Photo
Name
Ferdinand Meinstein (1878 - 1942)

Follow