Photo
Name
Bluma Hirschfeld (1839 - d.)

Follow
Pinkus Mandel (1878 - 1878)

Follow
Maria Mandel (1874 - d.)

Follow
Dawid Mandel (c.1872 - d.)

Follow
Ester Mandel (1873 - d.)

Follow
Sara Mandel (1872 - 1872)

Follow
Lazar Mandel (1869 - d.)

Follow
Fraidel Mandel (1868 - 1869)

Follow
Rubin Mandel (1867 - 1869)

Follow
Hirsch Mandel (1897 - d.)

Follow
Rafal Mandel (1895 - d.)

Follow
Hawka Mandel (1893 - d.)

Follow
Kiwa Mandel (1892 - d.)

Follow
Mozes Mandel (1890 - d.)

Follow
Jozef Hirsch Singer (1924 - d.)

Follow
Anna Singer (1895 - 1947)

Banns 1922. #887

Follow
Kalman Singer (1894 - 1935)

Follow
Eugenia Bochenek (1927 - d.)

Follow
Mojzesz Hirsch Desser (1880 - d.)

Follow
Chaja Beila Desser (1860 - d.)

Follow
Izak Aron Mandel (1834 - 1900)

Follow
Rachel Mandel (1835 - 1894)

Follow
Abraham Hersch Blode (1833 - 1833)

Follow
Breindel Bleder (1832 - 1832)

Follow
Schaia Blede (1830 - 1831)

Follow
Lazar Bleder (1825 - 1826)

Follow
Sara Feigel Bleder (1823 - c.1838)

Follow
Chaja Blede (1822 - 1823)

Follow
Lea Blode (1801 - 1875)

Follow
Szeindl Leybel (deceased)

Follow
Abraham Leybel (deceased)

Follow
Elias Leybel (1790 - d.)

Follow
Kayla Leybel (1796 - d.)

Follow
Jozef Berl Flonder (1785 - 1836)

Follow
Breundel Flonder (1790 - 1832)

Follow
Markus Selig Bloder (1832 - 1900)

Follow
Rachel Bleder (1829 - 1829)

Follow
Roza Bloder (1824 - 1890)

Follow
Samuel Michal Dresner (1867 - d.)

Follow
Sara Dresner (1870 - d.)

Follow
Dresel Bloder (1866 - 1873)

Follow
Menachem Neulinger (1863 - d.)

Follow
Tauba Neulinger (c.1862 - d.)

Follow
Freidel Bleder (1859 - 1880)

Follow
Bluma Blede (1855 - d.)

Follow
Samuel Blede (b. - 1853)

Follow
Gitta Bleder (c.1830 - d.)

Follow
Szloma (Salomon) Bleder (1826 - 1890)

Follow
Cyperl Bleder (1825 - 1825)

Follow
Mojzesz Jakob Kurtzweil (1807 - 1875)

Follow
Sara Kurtzweil (1823 - 1878)

Follow
Perl Bleder (1850 - 1900)

Follow
Selig Pinkusfeld (1860 - d.)

Follow
Malka Pinkusfeld (1864 - 1913)

Follow
Abraham Zucker (1856 - 1929)

Follow
Rywka Zucker (1857 - d.)

Follow
Drejzel Bleder (1853 - d.)

Follow
Samuel Alter Bleder (1851 - 1852)

Follow
Nathan Bleder (1884 - d.)

Follow
Sara Bleder (1855 - d.)

Follow
Jakob Bleder (1849 - d.)

Follow
Bluma Cyrel Bleder (1846 - d.)

Follow
Samuel Bleder (1845 - 1849)

Follow
Scheindla Rachel Bleder (1825 - 1890)

Follow
Moses Bleder (1820 - 1900)

Follow
Joachim Lipman Rozenblum (1868 - 1939)

Follow
Roza Rozenblum (1864 - d.)

Follow
Artur Rosenblum (1898 - d.)

Follow
Ester Estera Braus Stern (1887 - 1943)

Estera Stern nee Hirshberg was born in Krakow, Poland in 1888 to Volf and Hudes. She was a housewife. Prior to WWII she lived in Krakow, Poland. During the war she was in Belzec, Poland. Estera was...

Follow
Ryszard Bochenek (1922 - 1940)

Follow
Jozef Bochenek (1891 - 1940)

Follow
Mieczyslaw Ferdynand Bochenek (1920 - 1940)

Follow
Schija Klausner (1890 - d.)

Follow
Tauba Braus (1859 - d.)

Follow
Mendel Broder (1890 - d.)

Follow
Debora Wagreich (1927 - d.)

Follow
Jakob Wagreich (1924 - d.)

Follow
Malka Broder (1892 - d.)

Follow
Joel Broder (1888 - d.)

Follow
Dwojra Broder (1862 - d.)

Follow
Getzel Broder (1861 - d.)

Follow
Szija Salman Bleder (1854 - d.)

Follow
daughter Bleder (1850 - 1852)

Follow
Pinkus Braus (1865 - d.)

Follow
Samuel Bleder (1850 - 1853)

Follow
Hersz Leizer Bleder (1850 - d.)

Follow
Zygmunt Braus (1899 - d.)

Follow
Izrael Bloder (1889 - d.)

Follow
Frania Braus (1896 - d.)

Follow
Tobiasz Braus (1894 - d.)

Follow
Samuel Braus (1893 - d.)

Follow
Becalel Bloder (1884 - d.)

Follow
Hilel Salomon Bloder (1882 - d.)

Follow
Eugenia Janina Garda (1948 - 1950)

Follow
Michal Goldwasser/Garda (1909 - d.)

Follow
Chana Roza Braus (1895 - d.)

Follow
Markus Braus (1891 - d.)

Follow
Regina/Irena Goldwasser/Garda (1916 - 1950)

Follow
Adolf Sternreich (1913 - 1949)

Follow
Jakob Sternreich (1887 - d.)

Follow