Photo
Name
Jozef Margulies (1882 - 1883)

Follow
Tschewa Margulies (deceased)

Follow
Jakob Leserkiewicz (deceased)

Follow
Ernestyna Margulies (1894 - d.)

Follow
Dawid Rubel (deceased)

Follow
Beila Berta Margulies (1891 - d.)

Follow
Hulda Margulies (deceased)

Follow
Leizer Margulies (1887 - d.)

Follow
Lea Margulies (1883 - d.)

Follow
Markus Margulies (1881 - d.)

Follow
NN Margulies (1880 - d.)

Follow
Feigel Margulies (1856 - d.)

Follow
Abraham Margulies (1859 - d.)

Follow
Rosa Margulies (1858 - d.)

Follow
Jette Margulies (1866 - d.)

Follow
Rachel Jenta Margulies (1856 - d.)

Follow
Isak Schonfeld (1846 - d.)

Follow
Markus Margulies (1854 - d.)

Follow
Reisla Margulies (1853 - 1853)

Follow
Leon Flecker (deceased)

Follow
Moritz Goldstern (deceased)

Follow
Ester Ruchel Goldstern (deceased)

Follow
Salomon Margulies (1852 - d.)

Follow
Chane Anna Margulies (1856 - d.)

Follow
Ryfka Grunauer (1895 - d.)

Follow
Abraham Leib Grunauer (1894 - d.)

Follow
Rachel Grunauer (1892 - d.)

Follow
Feigel Grunauer (1890 - d.)

Follow
Szondel Weitzman (1801 - 1877)

Follow
Bernhard Wecker (1870 - d.)

Follow
Artur/Aron Wecker (1868 - d.)

Follow
Chiel Steger (deceased)

Follow
Golda Steger (1867 - d.)

Follow
Berta Wecker (1859 - 1873)

Follow
Fradel Wecker (1855 - d.)

Follow
Son Wecker (b. - 1854)

Follow
Szeindel Hanna Wecker (1851 - d.)

Follow
Mozes Jankiel Wekker (1831 - 1900)

Follow
Rubin Kunstler (1842 - 1843)

Follow
Hanna Ryfka Kunstler (1841 - d.)

Follow
Keila Katherine Dattelbaum (1839 - d.)

Follow
Itla Raber (1915 - d.)

Follow
Salo Kunstler (1914 - d.)

Follow
Alfred Kunstler (1912 - d.)

Follow
Szyja Treier (1908 - d.)

Follow
Irena Treier (1937 - d.)

Follow
Michal Treier (1934 - d.)

Follow
Maria Bianka Treier (1911 - d.)

Follow
Hirsch Dawid Treier (1906 - d.)

Follow
Sara Kunstler (1881 - 1940)

Follow
Etel Kunstler (1878 - 1882)

Follow
Zygmunt (1911 - d.)

Follow
Gizela (1907 - d.)

Follow
Erno (1906 - d.)

Follow
Scheindel Kunstler (1875 - d.)

Follow
Selig Kunstler (1872 - d.)

Follow
Amalia Kunstler (1870 - d.)

Follow
Jozef Leib Hochbaum (deceased)

Follow
Minka Hochbaum (deceased)

Follow
Herman Kunstler (1910 - d.)

Follow
Samuel Kunstler (1904 - d.)

Follow
Leopold Kunstler (1901 - d.)

Follow
Scheindel Kunstler (deceased)

Follow
Getzel Kunstler (1868 - d.)

Follow
Sara Kunstler (1865 - 1869)

Follow
Henne Kunstler (1835 - 1836)

Follow
Feigel Kunstler (1832 - d.)

Follow
Peisach Halbreich (c.1828 - d.)

Follow
Fayce Laje Halbreich (1829 - d.)

Follow
Cwetla Kunstler (1810 - 1850)

Follow
Blume Chaje Kunstler (1805 - d.)

Follow
David Rubinstein (1793 - 1869)

Dawid Rubinstein (son of Samuel Rubinstein and Mirli *unknown*) was born 1793 in Krakow Poland, and died 18 08 1869 in Krakov Poland. He married Temerli Kunstler on 19 12 1819 in Krakow Poland; Status:...

Follow
Temerl Rubinstein (1803 - 1842)

Follow
Keile Künstler (c.1782 - 1835)

Follow
Rubin Künstler (c.1781 - 1838)

Follow
Abraham Künstler (c.1794 - 1847)

Follow
Lieba Lea Steier Steuer (1857 - d.)

Follow
Kalman Herszel Dantzig (1827 - 1828)

Follow
Hirsch Lazar Dantzig (1819 - 1821)

Follow
Izaak Mendel Dantzig (1821 - 1822)

Follow
Aron Dantzig (1812 - d.)

Follow
Israel Chaim Dantzig (c.1774 - 1853)

Follow
Eliezer Danzig (deceased)

Follow
Fela Freis (1920 - d.)

Follow
Feigel Finster (1816 - 1845)

Follow
Dawid Weber (1842 - d.)

Follow
Perla Finster (1844 - d.)

Follow
Samuel Leibel Finster (c.1814 - 1849)

--------------------

Follow
Esther Finster (1823 - 1823)

Follow
Dwora Finster (deceased)

Follow
Musketta Finster (1818 - d.)

Follow
Rachel Zwirn (1821 - d.)

Follow
Marya Wechsler (1866 - d.)

Follow
Markus Saul Ginzig (1861 - d.)

Follow
Etel Landau (deceased)

Follow
Lea Ginzig (1866 - d.)

Follow
Nathan Spira (1829 - 1890)

Follow
Malka Feigel Reiner (1830 - 1890)

Follow
Feigel Baila Wekker (1831 - 1900)

Follow
Abram Salomon Wekker (1828 - 1900)

Follow