כדומ"ץ ור"מ בקהילת וויטצען.

בתקופת המלחמה היה במחנות עבודה וריכוז.

בשנת תש"ד (1944) גורש לאושוויץ עם בני הישיבה ואנשי הקהילה.

לאחר השואה מצא בדרך נס את כרכי חידושיו, ובהם מאות תשובות לתלמידיו ולידידיו, רובם הודפסו בספרו "בנין צבי", ניו יורק, תשט"ז.

בספרו שו"ת "מקדשי השם", שיקגו תשט"ו, פירסם שאלות ותשובות מאת הנספים, בצירוף הגהותיו "דבר צבי". בספר זה פתח בהקדמה בשם "שער מחמדים", ובה סיפורי הצלה, אמונה והתחזקות ממחנה ההשמדה אושוויץ.

בהקדמה זו מובאות שאלות ותשובות הלכתיות, שהרב נשאל והשיב בשעות צרה.

לאחר המלחמה נתמנה כאב"ד בברגן-בלזן, ורב שארית הפליטה באזור הבריטי בגרמניה. יסד שם ישיבה ו"בית יעקב".

עסק בפתרון שאלות קשות שהתעוררו בעקבות המלחמה, והתמסר בעיקר לשאלת העגונות.

שימש כרב קהילת "שארית ישראל", שיקגו.

ראה:

http://www.biu.ac.il/JH/Parasha/miketz/miketz2.html

-----------

האדמו"ר הרב ר' צבי הירש מייזליש שליט״א נולד בשנת תרמ"יב באוהעל. לאביו הרב הנאון המפורסם ר' דוד מייזליש אב"ד אוהעל ומח"ס בנין דוד (הלכה ותורה) נתחנך על ברכי אביו הנ־ל ואצל גדולי ההוראה והתורה בהונגריה. נסמך להוראה מהגאונים המפורסמים המסודטמים "לבושי מרדכי", ר׳ משה גינז מקריפטיער, ר' מאיר אראק מטרנוב, ר׳ שמואל פיהרער מקראסנא. בשנת תרפיא התחתן (בז"ר) עם בת הרה"ג הצ׳ מלימנוב. חתן הגאון הקדוש עטרת תפארת ישראל. ר׳ שלמה הלבדשטאם מבאבוב, בשנת תרפ"ח - תר"ץ שמש כרב ור"מ בניימארק. גאליציע. מתר״ץ-תש"ד רב ור"מ בוייצען הונגרי׳, בתש"ה־ז׳ רב ראשי באזור הבריטי בגרמניא, ורב הכולל בבערגען בעלזען, בתש"ז הגיע לארה"ב, ונתקבל לרב ומנהיג בביהכנ"ס "שארית ישראל" בשיקאגו. מקום שם ישמש גם באדמוריו"ת. יסד ישיבה ומתיבתא בשם "שארית ישראל" בשיקאגו, והינו נשיאה ור"מ. התלמידים המה אשר הציל אותם והביאם מאירופה לארה"ב. מטרת הישיבה היא תורה ומלאכה. ויש תקוה גדולה שתתפתח הישיבה לאחת הישיבות הגדולות בארה"ב. מח"ס "בני צבי" (תשובות) שו"ת "מקדשי השם". קונטרס תקנת עגונות ועגונים ועוד איתו בכתובים חידושים בהוראה, דרוש ופלפול. בעבודתו הפורי׳ למען פליטי ונדחי ישראל, קידש שם שמים ברבים, רב פעלים, ואביר המעש למען כבוד התורה ולומדיה. נצר מזגע הגאונים הרד"ד מלוסק, חוו"ד, חכם צבי, ייטב לב, ישמח משה. דברי חיים, ברוך טעם, גדול בתורה ובהוראה, ומהעסקנים הפעילים למען חינוך התורה.

(תולדות אנשי שם א)