قمر تاج سلطاني - تاریخ

Started by حميد مهجور on Friday, February 10, 2012

Participants:

2/10/2012 at 12:10 AM

۱۲۸۰ هزار و دویست و هشتادمین سال هجری خورشیدی، سالی کبیسه است.
تولد قمرتاج سلطانی
در این سال:
زادگان [ویرایش]

شهناز آزاد ( شهناز رشدیه )؛ روزنامه نگار و از پیشگامان جنبش زنان در ایران و دختر میرزا حسن رشدیه .
طیب حاج رضایی؛ فرزند حسینعلی حاج رضایی از عیاران بنام تهران
شمس الدین متاجی کجوری؛ از فقهای طراز اول خطه مازندران
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B2%DB%B8%DB%B0

Create a free account or login to participate in this discussion