Photo
Name
Otto Martineus Solberg (1892 - 1975)

Follow