Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
There are already 5,000 genealogy profiles with the Swart surname on Geni. Join now to find your relatives.

Swart Genealogy and Swart Family History Information

‹ Back to Surnames Index

Share

view all 5,000

Profiles

 • Aletta Johanna Eksteen (1838 - 1923)
 • Anna Maria Swart, SM/PROG (c.1690 - 1732)
  She arrived in the Cape prior to 1712. Some researchers give her first name as Maria (not Marijna). C.C. de Villiers -"Oude Kaapsche Familiën" gee die naam aan as Anna Marijna. Sy is nie in ...
 • Catharina Elizabeth Moolman // Linde, SM-b2c5 SM (c.1727 - 1822)
  b2 Johannes * in Nederland, gesterf: voor 1751, getroud: 29 Jan 1719 Zacharia Niemand of Niemann, gedoop: 25 Jun 1702. Johannes woon reeds in 1730 op Swartrivier, agter die Caledonberg c5 Catharina E...
 • Charles Roberts Swart, Staatspresident (1894 - 1982)
  Charles Robberts Swart (Winburg, 5 Desember 1894 – 16 Julie 1982) was die laaste Goewerneur-Generaal van die Unie van Suid-Afrika van 1960 tot 1961, en die eerste Staatspresident van die Republi...
 • Cornelia Swart (1798 - 1862)

About the Swart surname

http://genforum.genealogy.com/swart/

Die stamvader van die familie was Johannes Jan-seun Swart "uit Waterland", Nederland. Sy aankoms in Suid-Afrika word gewoonlik as1685 aangegee. (Die Ryks argivaris van Noord-Holland skryf op17.3.1950 aan opsteller dat"volgens die monsterrol van 1698,die zich bevindt tussen de over gekomen papieren van de Kaap de Goede Hoop 1698 deel I, zekere Jan Jansz. Swart van Hoorn alsziekentrooster in compagnie dienst aan de Kaap stond. Of schoon Hoorn in Westfriesland en niet in de streek die thans alsWaterland aangeduid wordt, ligt,is het tochniet onmogelijk,dat genoemde Swart en Uw voorvader dezelfde persoon is,daar de naam Waterland, althans in de 16 eeuw,ook wel inruimer betekenis werd gebruikt".)

Nadat Johannes Swart reeds sewe(?) jaar in Suid-Afrika was, het sy vrou en kinders (wat in tussen in Amsterdam gewoon het) na Suid-Afrika gekom en hul by hom in Stellenbosch aangesluit. (22/6/1692 skryf die sekretaris van die politieke raad in Nederland dat : "Wij hebben niet kunnen afslaan de bede van Jan Jansz.Swart krankebesoeker (sic)Stellenbosch ootmoedig te (sic)huisvrou Grietje Claasz en haar kinderen wonend in Amsterdam na herwaarts scheepen te verlenen."


Jan Swart het Sybrand Mankadan as sieketrooster en onderwyser opStellenbosch opgevolg; 'n pos wat hy van 1692 tot 1701 beklee het. Die kerkraad vanStellenbosch was egter nie met sy gedrag en die van sy vrou tevrede nie en in diejaar 1700 is die owerheid versoek om 'n "stichte-lijkerman" in Swart se plek aan te stel. Aan hierdie versoek is voldoen en in1701 is hy as sieketrooster enonderwyser deur Jan Mahieu vervang. Na 1694 het Jan Swart ook as sekretaris van die plaaslike landdroskantoor diens gedoen. Die vereiste eed van getrouheid het hy op 16 Januarie 1694 af gele en tot op27Augustus 1701 was hy die persoon wat testamente, kodisille, kontrakte en prokurasies virdie publiek moes opstel.

In 1696 het Jan Swart een van die sogenaamde koloniehuise, wat tussen die jare 1692-1694 met die toestemming van die regering op Stellenbosch opgerig is, gehuur. Later het Simon van der Stel 'n erf aan hom toegeken. Dit was die laaste huis links waar Andringastraat in Dorpstraat doodloop. (hoek van Andinga en Dorpstraat, vandag ‘n hotel) Na Jan Swart se dood (waarskynlik voor 1710 ) het sy seun Pieter (b3) die erf van sy weduwee moeder, Grietje Claasz Coerie, gekoop


Op 6.3.1697 is 'n sekere plasie aan Jan Swart, "crank bezoeker", getransporteer (T•112).Die plasie was 'n sekere stuk "land en opstal gelegen aan deVallei Luctry", blykbaar die huidige "Valley Lustre" op pad na Somerset-Wes. Jan Swart het die plasie van Jean Margra, 'n Hugenoot uit Lausanne, Switserland, gekoop. Op 24/11/1700 verkoop hy dit weer aan Guillaumee du Toit uit Ryssel.

(Geslagsregister van die Familie Swart in SA- Prof C.C. de Villiers)