Photo
Name
Jinmu-tenno (Kamuyamatoiwarehiko) (-711 - -585)

Follow
Suizei-tenno (Kamununakawamimi) (c.-632 - -549)

Follow
An'nei-tenno (Shikitsuhikotamatemi) (c.-577 - -510)

Follow
Itoku-tenno (Oyamatohikosukitomo) (-553 - -477)

Follow
Kosho-tenno (Mimatsuhikokaeshine) (c.-506 - -393)

Follow
Koan-tenno (Yamatotarashihikokuni... (-427 - -291)

Follow
Kourei-tenno (Oyamatonekohikofutoni) (-342 - -215)

Follow
Kogen-tenno (Oyamatonekohikokunikuru) (-273 - -158)

Follow
Kaika-tenno (Wakayamatonekohiko’ob... (-208 - -98)

Follow
Sujin-tenno (Mimakiirihikoinie) (-148 - -29)

Follow
Suinin-tenno (Ikumeiribikoisachi) (-69 - 70)

Follow
Keiko-tenno (Otarashihiko'oshirowake) (b. - 130)

Follow
Seimu-tenno (Wakatarashihiko) (84 - 190)

Follow
Chuai-tenno (Tarashinakatsuhiko) (c.150 - 250)

Follow
Ojin-tenno (Homutawake) (201 - 310)

Follow
Nintoku-tenno (Ohosazaki) (257 - 399)

Follow
Richu-tenno (Oenoizahowake) (336 - 405)

Follow
Hanzei-tenno (Tajihinomizuhawake) (336 - 410)

Follow
Ingyo-tenno (Oasazumawakugonosukune) (376 - 453)

Follow
Anko-tenno (Anaho) (401 - 456)

Follow
Yuryaku-tenno (Ohatsusewakatakeru) (418 - 479)

Follow
Seinei-tenno (Shiraka) (444 - 484)

Follow
Kenzo-tenno (Oke) (450 - 487)

Follow
Ninken-tenno (Osu) (449 - 498)

Follow
Buretsu-tenno (Ohatsusenowakasazaki) (489 - 507)

Follow
Keitai-tenno (Odo) (450 - 531)

Follow
Ankan-tenno (Magari) (466 - 536)

Follow
Senka-tenno (Hinokumanotakata) (467 - 539)

Follow
Kinmei-tenno (Amekunioshiharakihiro... (509 - 571)

Follow
Bidatsu-tenno (Nunakuranofutotamashiki) (538 - 585)

Follow
Ikenobe Yomei-tenno (b. - 587)

Follow
Hatsusebe Sushun-tenno (b. - 592)

Follow
Nukatabe Suiko-tenno (554 - 628)

Follow
Tamura Jomei-tenno (593 - 641)

Follow
Karu Kotoku-tenno (596 - 654)

Follow
Takara Kogyoku-tenno / Saimei-tenno (594 - 661)

Follow
Kazuraki Tenji-tenno (626 - 672)

Follow
Otomo Kobun-tenno (648 - 672)

Follow
Oama Tenmu-tenno (631 - 686)

Follow
Unonosarara Jito-tenno (645 - 703)

Follow
Karu Monmu-tenno (683 - 707)

Follow
Ahe Genmei-tenno (661 - 721)

Follow
Hitaka Gensho-tenno (680 - 748)

Follow
Obito Shomu-tenno (701 - 756)

Follow
Oi Jun'nin-tenno (733 - 765)

Follow
Abe Koken-tenno / Shotoku-tenno (718 - 770)

Follow
Konin-tenno (Amemunetakatsugi) (709 - 782)

Follow
Yamabe Kammu-tenno (737 - 806)

Follow
Heizei-tenno (Yamatonekoameoshikuni... (774 - 825)

Follow
Kamino Saga-tenno (786 - 842)

Follow
Otomo Junna-tenno (786 - 840)

Follow
Masara Ninmyo-tenno (810 - 850)

Follow
Michiyasu Montoku-tenno (827 - 858)

Follow
Korehito Seiwa-tenno (850 - 881)

Follow
Sadaakira Yozei-tenno (869 - 949)

Follow
Tokiyasu Koko-tenno (830 - 887)

Follow
Sadami Uda-tenno (867 - 931)

Follow
Atsuhito Daigo-tenno (885 - 930)

Follow
Yutaakira Suzaku-tenno (923 - 952)

Follow
Nariakira Murakami-tenno (926 - 967)

Follow
Norihira Reizei-tenno (950 - 1011)

Follow
Morihira En'yu-tenno (959 - 991)

Follow
Morosada Kazan-tenno (968 - 1008)

Follow
Yasuhito Ichijo-tenno (980 - 1011)

Follow
Okisada Sanjo-tenno (976 - 1017)

Follow
Atsuhira Go-Ichijo-tenno (1008 - 1036)

Follow
Atsunaga Go-Suzaku-tenno (1009 - 1045)

Follow
Chikahito Go-Reizei-tenno (1025 - 1068)

Follow
Takahito Go-Sanjo-tenno (1034 - 1073)

Follow
Sadahito Shirakawa-tenno (1053 - 1129)

Follow
Taruhito Horikawa-tenno (1079 - 1107)

Follow
Munehito Toba-tenno (1103 - 1156)

Follow
Akihito Sutoku-tenno (1119 - 1164)

Follow
Narihito Konoe-tenno (1139 - 1155)

Follow
Masahito Go-Shirakawa-tenno (1127 - 1192)

Follow
Morihito Nijo-tenno (1143 - 1165)

Follow
Nobuhito Rokujo-tenno (1164 - 1176)

Follow
Norihito Takakura-tenno (1161 - 1181)

Follow
Tokihito Antoku-tenno (1178 - 1185)

Follow
Takahira Go-Toba-tenno (1180 - 1239)

Follow
Tamehito Tsuchimikado-tenno (1196 - 1231)

Follow
Morinari Juntoku-tenno (1197 - 1242)

Follow
Kanenari Chukyo-tenno (1218 - 1234)

Follow
Toyohito Go-Horikawa-tenno (1212 - 1234)

Follow
Mitsuhito Shijo-tenno (1231 - 1242)

Follow
Kunihito Go-Saga-tenno (1220 - 1272)

Follow
Hisahito Go-Fukakusa-tenno (1243 - 1304)

Follow
Tsunehito Kameyama-tenno (1249 - 1305)

Follow
Yohito Go-Uda-tenno (1267 - 1324)

Follow
Hirohito Fushimi-tenno (1265 - 1317)

Follow
Tanehito Go-Fushimi-tenno (1288 - 1336)

Follow
Kuniharu Go-Nijo-tenno (1285 - 1308)

Follow
Tomihito Hanazono-tenno (1297 - 1348)

Follow
Takaharu Go-Daigo-tenno (Southern Dynasty) (1288 - 1339)

Follow
Noriyoshi Go-Murakami-tenno (Southern Dynasty) (1328 - 1368)

Follow
Yutanari Chokei-tenno (Southern Dynasty) (1343 - 1394)

Follow
Hironari Go-Kameyama-tenno (Southern Dynasty) (1347 - 1424)

Follow
Motohito Go-Komatsu-tenno (1377 - 1433)

Follow
Mihito Shoko-tenno (1401 - 1428)

Follow
Hikohito Go-Hanazono-tenno (1419 - 1471)

Follow