Birth of R' Shimshon Halevi-Heller, (the Elder) Rabbi of Stari Bohorodchany