Photo
Name
Nicolaes Eliasz Pickenoy MP (1588 - c.1656)

Zie Wikipedia...

Follow