Photo
Name
Adolf Jacobus Mostert (1852 - 1901)

Follow