Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

Det norske forsvaret under første verdenskrig

« Back to Projects Dashboard

view all

Profiles

Det norske forsvaret tok ikke del i 1. verdenskrig (28. juli 1914 – 11. november 1918), men det trygget og vernet den nøytralitet som de norske statsmyndigheter med all makt søkte å hevde under vanskelige og farefulle forhold. Takket være en systematisk styrking av forsvaret gjennom flere år, hadde Norge under 1. verdenskrig en betydelig evne til å oppfylle folkerettens krav om at en nøytral stat så vidt mulig, og om nødvendig med makt, skal motsette seg et forsøk fra krigførende på å nytte dens territorium for militære mål.

Fra 2. august 1914 besluttet regjeringen å stille Marinen på krigsfot, besette kystfestningene etter noe reduserte mobiliseringsplaner, samt tildele dem planlagte dekningsavdelinger fra Hæren. Det var særlig avsnittene omkring Kristiansand, Bergen og Agdenes hvor nøytralitetsvernet først fikk oppdrag å holde vakt om, men også i Kristianiafjorden og nord om Agdenes, ble det i løpet av krigen truffet foranstaltninger for å bevare nøytraliteten. Få dager etter mobiliseringen 2. august overtok Marinen bevoktningen av sjøterritoriet langs kysten.

Ordningen med nøytralitetsvernet gjennomgikk flere forandringer under krigen. Til å begynne med baserte en seg for det meste på de oppgjorte planer for krigsoppsetning av kystfestningene med tilhørende dekningsavdelinger. Senere gikk en mer over til å sette opp nøytralitetsvernet med linjeavdelinger der mannskapene avtjente sin regulære tjeneste i rekruttskolen eller ved regimentssamlinger. Allerede fra krigens begynnelse ble det innført skift på omtrent 30 dager, senere kunne dette variere mellom 30 til 45 dager.

Ved siden av den egentlige nøytralitetstjenesten skulle også Hæren sørge for et effektivt vakthold av interneringsleirer og ved viktige magasiner, bruer og industrielle anlegg. Vernepliktsalderen ble nedsatt til 21 år. Landvernets organisasjon ble styrket dels ved ansettelse av mer fastlønnet befal. Antall årsklasser i landvernet ble økt fra åtte til tolv. Under 1. verdenskrig kom Hærens krigsstyrke opp i 150.000 mann.

Nøytralitetsvernet ble avsluttet i det øvrige Norge 15. november 1918. Men på grunn av urolighetene i Finland og Russland ble det først avviklet i Finnmark 30. juni 1921.

Teksten ovenfor er et utdrag fra Vestoppland infanteriregiment nr. 6 av Sigmund Amundsen og Jakob Bragstad, s. 89-90. Videre følger en oversikt over Hærens inndeling ned til bataljons nivå etter hærordningen av 1909, og den sjømilitære inndeling etter flåteplanen av 1912, samt en oversikt over de ulike avdelingenes kommandanter i perioden 2. august 1914 - 30. juni 1921. Listene er ikke fullstendige, derfor har dette prosjektet som formål å kartlegge og sette opp en fullstendig liste over avdelinger og kommandanter fra denne perioden. Det er flott hvis flere kan bidra med informasjon.

FORSVARSMINISTER

HÆREN

Kommanderende General

Sjef for Generalstaben

1. brigade (benevnt divisjon fra 1916), Fredrikshald

Smaalenenes infanteriregiment nr. 1 (IR 1), Barakkesletta, Fredrikstad

I. bataljon (Fredriksten)
II. bataljon (Sarpsborg)
III. bataljon (Follo)
IV. bataljon (landvern)
 • 1915-19?? oberstløytnant Emil A. Eriksen
V. bataljon (reserve)

Vestre Akershus infanteriregiment nr. 2 (IR 2), Helgelandsmoen

I. bataljon (Kristiania) (1918 overført til Jegerkorpset infanteriregiment nr. 18)
I. bataljon (Numedal) (1918 overført fra Telemarkens infanteriregiment nr. 3)
II. bataljon (Drammen)
III. bataljon (Vestfold)
IV. bataljon (landvern)

Telemarkens infanteriregiment nr. 3 (IR 3), Heistadmoen (1918 overført til 3. divisjon)

I. bataljon (Numedal) (1918 overført til Vestre Akershus infanteriregiment nr. 2)
II. bataljon (Seljord)
 • 19??-1915 major G. F. Rubach
 • 1915-1917 oberstløytnant N. Hoff (nk IR 3)
 • 1917-1918 major E. Chr. I. M. Michelsen
III. bataljon (Grenland)
IV. bataljon (landvern)
 • 19??-1917 major E. Chr. I. M. Michelsen

Jegerkorpset infanteriregiment nr. 18 (IR 18) (til 1918 Norske Jegerkorps under 2. divisjon)

I. bataljon (Kristiania) (1918 overført fra Vestre Akershus infanteriregiment nr. 2)
II. bataljon
III. bataljon
IV. bataljon (landvern)

Akershus dragonregiment nr. 1 (DR 1), Gardermoen

I. dragonkorps
III. dragonkorps

Feltartilleriregiment nr. 1 (AR 1), Øra, Fredrikstad

I. feltartilleribataljon
II. feltartilleribataljon
III. feltartilleribataljon
I. posisjonsartilleribataljon (til 1915 selvstendig som Posisjonsartilleribataljonen)

Søndenfjeldske ingeniørregiment, Hvalsmoen

Sappørbataljon
Telegrafbataljon
Brobataljon (opprettet 1915)
IV. bataljon (landvern)

2. brigade (benevnt divisjon fra 1916), Kristiania

Østre Akershus infanteriregiment nr. 4 (IR 4), Gardermoen

I. bataljon (Oslo)
 • 1911-19?? major Johan Ramm
II. bataljon (Eidsvoll)
 • 19??-19?? oberstløytnant Fredrik Nelle-Møller (nk IR 4)
III. bataljon (Kongsvinger)
 • 19??-19?? major Marcus Torkildsen
IV. bataljon (landvern)
 • 1911-19?? major Nicolai Methlie

Østoplandenes infanteriregiment nr. 5 (IR 5), Terningmoen

 • 19???-1916 oberst Thorvald Chr. Holtan
?. bataljon (Hedmark)
 • 19??-1917 major (til1915)/oberstløytnant (fra 1915) J. H. E. Dahlin (nk IR 5 1915-19??)
 • 1917-19?? major Erik O. Jevanord
?. bataljon (Gudbrandsdalen)
 • 19??-1915 major Erik O. Jevanord
 • 1915-19?? major Johannes Haave
?. bataljon (Østerdalen)
 • 1915-19?? major G. F. Rubach
IV. bataljon (landvern)
 • 19??-1915 major Axel Lyche
 • 1915-1917 major Erik O. Jevanord

Vestoplandenes infanteriregiment nr. 6 (IR 6), Gardermoen (Trandum fra 1918)

I. bataljon (Hadeland)
 • 1911-1915 oberstløytnant Emil A. Eriksen
 • 1915-1918 oberstløytnant Axel Lyche
 • 1918-1928 major Ragnvald Hvoslef
II. bataljon (Valdres)
 • 1912-1917 major (til 1915)/oberstløytnant (fra 1915) Birger Fredrik Sinding-Larsen (nk IR 6 1915-19??)
 • 1917-1918 major Svend E. Vaage
 • 1918-1930 major Sven B. Ebbell
III. bataljon (Hallingdal)
 • 19??-1914 oberstløytnant C. A. S. Sissener
 • 1914-1918 major P. F. Gulbranson
 • 1918-1930 major Finn Qvale
IV. bataljon (landvern)
 • 1911-1917 major Oscar H. J. Hjort
 • 1917-1928 oberstløytnant Fredrik Rode (nk IR 6)

Norske Jegerkorps (fra 1918 Jegerkorpset infanteriregiment nr. 18 under 1. divisjon)

I. bataljon

Oplandenes dragonregiment nr. 2 (DR 2)

II. dragonkorps
IV. dragonkorps

Feltartilleriregiment nr. 2, Gardermoen

Selvstendig bataljon

Hans Majestet Kongens Garde (selvstendig fra 1919)
 • 1919-1924 oberstløytnant F. Rode

3. brigade (benevnt divisjon fra 1916), Kristiansand

Telemarkens infanteriregiment nr. 3 (IR 3), Heistadmoen (1918 overført fra 1. divisjon)

I. bataljon (Heddal)
II. bataljon (Seljord)
III. bataljon (Grenland)
IV. bataljon (landvern)

Agdesidens infanteriregiment nr. 7 (IR 7), Gimlemoen

?. bataljon (Lister)
 • 1917-19?? major Knud Svendsen

Vesterlen infanteriregiment nr. 8 (IR 8), Maldesletta

?. bataljon (Jæderen)

4. brigade (benevnt divisjon fra 1916), Bergen

Søndre Bergenhus infanteriregiment nr. 9 (IR 9), Ulven

I. bataljon (Midthordland)
II. bataljon (Bergen)
 • 19??-1917 major M. B. N. Lund
 • 1917-19?? major W. R. Florenz
III. bataljon (Nordhordland)
 • 1916-19?? major F. L. Landgraf

Nordre Bergenhus infanteriregiment nr. 10 (IR 10), Bømoen

I. bataljon (Hardanger)
II. bataljon (Sogn)
III. bataljon (Søndfjord)

Selvstendige bataljoner

Søndhordland bataljon, Tvildemoen
Nordfjord bataljon, Nordfjordeid
 • 1917-19?? major J. O. Myklebust

5. brigade (benevnt divisjon fra 1916), Trondheim

Søndmør infanteriregiment nr. 11 (IR 11), Setnesmoen

?. bataljon (Volden)
 • 19??-1917 major O. B. Høstmark
 • 1917-19?? major H. Kleinsorg
?. bataljon (Romsdal)
 • 19??-1917 major H. Kleinsorg
 • 1917-19?? major O. B. Høstmark

Søndre Trondhjems infanteriregiment nr. 12 (IR 12), Værnes

I. bataljon (Nordmør)
II. bataljon (Orkedal)
III. bataljon (Stjørdal)
 • 19??-1917 major Fredrik Rode
 • 1917-19?? major M. B. N. Lund

Nordre Trondhjems infanteriregiment nr. 13 (IR 13), Steinkjersanden

I. bataljon (Innherad)
 • 19??-1917 major (til 1915) oberstløytnant (fra 1915) W. T. Sommerschield (nk IR 13 1915-19??)
 • 1917-19?? major Johannes Haanæs
II. bataljon (Fosen)
 • 19??-1917 major F. H. Fredriksen
 • 1917-19?? major R. Fabritius
III. bataljon (Namdalen)
 • 1911-1915 oberstløytnant Ivar Aavatsmark
 • 1915-1917 major Knud Svendsen
 • 1917-19?? major F. H. Fredriksen

Nordenfjeldske dragonregiment nr. 3 (DR 3)

 • 19??-19?? oberstløytnant/oberst H. W. L'orange

Feltartilleriregiment nr. 3 (AR 3), Værnes

 • 1912-1916 oberst Johan Georg Ræder
 • 1916-1919 oberst A. F. Bergh
 • 1920-1928 oberst O. Grüner
I. feltartilleribataljon
II. feltartilleribataljon
III. feltartilleribataljon
 • 1915-1930 major F. Nandrup
IV. feltartilleribataljon
III. posisjonsartilleribataljon
 • 1915-1917 major J. T. Sverre
 • 1917          major Nils Wilhelm Berger
 • 1918-1920 major O. O. Lien
 • 1920-1924 major H. O. Thorbjørnsen

Selvstendig bataljon

Nordenfjeldske ingeniørbataljon, Trondheim

6. brigade (benevnt divisjon fra 1916), Harstad

 • 1911-1916 generalmajor David Vogt
 • 1916-1924 generalmajor Christian Bertrand Rud

Søndre Hålogaland infanteriregiment nr. 14 (IR 14), Drevjemoen

I. bataljon (Vefsn)
II. bataljon (Ranen)
 • 1911-1916 oberstløytnant Erland Stenersen (nk IR 14 1914-1916)
 • 1916-1919 oberstløytnant Julius Allum (nk IR 14 1916-1919)
 • 1919-1931 oberstløytnant Gudbrand Kvale (nk IR 14 1919-1931)
III. bataljon (Salten) (opprettet 1915)
 • 1915-1916 major Trygve Høyer
 • 1916-1919 major Martin Kindem
 • 1919-1925 major J. Broch

Nordre Hålogaland infanteriregiment nr. 15 (IR 15), Elvegårdsmoen

 • 1917-1919 oberst Eriksen
 • 1919-1926 oberst Trygve Høyer
I. bataljon (Ofoten)
II. bataljon (Lofoten)
 • 1916-19?? oberstløytnant K. N. Roll (nk IR 15 1916-19??)
III. bataljon (Vesteraalen)
 • 1915-19?? major C. H. Gulbranson

Tromsø infanteriregiment nr. 16 (IR 16), Sætermoen

 • 1916-1917 oberstløytnant Kjerulf
 • 1917-1924 oberst Alf Storm
I. bataljon (Trondenes)
 • 19??-1915 major D. E. Jackwitz
 • 1915-19?? major G. H. Trumpy
II. bataljon (Bardu)
 • 1915-19?? major D. E. Jackwitz
III. bataljon (Lyngen)

Selvstendige bataljoner

Finnmarks bataljon (delt 1918), Nyborgmoen
 • 1914-1917 oberstløytnant Alf Storm
 • 1917          oberstløytnant Trygve Høyer
Alta bataljon (opprettet 1918), Altengaard
 • 1918-1921 major Magnus Christoffer Venaas
 • 1921-1924 major Olaf Petter Ilsaas
Varanger bataljon (opprettet 1918) , Nyborgmoen
 • 1918-1919 oberstløytnant Trygve Høyer
 • 1919-1925 oberstløytnant Olaf Klingenberg
Nord-Norges ingeniørbataljon (opprettet 1916), Harstad
 • 1916          major Karl Dahl
 • 1917-1918 major Georg Gundersen
 • 1918-1926 major Robert Major

Feltartilleriet

Posisjonsartilleribataljonen (fra 1915 I. posisjonsartilleribataljon under Feltartilleriregiment nr. 1)

Festningsartilleriet

Oscarsborg

 • 1912-1928 oberst E. A. Maurtitz-Hansen
 • 1916-1917 major Georg Prahl Harbitz (fg. kommandant)
 • 1917-1919 oberstløytnant C. L. T. Sødring (fg. kommandant)
 • 1919-1922 oberst Olaf Elias Jølsen (fg. kommandant)
I. festningsbataljon
 • 1912-1928 oberst E. A. Maurtitz-Hansen
II. festningsbataljon
?. bataljon (dekningsstyrke)

Kristiansand befsetninger

 • 1904-1915 oberstløytnant F. K. Parr
 • 1915-1917 oberstløytnant E. G. Wang
 • 1917-1928 oberstløytnant O. M. Calmeyer
III. festningsbataljon

Bergen befestninger

 • 1911-1916 oberst J. Færden
 • 1916-1917 oberstløytnant M. S. Petersen
 • 1917          oberst E. G. Wang
 • 1917-1931 oberst Georg Prahl Harbitz
IV. festningsbataljon
?. bataljon (dekningsstyrke)

Agdenes befestninger

 • 1912-1914 major E. J. Ørstad
 • 1914-1915 major O. M. Calmeyer
 • 1915-1931 major/oberstløytnant Birger Kristian Eriksen
V. festningsbataljon

Landfestningene

VI. festningsbataljon

1917-19?? major Olaf Siversen

Arméens sanitet

Trenkorpset

MARINEN

Kommanderende Admiral

Sjef for Admiralstaben

1. Sjømilitære Distriktskommando, Karljohansvern

2. Sjømilitære Distriktskommando, Marviken pr. Kristiansand

 • 1908-1928 kommandør O. Agensen

3. Sjømilitære Distriktskommando, Bergen

 • 1912-1921 kommandør T. Rosenqvist
 • 1921-1934 kommandørkaptein (til 1929)/kommandør (fra 1929) Håkon Moe

4. Sjømilitære Distriktskommando (opprettet 1915), Trondheim

 • 1915-1917 kommandørkaptein Aasmund Frisak
 • 1917-1921 kommandørkaptein Håkon Moe
 • 1921-1934 sjefen for 3. Sjømilitære Distriktskommando

5. Sjømilitære Distriktskommando (opptettet 1917), Ramsund

 • 1917-1925 kommandørkaptein Per Rolfsen

KILDER

Trykte

Nett