Birth of Frederick V, Duke of Swabia V Duke Of Swabia, Duke of Swabia

Date: July 16, 1164
Place: Schwaben, Bavaria
Location: Schwaben, Bavaria

Comments