Photo
Name
Johan Henrik Beucker Andreae (1811 - 1865)

1851-1865 : Burgemeester LEEUWARDEN - Friesland

Follow
Carl Wilhelm Christiaan Theodoor Visser (1850 - 1934)

1901-1917 : Burgemeester ALPHEN - Zuid-Holland 1918-1923 : Burgemeester ALPHEN a/d RIJN - Zuid-Holland : Burgemeester Hemelumer Oldephaert en Noordwolde : Burgemeester Wonseradeel

Follow
Bernardus Hopperus Buma (1826 - 1892)

: Burgemeester WESTDONGERADEEL - Friesland info Geboren Buma, kreeg bij Koninklijk Besluit van 3 november 1867 no. 14 toestemming de naam Hopperus bij zijn geslachtsnaam te voegen. Hij is de stam...

Follow
Wiardus Willem Hopperus Buma (1865 - 1934)

nl.wikipedia... ; 1898-1905 : Burgemeester HENNAARDERADEEL - Friesland

Follow
August Eduard Zimmerman (1861 - 1926)

1891-1904 : Burgemeester HOORN - Noord-Holland 1904-1911 : Burgemeester LEEUWARDEN - Friesland 1911-1917 : Burgemeester ZUTPHEN - Gelderland

Follow
Johan Hora Adema (1843 - 1938)

1886-1888 : Burgemeester AALTEN - Gelderland 1888-1891 : Burgemeester HENGELO - Overijssel 1896-1914 : Burgemeester HARLINGEN - Friesland

Follow
Hobbe Baerdt van Sminia (1797 - 1858)

1851-1858 : Burgemeester TIETJERKSTERADEEL - Friesland : Lid Provinciale Staten Friesland : Buitengewoon lid Tweede Kamer der Staten-Generaal : Lid Ridderschap van Friesland

Follow
Jan Hendrik Frans Karel van Swinderen (1837 - 1902)

1863-x : Burgemeester GAASTERLAND - Friesland

Follow
Gerard Regnier Gerlacius van Swinderen (1804 - 1879)

1835-1853 : Burgemeester GAASTERLAND 1857-1863 : Burgemeester GAASTERLAND : Lid Eerste Kamer der Staten Generaal

Follow
Augustinus Lycklama a Nijeholt (1842 - 1906)

Burgemeester OPSTERLAND

Follow
Willem Hendrik Feije van Heemstra (1842 - 1920)

1867-1883 : Burgemeester HARLINGEN - Friesland 1883-1913 : Burgemeester DEVENTER - Overijssel

Follow
Harmannus Gaaikema (1866 - 1942)

1893-1897 : Burgemeester NOORDBROEK ‧ Groningen 1897-1902 : Burgemeester ADUARD ‧ Groningen 1902-1934 : Burgemeester GAASTERLAND - Friesland

Follow
Ernst Jongsma (1827 - 1894)

1853-x : Burgemeester DOKKUM - 1853 : Kantorechter-plaatsvervanger 1858 : rechter in Sneek Publicatie 1865 : De Paardenfokkerij in Friesland. Eene studie. Leeuwarden

Follow
Jan Thomas Ferdinand Huguenin (1829 - 1875)

1871-1872 : Burgemeester STAVOREN - Friesland 1872-1875 : Burgemeester HAVELTE - Drenthe

Follow
Willem Regnerus Livius van Andringa de Kempenaer (1878 - 1931)

1909-1914 : Burgemeester ZWEELOO - Drenthe 1914-1919 : Burgemeester UTINGERADEEL - Friesland 1919-1929 : Burgemeester AENGWIRDEN - Friesland

Follow
Johan Bothenius Lohman (1887 - 1977)

1914-1920 : Burgemeester TIETJERKSTERADEEL - Friesland 1920-1941 : Burgemeester ASSEN - Drenthe 1945-1949 : Burgemeester ASSEN - Drenthe

Follow
Willem Gerard Maurits Eijck van Zuylichem (1846 - 1915)

: Burgemeester SCHIERMONNIKOOG 1896-x : Burgemeester NIJEVEEN : Voorzitter Waterschap Maartensdijk

Follow
Ferdinand François baron de Smeth (1887 - 1939)

1934-1939 : Lid van de Hoge Raad van Adel ‧ Kamerheer en hofmaarschalk van Koningin Wilhelmina ‧ 1915-1917 : Burgemeester FERWERADEEL - Friesland ‧ 1918-1920 : Burgemeester S...

Follow
Maurits Pico Diderik van Harinxma thoe Slooten (1804 - 1876)

Grietman van SMALLINGERLAND

Follow
Sicco Douwe van Aylva, jhr. (1734 - 1807)

Follow
Frans Ernst van Aylva (1731 - 1768)

Follow
Hessel Douwe Ernst van Aylva, jhr. (1700 - 1774)

Follow
Ernst van Aylva, jhr. (1659 - 1714)

Follow
Ernst van Aylva, jhr. (1548 - 1627)

Follow
Douwe van Aylva, jhr. (1579 - 1638)

Follow
Ernst Sicco van Aylva, heer van Witmarsum (1635 - c.1680)

Follow
Douwe Meckema van Aylva, jhr. (1610 - 1665)

Follow
Pier Zeper (1761 - 1845)

1819-1824: Burgemeester Leeuwarden

Follow
Hessel van Aysma (b. - 1597)

Follow
Johan Lieuwes van Aysma (1526 - d.)

Follow
Schelto van Heemstra, jonker (1738 - 1803)

Schelto (jonker) van Heemstra, geboren te Veenklooster op Fogelsanghstate op 6 december 1738, gedoopt te Oudwoude op 1 januari 1739, overleden te Oenkerk op Heemstrastate op 16 maart 1803. (raad in de ...

Follow
Hans Willem van Camstra (1687 - 1761)

Zie Wikipedia...

Follow
Tjalling Willem van Camstra (1685 - 1742)

Follow
Tjalling Homme van Camstra (1664 - 1727)

Follow
Johan van Beyma (c.1588 - 1647)

1616 nov-07 : Student te Leiden - Johannes à Beyma Raadsheer Leeuwarden 1624-1647 : Burgemeester van Leeuwarden

Follow
Jan Juckes van Beyma (b. - 1564)

1560 : Burgemeester Dokkum

Follow
Hobbe van Burmania (1705 - 1765)

Follow
Hans Willem van Aylva, heer van Waardenburg (1751 - 1827)

Curriculum VITAE -x: lid Wetgevend Lichaam -x: lid Staten-Generaal jaar: erfgenaam goederen in Baarderadeel jaar: erfgenaam goederen in Wonseradeel -x: eigenaar UNIA-state te Beers -x: Gr...

Follow
Hans Willem van Aylva (1695 - 1722)

Follow
Albertus Sybrandus van Eminga, jhr. (b. - 1662)

Follow
Eduard Marius van Beyma (1755 - 1825)

Bron : www.parlement.com 1796-1805: lid Eerste Nat. Vergadering - Tweede Nationale Vergadering - Constituerende Vergadering 1798 mei-jun : lid Vertegenwoordigend Lichaam 1798-1801 : lid Vertegenwoo...

Follow
Jacob Unico Willem, graaf van Wassenaer Obdam (1769 - 1812)

Heer van Twickel, Weldam, Olidam, Baanderheer van Wassenaer en Zuidwijk, Vrijheer van Lage, Heer van Obdam, Spierdijk, Hensbroek, Zijpe, Wogmeer en Kernhem.

Follow
Julius Matthijs van Beyma thoe Kingma (1781 - 1847)

Follow
Ulbo Jetze Heerma van Beyma thoe Kingma, jhr. mr. (1821 - 1876)

Curriculum VITAE 1848-1851 : Grietman Franekeradeel 1851-1876 : Burgemeester Franekeradeel

Follow
Jarich George van Burmania, jhr. (1695 - 1757)

Curriculum VITAE 1721-1729 : mei-29 Raadsheer Hof van Friesland - kwartier Zevenwouden 1729-1744 : Grietman Oostdongeradeel x : Hoofd Gedeputeerde Staten 1735 & 1742 : Commissaris Politiek ...

Follow
Sjuck Gerrolt Juckema van Burmania Rengers, baron (1713 - 1784)

33. Sjuck Gerrolt Juckema van Burmania Rengers , grietman, dijkgraaf, curator, geboren te Leeuwarden op 6 maart 1713, overleden te IJsbrechtum op 30 maart 1784, zoon van Egbert Rengers en Titia Barbara...

Follow
Sicco van Goslinga, jhr. (1664 - 1731)

Follow
Johan van Goslinga, jhr. (b. - 1688)

Follow
Justinus Sjuck Gerrold Juckema van Burmania Rengers, baron mr. (1773 - 1832)

Voir Wikipedia...

Follow
Daniel de Blocq van Haersma (1732 - 1814)

Daniel de Blocq van Haersma (de Blocq was de laatste voornaam) was de vader van Catharina van Haersma, de moeder van Maria de With. ======Curriculum VITAE 1752-x : Tonneboeijer voor de provincie ...

Follow
Jan Minnema van Haersma de With, jhr. (1821 - 1889)

Curriculum VITAE wanneer : Studie .. t/m Propedeuse Leiden 1839 : Student te Franeker - KAN DAT AAN DE UNIVERSITEIT ZIJN GEWEEST, gezien de bestaansjaren van deze instelling ....? wanneer : Pro...

Follow
Maurits Pico Diederik van Sytzama, baron (1789 - 1848)

Follow
Jacob Adriaan Nicolaas Patijn, mr. (1873 - 1961)

Curriculum VITAE 1911-1918 : Burgemeester Leeuwarden t : Gezantschaps-attaché en 'assistant legal adviser' vh koninkrijk Siam te Parijs t : Ambtenaar gemeente Den Haag t : Ambtenaar Mi...

Follow
Frederik Hessel van Beyma thoe Kingma (1818 - 1899)

Curriculum VITAE 18-x-1841 : Studie Rechten Leiden 1841 : dec-11 Promotie 1841-x : Procureur te Heerenveen 1842-18-x : Secretaris Grietenij Engwirden - waar ernstige misstanden m.b.t, beheer ...

Follow
Antonie Röell, baron mr.dr. (1864 - 1940)

Curriculum VITAE 1898-1904 : Burgemeester LEEUWARDEN - Friesland Ambtenaar Prov. Bestuur Gelderland Ambtenaar Prov. Bestuur Overijssel 1904-1910 : Burgemeester ARNHEM - Gelderland 1910-1915...

Follow
Johan Hendrik van Boelens, mr. (1792 - 1865)

Studie Recht Franeker Hogeschool Proefschrift 'Quaestiones jur. inaug. praesertim ex loco codicis Napoleontei de titulis' 1840-1854 : Burgemeester Leeuwarden Lid Provinciale Staten Friesland Ad...

Follow
Johannes -jan- Bieruma Oosting, mr. (1816 - 1885)

Curriculum VITAE 1871-1877 : Burgemeester Leeuwarden 1850 : Grietman Weststellingwerf 1851 : Burgemeester Weststellingwerf termyn : Lid Tweede Kamer termyn : Lid Provinciale Staten 1858 :...

Follow
Johan Sippo van Harinxma thoe Slooten, baron (1848 - 1904)

Curriculum VITAE 1892-1898 : Burgemeester Leeuwarden Advocaat te ... Schoolopziener van ... Rechter-plaatsvervanger Raadslid ... 1898-1904 : Burgemeester 's-Gravenhage

Follow
Dirk Zeper (1803 - 1881)

Follow