ایجاد محدودیت توسط سایت جنی

Started by محمدعلي پازوکي on Wednesday, January 4, 2012

Participants:

1/4/2012 at 9:28 PM

قابل توجه تمامی اعضای شجره نامه.
متأسفانه به تازگی سایت جنی دسترسی رایگان خود را محدود كرده و برای افزودن افراد به شجره نامه تقاضای هزینه می‌نماید. لذا بعد از جستجو و یافتن سایت مناسب دیگر دعوتنامه جدید برای همه ارسال خواهم كرد. در ضمن در صورتی كه كسی از وجود سایت مشابه دیگری با خبر شد اطلاع دهد.

Create a free account or login to participate in this discussion