Photo
Name
Hawa ? (deceased)

Follow
Hersz ? (deceased)

Follow
Zlata Etwanig (1765 - 1811)

b. 1765-66 d. Oct 23, 1811 #57a daughter Hersz and Hawa ?

Follow
Nathan Etwanig (1804 - 1832)

b. April 14, 1804 d. 1832 # 341 m. Chai Geiger - Sept 23, 1803

Follow
Chai Etwanig (1803 - d.)

b. Sept 23, 1803 m. April 6, 1825 # 18

Follow
Etel Fleisig (1843 - d.)

b. 1843 #595

Follow
Rachel Sternberg (1841 - d.)

b. 1841 #550

Follow
N.N. twin 1 Brachfeld (1834 - d.)

Follow
N.N. twin 2 Brachfeld (1834 - d.)

Follow
Chaja Sara Bleicher (1836 - d.)

Follow
Majer Bleicher (1832 - d.)

Follow
Rebeka Brachfeld (1839 - 1843)

Follow
Salomon Mojzesz Brachfeld (1841 - d.)

Follow
Baruch Brachfeld (1844 - d.)

Follow
Susla Brachfeld (1846 - d.)

Follow
Chiel Hirsch Brachfeld, Brachfeld (1849 - d.)

Follow
Gitel Reizel Brachfeld (1853 - d.)

Follow
Malke Statter (1873 - d.)

Follow
Herman Statter (1867 - 1929)

remarries sister

Follow
Helena Schanzer (1894 - d.)

Follow
Samuel Schanzer (1890 - d.)

Follow
Maurycy (Marian) Statter (1896 - 1950)

Follow
Chane Sara (Ada) Statter (1898 - 1950)

Follow
Marek Statter (1929 - 1950)

Follow
Schaje Leib Brachfeld (1874 - d.)

Follow
Leonora Brachfeld (1876 - d.)

Follow
Salomea Brachfeld (1900 - d.)

Follow
Amalia Brachfeld (1902 - d.)

Follow
Rifke Statter (1876 - d.)

Follow
Maksymilian Statter (1896 - 1950)

Follow
Ludwik Statter (1899 - c.1944)

Follow
Chaja Sara Statter (1898 - d.)

Follow
Ruchla/Rozalia Statter (deceased)

Follow
Irena Celina Statter (c.1927 - c.1944)

Follow
Herman Statter (1929 - 1947)

Follow
Julian Statter (1908 - d.)

Follow
Scheindel Brachfeld (1877 - 1879)

Follow
Feigel Statter (1879 - d.)

Follow
Feiwel (Felix) Statter (1877 - 1929)

Follow
Aron Statter (deceased)

Follow
Sara Statter (deceased)

Follow
Stanislaw Statter (1906 - d.)

Follow
Alfred Statter (1909 - d.)

Follow
Julia Statter (deceased)

Follow
Leizer Brachfeld (1880 - 1882)

Follow
Kalman Brachfeld (1882 - d.)

Follow
Liba Zerni Brachfeld (1884 - d.)

Follow
Mania Brachfeld (1910 - 1947)

Follow
Aleksander Brachfeld (1913 - d.)

Follow
N. N. Brachfeld (1889 - 1889)

Follow
Szymon Brachfeld (1890 - 1935)

Follow
Helena Brachfeld (1891 - d.)

Follow
Rina Kolczinski (deceased)

Follow
Unknown Kolczinski (deceased)

Follow
Miriam Piatarkowsky (deceased)

Follow
Wolf Piatarkowsky (deceased)

Follow
Julia Rimpel (1894 - d.)

Follow
Simon Rimpel (deceased)

Follow
Laja Grunfeld (1851 - d.)

Follow
Abraham Markus Grunfeld (1848 - d.)

Follow
Israel Hirsz Fleisig (c.1817 - d.)

b. 1817-18 m. Rachel Buchberg - on March 27, 1838 # 21

Follow
Rachel Fleisig (1821 - 1839)

b. 1821 # 240 d. 1839 # 60 m. Israel Hirsz Fleisig on March 27, 1838 # 21

Follow
Jachet Fleisig (1817 - 1887)

b. 1817 # 40 d. July 19, 1887 # 281 m. Dec 1, 1840 # 73 and Nov 19, 1841 # 73 m. to Israel Hirsz Fleisig - wife number 2

Follow
Chaja Sara Fleisig (1839 - d.)

b. March 2, 1839 # 150 Parents - Israel Hirsz and Rachel Fleisig

Follow
Abraham Salomon Sternberg (1843 - 1880)

b. 1843 # 32 d. 1880-1900

Follow
Abraham Fleisig (1845 - d.)

Follow
Pessel Fleisig (1844 - d.)

Follow
Abraham Fleisig (c.1771 - 1836)

b. 1771-73 d. 1836 # 371 (census family 595) son of Nathel

Follow
Schifra Paluszek Fleisig (c.1777 - 1847)

b. 1777-79 d. 1847 # 129

Follow
Itla Grunfeld (c.1797 - 1835)

b. 1795 m. 1814 # 27

Follow
Saul Grunfeld (1795 - d.)

b. 1795 m. Itla Fleisig - 1814 # 27

Follow
Schewa Krongold (c.1807 - d.)

b. 1807-08 m. Dawid Krongold - Feb 28, 1832 # 15

Follow
Dawid Krongold (1808 - d.)

b. Feb 3, 1808 m. Feb 28, 1832 #15 m. Schewa Fleisig

Follow
Moyzes Izrael Fleisig (b. - 1813)

d. 1813 # 34

Follow
husband ? (deceased)

m. Hana Rozla Fleisig

Follow
Moyzesz Fleisig (b. - 1843)

d. 1843 #249 son of Hana Rozla Fleisig and Unknown father

Follow
Hana Rozla Fleisig (1815 - 1890)

b. 1815 #21 d. after 1890 m. husband no 1 - unknown husband no 2 - Jakob Izrael Szulsinger banns 1846 #51, 1847 #4

Follow
Nathan Fleisig (1803 - 1854)

b. 1803 d. 1854 #32 m. Rachel Laj Berkraut

Follow
Rachel Laj Fleisig (1807 - 1882)

b. 1807 d. Oct 27, 1882 #400 m. Nathan Fleisig

Follow
Jacob Beer Finkelstein (1760 - 1829)

b. 1760 d. 1829 # 228 (census family 553) m. Chaie

Follow
Chaie Finkelstein (1763 - c.1839)

b. 1763-65 d. ? 1839 #164 daugter of David ?

Follow
David ? (deceased)

Follow
Mordchay Finkelstein (1777 - 1847)

b. 1777-83 d. 1847 #633 m. Scheindel Eybuschutz on Nov 15, 1800

Follow
Scheindel Finkelstein (1780 - 1830)

b. 1780-82 d. 1830 #319 m. Mordchay Finkelstein - on Nov 15, 1800

Follow
Hirsch Finkelstein (deceased)

Follow
Rywka Finkelstein (deceased)

m. Rywka (no further information)

Follow
Kopel ? (deceased)

father of Rywka Finkelstein

Follow
Markus Finkelstein (1796 - 1829)

b. 1796 d. 1829 #387

Follow
Salomon Finkelstein MP (1780 - d.)

Spelling of last name could be Finkelstein or Funkelstein. Source: Dan Hirschberg b. 1780-81 m. Guta Scheindel Eubuschutz - m. March 10, 1804 div. before 1819

Follow
Guta Scheindel Finkelstein (1780 - 1849)

b. 1780 -82 d. 1849 #153 m. Mar 10, 1804 div. before 1819

Follow
Laja Bornstein (c.1807 - d.)

b. 1807-08 m. Mozes Bornstein on Aug 26, 1824 #29

Follow
Wolf Finkelstein (1812 - d.)

b. 1812 m. Udel ?

Follow
Udel Finkelstein (1812 - d.)

b. 1812 m. Wolf Finkelstein daughter of Mendel ?

Follow
Mendel ? (deceased)

father of Udel Finkelstein

Follow
Salomon Finkelstein MP (c.1815 - 1869)

b. ?1815-16 d. ?Mar 29, 1869 #136

Follow
Chai / Sara Brachfeld (1785 - 1832)

Follow
Feiwel ? (deceased)

Follow
Lea Order (c.1820 - d.)

Follow
Lobel Order (1820 - d.)

Follow
Marya Brachfeld (1825 - 1825)

Follow