அடுத்தவர் பணத்தில் ஹஜ் செய்யலாமா?

Started by syfudeen sheik mohideen on Friday, October 21, 2011

Participants:

10/21/2011 at 10:11 AM

ஏகஇறைவனின் திருப்பெயரால்...

...நன்மையிலும், இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்! பாவத்திலும், வரம்பு மீறலிலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளாதீர்கள்!.. திருக்குர்ஆன். 5:2

அடுத்தவர் பணத்தில் ஹஜ் செய்யலாமா?

http://www.youtube.com/watch?v=GM1WryomWHk

Create a free account or login to participate in this discussion