Photo
Name
Peppi Lore Koschland (1931 - c.1942)

Follow
Rene Miri Kohn (1934 - 1943)

Follow
Jakob Shlomo Asztalos (c.1930 - 1944)

Follow
Sprince Ganc (1926 - 1944)

Sprince was single.

Follow
Alter Fishel Ganc (c.1935 - 1944)

Follow
Chana Ganc (c.1932 - 1944)

Follow
Etel Eti Marmor (c.1932 - c.1944)

Follow
Josef Taub (c.1936 - 1944)

Follow
Bina Taub (c.1940 - 1944)

Follow
Eliezer Jacob Taub (c.1938 - 1944)

Follow
Mordechai Mendel Taub (c.1932 - 1944)

Follow
Reizl II Taub (c.1930 - 1944)

Follow
Ester Satin (1942 - 1944)

Follow
Jonas Satin (1940 - 1944)

Follow
Abraham Satin (c.1939 - 1944)

Follow
Ester (c.1942 - d.)

Follow
Abraham (c.1938 - 1944)

Follow
Yona (c.1940 - 1944)

Follow
Sara Jungreisz (deceased)

Follow
Stefan Tuss Tuchman (1930 - 1940)

Follow
Alicja Tuss Tuchman (1931 - 1940)

Follow
Yidel Scharf (c.1940 - 1942)

Follow
Menachem Scharf (c.1939 - 1942)

Follow
Yehuda Tzvi Kahana (c.1933 - c.1944)

Follow
Chana Kahana (c.1932 - c.1944)

Follow
Shalom Festinger (c.1932 - 1944)

Follow
Alexander Feitelberg (1933 - 1941)

Source:

Follow
Henryk Siegmann (1932 - 1942)

Follow
Regina Neuman (c.1935 - 1942)

Regina Neuman was born in Krakow, Poland to David and Dora. She was a pupil and a child. Prior to WWII she lived in Krakow, Poland. During the war she was in Krakow, Poland. Regina was murdered in th...

Follow
Nella Stendig (1933 - 1942)

Nella Stendig was born in Cracow, Poland in 1933 to Samuel and Alicia. She was a child. Prior to WWII she lived in Cracow, Poland. During the war she was in Kolomyia, Poland. Nella was murdered in th...

Follow
Roman Infeld (1928 - 1944)

Follow
Kurt Samson Bortstieber (1928 - 1941)

Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstandes First Name Kurt Last Name Bortstieber Date of Birth 02.01.1928 Place of Birth Wien Residence Wien 9, Grünentorgasse 26 ...

Follow
Elli Kreutzwirt (1934 - 1940)

Follow
Chaim Shaul Lejzer (c.1934 - 1942)

Follow
Chana Krieser/Krizer (1928 - d.)

Follow
Shmuel Krieser/Krizer (c.1929 - d.)

Follow
Moshe Friedner (1930 - d.)

Follow
Isaschar Dov Thaler (c.1931 - d.)

Follow
Baruch Thaler (c.1929 - d.)

Follow
Shlomo Thaler (c.1928 - d.)

Follow
Bernhard Tenenbaum (1936 - c.1942)

Follow
Emilia Kleinmann (1932 - d.)

Follow
Naftali Herc Kurier (1932 - 1942)

Follow
Hendel Kurier (1928 - 1942)

Follow
Edith Levy (1937 - 1943)

Follow
Herbert Helmut Keller (1936 - 1942)

Follow
Urszola Seifert (1940 - 1942)

Urszula Seifert was born in Boryslaw in 1940 to Adam and Gusta nee Wachstock. She was a child. Prior to WWII she lived in Boryslaw, Poland. During the war she was in Boryslaw, Poland. Urszula was murde...

Follow
Shmuel Manheimer (c.1937 - 1943)

Follow
Rachel Manheimer (c.1936 - 1943)

Follow
Aharon Manheimer (1928 - c.1944)

Follow
Martha Gottlieb (b. - c.1944)

Follow
Eva Gottlieb (b. - c.1944)

Follow
Paul Gottlieb (b. - c.1944)

Follow
Joseph Gottlieb (b. - c.1944)

Follow
Erna Gottlieb (b. - c.1944)

Follow
Number, names and sexes unknown (b. - c.1944)

Follow
MJ3 Preisach (b. - 1944)

Follow
MJ2 Preisach (b. - c.1944)

Follow
MJ1 Preisach (b. - 1944)

Follow
Anna Freund (b. - 1944)

Follow
Erna Rubinstein (b. - c.1944)

Follow
Zelda Koplowicz (1926 - c.1942)

Follow
Zanwill Zajwel Lajzer II Koplowicz (1928 - c.1942)

Follow
Jacques Hellendall (1933 - c.1942)

Follow
Charles Hellendall (1930 - c.1942)

Follow
Jacques Samuel Glaser (1938 - 1943)

Follow
Nannie Wolff (1941 - 1942)

Follow
Esther Wolff (1939 - 1942)

Follow
Maurits Wolff (1933 - 1942)

Follow
Maurice Haagman (1942 - 1943)

Follow
Gabriël Haagman (1940 - 1943)

Follow
Hijman Manasse Haagman (1938 - 1943)

Follow
Richard Paul van der Velde (1939 - 1942)

Follow
Aron John van der Velde (1933 - 1942)

Follow
Sara Koster (1928 - 1943)

Follow
Rudi Glaser (1939 - 1942)

Follow
Bernard Glaser (1936 - 1942)

Follow
Henri Carl Glaser (1934 - 1942)

Follow
Bela Sprecher (1933 - 1942)

Follow
Nachum Schull (c.1942 - c.1944)

Follow
Jenta Schull (c.1933 - c.1944)

Follow
Jakob Jehuda Schull (c.1928 - c.1944)

Follow
Brana Schull (1940 - 1944)

Follow
Blima Schull (1938 - 1944)

Follow
Hinda Hela Perlstein (1927 - 1942)

Follow
Yisrael Simcha Perlstein (1932 - 1942)

Follow
Betzalel Biegleisen (1931 - d.)

Follow
Fela Biegleisen (1928 - d.)

Follow
Shalom Biegleisen (1926 - d.)

Follow
Mozes Monek Kapner (1936 - 1942)

Follow
Samuel Kapner (1932 - 1942)

Follow
Nachum Rieger (1930 - 1942)

Follow
Abraham Orgler (1939 - 1942)

Follow
Ninia Orgler (1933 - 1942)

Follow
Bluma Orgler (1929 - 1942)

Follow
Joseph Kempler (c.1924 - 1941)

Follow
Shlomo Barber (c.1925 - c.1941)

Follow
JS3 Goldwasser (c.1940 - 1941)

[gallery2]/0/

Follow
Chaja Goldwasser (c.1938 - 1941)

[gallery2]/0/

Follow
Josef Goldwasser (c.1936 - 1941)

[gallery2]/0/

Follow