Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

Lid van een RIDDERSCHAP

« Back to Projects Dashboard

Project Tags

view all

Profiles

Lid van een RIDDERSCHAP

De staatkundige invloed van de ADEL kreeg in de Nederlanden 'n eigen karakter doordat edelen zich aaneensloten in RIDDERSCHAPPEN, organen die vanaf de 15e eeuw bestuurlijke status kregen. Dat 'verbond' ontstond zowel in gewestelijk, provinciaal als in stedelijk verband.

In 1425 is bijvoorbeeld voor 't eerst sprake van de 'ridderscap uyt Drenthe', aanduiding voor de gehele Drentse adelsgroep. In deze ontwikkeling van individuele edelen naar adel als groep onderscheidt Drenthe zich niet van andere Nederlandse gewesten. Aanvankelijk was de ridderschap in -nu provincie- Drenthe een bisschoppelijk adviesorgaan en het was de landsheer die de toelating bepaalde. Hij koos daarvoor edelen die persoonlijk door de bisschop voor een LANDS-DAG werden opgeroepen. Maar gaandeweg vormde de ridderschap steeds meer een lichaam tegenover de niet-edele EIGEN-ERFDEN.

In 1603 resulteert deze ontwikkeling in totstandkoming van de Staten van Drenthe die bestond uit Ridderschap en Eigen-erfden. De in 1795 bij de Bataafse omwenteling afgeschafte ridderschap werd in 1814 hersteld.

In de grondwet van 1814 kreeg de ADEL in het nieuwe koninkrijk een belangrijke positie. Ridderschappen in de verschillende provincies leverden een kwart van de zetels van de Staten-Generaal. Anders dan vóór 1795 werd lidmaatschap van de ridderschap niet bepaald op grond van aantal HAVEZATEN, maar adeldom in combinatie met VERMOGEN. Omdat in Drenthe na 1814 weinig nieuwe adel gecreëerd werd, treffen we daar dezelfde families als vóór 1795 aan in de ridderschap. Met de invoering van de Provinciewet van 1850 kwam een einde aan de staatsrechtelijke bevoorrechting van de Nederlandse adel.

Ridderschap van Groningen en Ommelanden

  • Ulrich Willem Frederik van PANHUYS ‧ 1806-1882 ‧

Ridderschap in FRIESLAN ??

'Ridderscap uyt Drenthe'

Ridderschap in OVERIJSSEL

Ridderschap van ZUTPHEN

Ridderschap in GELDERLAND

Ridderschap in HOLLAND - Noord- of Zuid

Ridderschap van ZEELAND

  • Zie subproject

AANVULLING WELKOM, bij voldoende aanwas kan een specifiek project volgen....