Photo
Name
Johan Cornelius Johnsen (1856 - 1915)

Follow