Medlar mellan Kristine Munk, Chr IV o Ellen Marsvin

Date: 1630
Created By: Private User

People

About This Event

Bricka, Kristine Munk:...dog kom det ved gejstlig Medvirkning i Nov. 1629 til et Forlig mellem Ægtefolkene, hvorefter K. M. ikke mere maatte have at gjøre med Børnene. Men da hun overtraadte denne Aftale, opstod der paa ny heftige Scener, og Enden blev, at hun i Jan. 1630 forlod Hoffet, og dermed indtraadte for bestandig en faktisk Skilsmisse, der kom til at gribe stærkt ind, ikke alene i hendes og Kongens, men ogsaa i Danmarks Historie.
Hun synes at have villet søge Tilflugt hos sin Moder, men blev ikke godt modtaget af denne; tvært imod blev der Strid imellem dem, og det var forgjæves, at den fynske Biskop Hans Mikkelsen, der tidligere havde været Ellen Marsvins Huspræst, søgte at mægle baade imellem Moder og Datter og imellem Kongen og K. M.

Comments