Photo
Name
Jacobus Nicolaas Witteveen (1821 - 1915)

Follow
Julius Vitringa Coulon (1767 - 1843)

Follow
Isaac Theodorus ter Bruggen Hugenholtz (1801 - 1871)

Follow
Leonardus de Wendt (1757 - 1834)

Follow
Adriaan Gillis Camper (1759 - 1820)

Follow
Johan Anne Lycklama a Nijeholt (1809 - 1891)

Follow
Maurits Calixtus Franciscus Johannes de Rotte (1788 - 1846)

Follow
Willem Hendrik van Heemstra, baron (1779 - 1826)

Willem Hendrik Baron van Heemstra, geboren te Oenkerk op Heemstrastate op 18 oktober 1779, overleden te Leeuwarden op 30 december 1826. (Vrijwilliger in Britse dienst 1799, Commissaris van de Verponbdi...

Follow
Schelto van Heemstra, baron mr. (1807 - 1864)

Schelto Baron (mr) van Heemstra Curriculum VITAE Lid prov. staten van Friesland lid 2e kamer Commissaris der Koningin in Utrecht Commissaris der Koningin in Zeeland Minister van Binnenlan...

Follow
Petrus Deketh (1762 - 1846)

Follow
Wiardus Willem Buma (1802 - 1873)

Wiardus Willem Buma (1802-1873) was de schepper van drie verschillende dubbele achternamen: Hopperus Buma, Van Haersma Buma en De Blocq van Haersma Buma.

Follow
Bernhardus Buma (1770 - 1838)

Follow
Johan Sippo van Harinxma thoe Slooten (1802 - 1852)

Follow
Douwe Jan Andries van Harinxma thoe Slooten (1806 - 1839)

Follow
Albertus van Harinxma thoe Slooten (1765 - 1816)

Follow
Rienck van Burmania (1758 - 1825)

Follow
Ulbe van Burmania (1737 - 1816)

Follow
Vitus Valerius van Cammingha, jhr. (1790 - 1852)

Follow
Johan Hendrik van Boelens, mr. (1792 - 1865)

Studie Recht Franeker Hogeschool Proefschrift 'Quaestiones jur. inaug. praesertim ex loco codicis Napoleontei de titulis' 1840-1854 : Burgemeester Leeuwarden Lid Provinciale Staten Friesland Ad...

Follow
Martinus Manger Cats (1817 - 1896)

WkP

Follow
Jacob Johan Bergsma (1771 - 1854)

Follow
Johannes Casparus Bergsma (1775 - 1818)

Follow
Regnerus Hendrik Sjuck Gerrold Juckema van Burmania Rengers (1796 - 1875)

Follow
Fokke Sijtzes Reiding (1808 - 1887)

⌘ ‧

Follow
Johannes -jan- Bieruma Oosting, mr. (1816 - 1885)

Curriculum VITAE 1871-1877 : Burgemeester Leeuwarden 1850 : Grietman Weststellingwerf 1851 : Burgemeester Weststellingwerf termyn : Lid Tweede Kamer termyn : Lid Provinciale Staten 1858 :...

Follow
Willem Carel Salomon van de Poll (1802 - 1833)

Follow
Albartus Telting (1803 - 1863)

Follow
Martinus van Scheltinga (1744 - 1820)

Raad ter admiraliteit van Friesland, raad ter admiraliteit op de Maze, raadsheer hof van Friesland, grietman van Kollumerland en Nieuw-Kruisland, gedep. SG

Follow
Menno Coehoorn van Scheltinga (1778 - 1820)

Follow
Frans Julius Johan van Scheltinga (1749 - 1831)

Follow
Johan Sicco Tjalling Camstra thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg (1769 - 1829)

Follow
Georg Frederik thoe Schwartzenberg en Hohenlandsberg (1791 - 1868)

Follow
Gerrit Nicolaas Mulier (1791 - 1861)

Follow
Frans Godard Ayzo, baron van Lynden (1781 - 1828)

Follow
Wilco Holdinga Lycklama à Nijeholt (1801 - 1872)

Follow
Age Tjepke Ruurd Sixma van Heemstra, baron (1801 - 1862)

1850 : Burgemeester KOLLUMERLAND~NIEUWKRUISLAND - Groningen * 1850-1861 : Burgemeester KOLLUMERLAND - Groningen Burgemeester NIEUWKRUISLAND - Groningen

Follow
Cornelis Scheltes Heemstra van Eysinga (1767 - 1820)

Follow
Johannes Fockema (1745 - 1820)

Follow
Daam Fockema (1771 - 1855)

Follow
Willem Engelbart Engelen (1817 - 1879)

[ ... ] ; Jhr.Mr. W.E. Engelen Burgemeester van Leeuwarderadeel, die in 1853 voor het district Sneek tot Tweede Kamerlid werd gekozen. Had daarin twee jaar als conservatieve afgevaardigde zitti...

Follow
Daniël Engelen (1791 - 1857)

Follow
Wibo Bernhardus Buma (1807 - 1848)

Follow
Christoffel Johannes Binkes (1791 - 1868)

Follow
Willem Livius van Sminia (1769 - 1822)

Follow
Arent Johannes van Sminia (1806 - 1857)

Follow
Matthijs Ypeij (1762 - 1817)

Follow
Carel Æmilius Els Collot d'Escury (1779 - 1828)

nl.wikipedia... ; Æmilius Els baron Collot d'Escury (Rotterdam, 26 mei 1779 - Leeuwarden, 27 januari 1828) was een Nederlands politicus.[1] Familie Collot d'Escury , lid van de familie Col...

Follow
Neno Burhoven Viëtor (1783 - 1855)

Follow
Arnold Andreae (1804 - 1873)

Follow
Berend Alring (1754 - 1824)

Follow
Johannes Albarda (1825 - 1862)

Follow
Cornelis Albarda (1796 - 1866)

Follow
Henricus Julius Albarda (1752 - 1824)

Follow
Johan Herman Albarda (1826 - 1898)

Follow
Johan Hora Adema (1798 - 1867)

Follow
Jan Minnema van Haersma de With, jhr. (1821 - 1889)

Curriculum VITAE wanneer : Studie .. t/m Propedeuse Leiden 1839 : Student te Franeker - KAN DAT AAN DE UNIVERSITEIT ZIJN GEWEEST, gezien de bestaansjaren van deze instelling ....? wanneer : Pro...

Follow
Daniel de Blocq van Haersma de With (1797 - 1857)

Follow
Pompejus Onno van Vierssen (1765 - 1852)

Follow
Hector Livius Haersma van Vierssen (1790 - 1839)

⌘ ‧ Curriculum VITAE Lid Municipale raad Schout in Oudega Bewoner van Groot Haersma State 1816-1833 : 1e Grietman Smallingerland -na de Franse tijd- - opvolger van in 1795 afgez...

Follow
Philip Ernst Assuerus Vegelin van Claerbergen (1781 - 1851)

Follow
Epo Sjuck Burmania Vegelin van Claerbergen (1790 - 1831)

Follow
Valerius Lodewijk Vegelin van Claerbergen (1774 - 1844)

: Lid Ridderschap van Friesland

Follow
Maurits Pico Diederik van Sytzama, baron (1789 - 1848)

Follow
Douwe Jan Vincent van Sytzama (1816 - 1886)

Follow
Johannes Galenus van Sytzama (1767 - 1839)

Follow
Schelte Hessel Roorda van Eysinga (1780 - 1829)

Zie Wikipedia...

Follow
Binnert Philip van Eysinga (1785 - 1835)

Follow
Frans Julius Johan van Eysinga (1752 - 1828)

Follow
Cornelis van Eysinga (1821 - 1862)

Follow
Idzerd Frans van Eysinga (1794 - 1870)

Follow
Frans Julius Johan van Eysinga (1818 - 1901)

Zie Wikipedia... Zie Parlementair Documentatie Centrum...

Follow
Cornelius Julius van Burmania Rengers (1748 - 1816)

Follow
Coert Lambertus van Beyma thoe Kingma (1753 - 1820)

Bron: www.parlement.com Democratisch gezinde patriottische voorman uit Friesland, die in 1787 één van de leiders werd van de patriottische vluchtelingengemeenschap in Frankrijk. Onbui...

Follow
Jan Albert van Heloma (1826 - 1901)

Follow
Marcus van Heloma (1806 - 1885)

Follow
Nicolaas van Heloma (1798 - 1879)

Follow
Eduard Lamoraal Rengers (1804 - 1877)

Follow
Willem Frederik Lodewijk Rengers (1789 - 1859)

Follow
Lamoraal Joachim Johan Juckema van Burmania Rengers (1757 - 1831)

Follow
Bonifacius van der Haer (1778 - 1827)

Follow
Hendrik Bonifacius van der Haer (1812 - 1852)

Follow
Bonifacius Hendrik van der Haer (1810 - 1860)

Follow
Daniel Bonifacius van der Haer (1781 - 1831)

Follow
Suffridus Salverda (1775 - 1851)

Follow
Ludolf Reinier Salverda (1805 - 1870)

Follow
Daniël de Blocq van Haersma van Sminia (1801 - 1861)

Follow
Hobbe Baerdt van Sminia (1797 - 1858)

1851-1858 : Burgemeester TIETJERKSTERADEEL - Friesland : Lid Provinciale Staten Friesland : Buitengewoon lid Tweede Kamer der Staten-Generaal : Lid Ridderschap van Friesland

Follow
Bernhard Walrud van Welderen Rengers, baron (1777 - 1823)

Follow
Justinus Sjuck Gerrold Juckema van Burmania Rengers, baron mr. (1773 - 1832)

Voir Wikipedia...

Follow
Willem Carel Gerard van Welderen Rengers (1802 - 1836)

Follow
Sjuck van Welderen Rengers, baron (1799 - 1870)

Follow
Antoon Anne van Andringa de Kempenaer, Jr. (1777 - 1825)

nl.wikipedia... ; Antoon Anne van Andringa de Kempenaer (Leeuwarden, 3 december 1777 – Den Haag, 13 juni 1825) was een Nederlands jonkheer, bestuurder en politicus . Levensloop Antoon van ...

Follow
Tjaard Anne Marius Albert van Andringa de Kempenaer (1806 - 1870)

nl.wikipedia... ; Marius Albert van Andringa de Kempenaer (Lemmer, 17 juli 1806 – Leeuwarden, 23 maart 1870) was een Nederlands politicus. Van Andringa de Kempenaer was een Friese, in Lemm...

Follow
Ulbo Jetze Heerma van Beyma thoe Kingma, jhr. mr. (1821 - 1876)

Curriculum VITAE 1848-1851 : Grietman Franekeradeel 1851-1876 : Burgemeester Franekeradeel

Follow
Frederik Hessel van Beyma thoe Kingma (1818 - 1899)

Curriculum VITAE 18-x-1841 : Studie Rechten Leiden 1841 : dec-11 Promotie 1841-x : Procureur te Heerenveen 1842-18-x : Secretaris Grietenij Engwirden - waar ernstige misstanden m.b.t, beheer ...

Follow
Sybrand Willem Hendrik Adriaan van Beyma thoe Kingma (1812 - 1877)

Follow
Julius Matthijs van Beyma thoe Kingma (1781 - 1847)

Follow
Petrus Johannes van Beyma (1783 - 1830)

Follow
Gerrit Ferdinand van Asbeck zu Bergen und Münsterhauzen, baron (1764 - 1836)

Follow
Tjalling Minne Watze van Asbeck, tot Bergen en Munsterhausen (1795 - 1855)

Follow