Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

Project Tags

view all

Profiles

Inspireret af Tom Buk-Swienties bøger om 2. slesvigske krig og med udgangspunkt i "mine egne" veteraner fra de 2 slesvigske krige forsøger jeg her at skabe et projekt, som kan samle personlige historier op om de slesvigske krige. Velkommen ombord, der er plads til flere veteraner og flere hænder.

Opbygningen af projektet er indtil nogen kommer på en bedre idé, at der her under opbygges en kronologi over de 2 krige. Hvis man tilføjer generelle oplysninger om en begivenhed skriver man det her. Er det personlige oplysninger om en af deltagerne, så lav først en begivenhed på personens egen tidslinie, med oplysningerne og tilføj derefter et link til denne begivenhed her på siden med angivelse af begivenheden og personens navn. Man tilføjer nye profiler til projektet eller nye projektdeltagere ved at klikke på Handlinger og vælge i rullemenuen. Anders Hessel

Treårskrigen:


http://www.milhist.dk/start/oversigt_trearskrigen.htm

Mobilisering i 1848

Anders Stubkjær:

http://www.geni.com/profile/6000000000414980913/events/6000000024290580493

Slaget ved Bov 9. april 1848

Den 9. april om formiddagen rykkede danskerne frem til angreb. 3. jægerkorps, 12. bataillon og et halvt batteri (4 kanoner) dannede avantgarden og lededes af oberstløjtnant Magius. Efter en hård kamp erobredes Bov. 1. jægerkorps sammen med et par kompagnier af 5. og 9. bataillon angreb fra øst mod skovene omkring Kobbermølle, der forsvaredes af major Michelsens slesvig-holstenske jægerkorps forstærket med et kompagni kieler studenter. Tæt bag danskernes angrebskolonner fulgte resten af afdelingerne klar til at blive sat ind. Slesvig-holstenerne trængtes tilbage fra Bov til en stilling ved Nyhus, men måtte også opgive at holde denne og rykkede længere tilbage mod Harreslev og nordkanten af Flensborg. Bülows 1. brigade erobrede derefter Harreslev. 1. 2. og 11. bataillon havde udstået en vanskelig march gennem vanskelligt terræn og måtte opgive det store sving vest om slagmarken og tog i stedet retning mod nordkanten af Flensborg. Kavaleribrigaden nåede heller ikke at falde oprørerne i ryggen. Oprørshæren var i opløsning men undslap sydpå og undgik at blive omringet. Ved Kobbermølle modstod Michelsen lang tid det danske angreb. General Krohn havde ikke beordret ham tilbage da hovedstillingen blev opgivet. Da nu danskerne satte ind med fuld kraft, kunne han ikke længere holde stillingen og trak sig tilbage langs Flensborg fjord, hvor han kom under beskydning fra de danske orlogsskibe der lå 5-600 m. ude i fjorden. Kort tid efter blev han angrebet sydfra af general Ryes 1. bataillon så hele Michelsens styrke blev dræbt, såret eller taget til fange.

De danske tab var på 16 faldne og 78 sårede. Slesvig-holstenerne havde 30 faldne, 143 sårede, der alle blev taget til fange og 780 usårede, der blev taget til fange. Fire af deres syv sårede officere døde. I Rendsborg blev de slagne styrker mødt af en preussisk division på 12.000 mand og en forbundsdivision på 10.000 mand, som flere dage havde stået klar til at undsætte dem. Den slesvig-holstenske hær blev derpå reorganiseret og den preussiske general Wrangel fik overkommandoen over de samlede styrker.

Hedemann, Schleppegrell, Læssøe og Dinesen sr.:

http://www.geni.com/profile/6000000001504871111/events/6000000025232970021

Katastrofen på Ekernförde fjord 5. april 1849:

Christian Krieger:

http://www.geni.com/profile/6000000001504871519/events/6000000001504871524

Niels Sørensen:

http://www.geni.com/profile/6000000007006090115/events/6000000015643239653

Udbruddet fra Fredericia 6. Juli 1849:

Anders Stubkjær:

http://www.geni.com/profile/6000000000414980913/events/6000000024317226610

Slaget ved Isted 25. juli 1850

Friderich Adolph von Schleppegrell:

http://www.geni.com/profile/6000000014700176492/events/6000000025294314887

Frederik Læssøe:

http://www.geni.com/profile/6000000019349092015/events/6000000025294561981

Slaget ved Flecke 31. December 1850

Adolph Wilhelm Dinesen sr.:

http://www.geni.com/profile/6000000001504871111/events/6000000025235034023

Hjemkomst til København 17. Februar 1851

Adolph Wilhelm Dinesen sr.:

H.C. Andersen, der i 1833 havde været på rejse i Italien med Dinesen, skriver i sin dagbog: Mandag 17. Graat Veir, Batteriet Dinesen kom Klokken elleve, jeg saa de sidste af dem, de kjørte lige ud til Amager; forstemt og vilde gaae til Fru Goldschmidt, hun og Datteren have altid været høflige mod mig, dem vil jeg ikke have fornærmet, men Fenger og alle Collins raade derfra, som noget de Mennesker ikke vilde see den gode Følelse i men som om jeg vilde beile til Hr Goldschmidt jeg opgav det altsaa. — Disse Festdage have Guldæblerne sprungen paa Torvet. — Om en Victoria sagde en Soldat, at hun var sat ud fordi hun sendte dem de uldne Tepper. En Solda[t] ved Frederiksstad fik flere Kugler i Kappen, »ja det er Kongens Klæder!« sagde han, men da en Kugle slog i hans Smør-Æske blev han vred: »nu bliver det for galt! det har jeg ikke Raad til!« — (I Torsdags fik jeg Ideen at udgive til en Indtægt for de Saarede og Faldnes Efterladte, de Vers og Sange jeg har skrevet under Krigen, Reitzel var villig at besørge det Hele og nu imorgen kommer Bogen ud, igaar læste jeg sidste Correctur. Til Middag hos den svenske Minister; jeg følte mig svindel og gik ikke i Casino hvor Matroserne iaften er. — En Soldat kom hjem til mig og bad om en Vest, han fik min grønne Vintervest. — Enken har været at faae Buxer til sin Søn der er Soldat. — Jeg fik i Dag fra Sverig »Sagor« dedicerede mig. — Sorg og Glæde for mig vandrer tilhobe.

1864:


http://www.milhist.dk/start/oversigt_1864.htm

Mobilisering 1863:


Jens Nissen Hansen Tagmose:

http://www.geni.com/profile/6000000000414965398/events/6000000022281649900 

Søren Nielsen:

http://www.geni.com/profile/6000000008297505011/events/6000000024743180211

Træfning ved Kongshøj bakke:


Søren Nielsen:


http://www.geni.com/profile/6000000008297505011/events/6000000024743377350

Rømningen af Dannevirke 5. februar 1864:

Jens Nissen Hansen Tagmose:

http://www.geni.com/events/show/6000000024313038832

Slaget ved Sankelmark:

Søren Nielsen:

http://www.geni.com/profile/6000000008297505011/events/6000000024743141347

Forsvaret af Dybbøl skanser:

Jens Nissen Hansen Tagmose:

http://www.geni.com/profile/6000000000414965398/events/6000000024312555959 

20. mar. 1864:

Nedtælling til slaget om Dybbøl: Granaterne vælter ind over Fredericia, og den danske kommando bliver nær overrumplet. Den danske overkommando gjorde en uhyggelig opdagelse den dag: preusserne forberedte en overgang til Als for at falde Dybbøl-stillingen i ryggen. Det fremgik af feltpolitiets daglige rapport, at preussiske soldater i længere tid dagligt havde holdt manøvrer i Nybøl Nor, hvor de øvede sig i at lade og losse 100-200 pontonbåde. De følgende dage strømmede oplysningerne ind: I Åbenrå, Haderslev og Flensborg havde preusserne beslaglagt både og småskibe, 500 skulle allerede være samlet ved Sandbjerg.

Prins Friedrich Karl havde syslet med planen i nogle dage, og operationen skulle løbe af stablen den 2. april. Lykkedes den, kunne preusserne undgå den langvarige og besværlige belejring af Dybbøl, som derfor foreløbig var stillet i bero.

Alligevel havde preusserne i løbet af natten anlagt deres første batteri foran Dybbøl. Broager-batterierne havde numre fra 1 til 4, det nye batteri fik nr. 5. Det var anlagt vest for Avnbjerg og åbnede ild kl. 9,45 om formiddagen, især mod Skanse 1 og 2, der således kom under dobbeltild.

Det nye batteri og Broager-batterierne gjorde i forening 344 skud, danskerne svarede med 160 og havde held til at bringe det nye batteri foran fronten til tavshed.

Tabet var stort den dag. I Skanse 2 havde fodfolksbesætningen søgt dækning bag blokhuset, der til dels lå i læ af krudtmagasinet, da en fjendtlig granat slog gennem begge væggene og eksploderede midt blandt soldaterne. I alt blev 8 dræbt og 18 såret i Dybbøl-stillingen i løbet af dagen. Blandt de sårede var også skanse II´s kommandør, løjtnant Ancker, der blev ramt af en granatstump i armen.

Skanserne led også meget ved beskydningen den dag, i Skanse 2 blev endnu en 84-punds kanon ødelagt. Af Lars Lindeberg JP 26-03-2014

Forsvaret af Fyn:

Jens Nissen Hansen Tagmose:

http://www.geni.com/profile/6000000000414965398/events/6000000024312827985

Dommedag Als

Anton Sigurd Jacobæus

http://www.geni.com/profile/6000000025362735966/events/6000000025362876039

Hjemsendelse

Jens Nissen Hansen Tagmose

http://www.geni.com/profile/6000000000414965398/events/6000000025375661280