Nicolaes Boulin, edelman of koopman?

Started by Diederik Mooij on Sunday, September 11, 2016
Problem with this page?

Participants:

Profiles Mentioned:

Showing 1-30 of 269 posts
9/11/2016 at 4:02 AM

Auteur C. van de Klippe schreef a.d.h. archief- en literatuur onderzoek een studie uitgetypt in een schriftje, nu in het Rijksarchief onder de titel Genealogie van de de Bourgondische Vlaamse en Zeeuwse geslachten Micault , de Boulin, Boulyn, Bolyn. Hij kon gebruik maken van bronnen die door het bombardement van Middelburg op 17 mei 1940 verloren zijn gegaan.

Er is discussie is onstaan tussen twee afstammelingen van koopman Nicolaes Boulin uit Lille en Cornelia Gillis over de zekerheid dat deze Nicolaes dezelfde is als jonkheer Nicolaes Anthonisz de Boulin, laaste heer van Oisterstein, zoals voorgesteld in de opzet van C. van de Klippe. Deze discussie verloopt helaas niet volgens de regels. Teksten in tekstvakken van profielen werden verwijderd of te vol geschreven of voorzien van flauwe of onwetenschappelijke teksten en gescheiden profielen werden toch samengevoegd. Afstammeling Diederik Mooij plaatst een kritische aantekening bij de door velen overgenomen afstamming van koopman Nicolaes Boulin uit de familie Micault en dus vereenzelviging van hem met jonkheer Nicolaes Boulin. Andere afstammelingen kunnen hier nu hun/haar visie kwijt. De visie van Mooij is te vinden onder het gelijknamige project.

9/11/2016 at 4:08 AM

Allereerst ik ondekte dat er wel doopboeken zijn uit Lille / Rijssel.

Het adres van dit archief is http://www.archivesdepartementales.lenord.fr/ ,

1: klik op “Archives en ligne” rechts bovenaan,
2: links verschijnt er dan een oranje blok, kies “Etat Civil” en dan “Actes”.
3: Er verschijnt dan een venster met condities voor gebruik, klik “j’accepte les conditions”.
4: Er verschijnt dan een venster waarin je de plaats (“Commune”) van interesse kunt aangeven (“drop-down menu”),
5: vul in de gewenste periode: “entre”=tussen “et=en dan de type acte waarin men geinteresseerd is (baptemes=dopen, naissances-=geboortes, mariages=huwelijken, sepultures=graven, deces=overlijden)
6: tenslotte klik “rechercher” er verschijnt dan een lijst van aanwezige archieven. Kies de gewenste dan verschijnt er een venster zoals in zovele zoekmachines (Familysearch etc).
(met dank aan Hein de Vries)

9/11/2016 at 4:14 AM

Laatste moet zijn; Jan Nicolaasse Boulin

9/11/2016 at 4:20 AM

Hier de link naar de tekst met de kritische aantekening van Diederik Mooij. https://www.geni.com/projects/Nicolaes-Boulin-edelman-of-koopman/38372

9/11/2016 at 5:28 AM

Aangezien Nicolaes Boulin (x Middelburg 1594 Cornelia Gillis) zijn kinderen niet vernoemd naar [Mr. Anthonij (Antoine) Boulin Anthonie Boulin] of Anna Micault (die zelf hun kinderen wel vernoemden naar hun directe ouders) noch naar een van dier voorouders en aangezien Anthonie en Anna ook niet getuigen bij de dopen, om wat voor reden dan ook, moet er een ander eenvoudig simpel document worden getoond waaruit wel die afstamming blijkt. Er zijn wel relevante doopgetuigen namelijk op 31-10-1599, bij de doop van Johannes Boulin zoon van Nicolaes en Cornelia te Middelburg, getuigen Francois van Horn, juffrou Campen en [Geertruit Boulijn Geertruyt Boulyn], waarbij de laatste waarschijnlijk de dochter is van de oudere [Nicolaes Boullinch PARENTS UNKNOWN Nicolaes Boulin] tevens uit Lille, tevens gereformeerd en tevens handelaar of koopman, waaruit dus familieverwantschap blijkt met die Nicolaes. Maar hij in niet zijn vader want senior huwt in 1579 terwijl junior trouwt in 1594, wat te dicht op elkaar is.

Anthony Boulin heeft wel een zoon [Nicolaes Boulin jkr. Nicolaes Anthonisz Boulin] maar die is 31 jaar in 1610 en 1611 dus geboren ca.1579-1580 en wel erg jong voor een huwelijk in 1594 en bij de schrijver van de Verlytbríeff in 1614 aan Johan Huijssen is ook niet bekend is of hij kinderen heeft (zie profiel) en is hij alleen bekend als landbezitter of jonkheer, niet als vader of echtgenoot.

Als de de splitsing tussen de families tot uiting komende in afwezigheid getuigenis en afwijkende vernoeming, verklaard wordt uit het feit dat de zoon Nicolaes gereformeerd is en vader katholiek blijft, is dat niet een bewijs voor de afstamming. Geen bewijs is echt geen bewijs. Er is helaas wel ruimte voor speculatie en theorievorming. Helaas moet er dus i.p.v. bewijs uit de dtb boeken, wat er niet is, bewijs uit andere hoek komen. Bovengenoemde dtb stukken uit acrhief van Lille betreft katholieke gemeentes.

U dient wel [https://www.geni.com/documents/view?doc_id=6000000039588144841& C. van de Klippe] te lezen om dit te kunnen volgen, evenals de teksten in genoemde profielen.

9/11/2016 at 6:16 AM

Hoewel RvO schrijft dat edelen in Zeeland wel degelijk op hun vijftiende konden trouwen als bewijs dat Nicolaes best op 15 jarige leeftijd kon trouwen met Cornelia Gillis en waarbij hij verwijst naar het proefschrift uit 2010, genaamd, Edelen in Zeeland Macht, rijkdom en status in een laatmiddeleeuwse samenleving van Arie van Steensel aan de Universiteit Leiden. Schijft deze van Steensel juist:

"Formeel konden jongens vanaf hun vijftiende jaar en meisjes vanaf hun twaalfde jaar huwen. In de praktijk kwam de huwelijksleeftijd in de vijftiende en zestiende eeuw steeds hoger te liggen. In de tweede helft van de zestiende eeuw huwden mannen doorgaans rond het vijfentwintigste levensjaar en vrouwen gemiddeld enkele jaren jonger.
Dienst Noot 100, Janse, Ridderschap, 182-183; en Van Nierop, Ridders, 67-68, die een iets hoger gemiddelde geeft van 31 jaar. Vgl. Howell, Marriage, 107-109, die stelt dat voor de middeleeuwse stedelijke elite van Dowaai de mediaan van de huwelijksleeftijd onder mannen 27 jaar was en onder vrouwen 21 jaar. Economische zelfstandigheid was voor stedelingen wellicht een belangrijkere voorwaarde voor het sluiten van een huwelijk dan voor de edelen.

Bron: https://openaccess.leidenuniv.nl/bitstream/handle/1887/15719/Proefs...

9/11/2016 at 6:51 AM

Volgens van Steensel en Janse: formeel technisch was het mogelijk heel jong te huwen. Onze interpretatie is daarom van ondergeschikt belang. In een afweging of ze dus een huwelijksstel waren, hoeven we ons niet te voegen naar gemiddelden, welke nl. over de feitelijke waarnemingen geen uitsluitsel geven. We mogen dit bewijs dat ze jong huwden niet naast ons neer leggen omdat het ons niet past. Oplossing van vak Contra naar Neutraal.

9/11/2016 at 6:59 AM

Vernoemingen.
Als je de tradidionele vernoemingen niet meer kunt gebruiken, omdat dit zogenaamd niet geldt, heb je helemaal niets meer om aan vast te houden en kun je inderdaad Nicolaes uit Lille gewoon zien als zoon van Anthonie uit Miechelen, want adelijken komen toch overal. Dat is te kort door de bocht. Juist omdat de adel dat blijkbaar doet, namelijk: reizen en vernoemen zoals ze willen en niet getuigen bij protestantse dopen.juist daarom moet er een duidelijk document voorhanden komen waaruit blijkt dat Anthonie Boulin de vader is van Nicolaes Boulin die getrouwd met Cornelia Gillis.

9/11/2016 at 7:03 AM

Bewijs adhv primaire bronnen
Door je zo open op te stellen dat alles kan bij de adel, wordt alles mogelijk. Je verliest daarbij uit het oog, dat er een echt bewijs moet komen. Vooral omdat geni nu bij een relatie zoektocht gewoon hem als zoon noemt. Als we ze los zouden zien. Zou je denken, he dat is toevallig. Maar dat bestaat dus ook, toeval. Ik heb daar ervaring mee. Daarna moet er dus bewijs komen. Zowel van der Klippe als u begaan dan de vrijheid om bij gebrek aan bronnen te werken met dat wat voorhanden is. Ik denk dat daardoor je jezelf voor de gek houdt en dat is jammer.

9/11/2016 at 7:14 AM

Ik heb nergens bij u een bron gezien waaruit blijkt dat Anthony Boulin zich in Lille bevondt. De familiie van zijn vrouw Jean Micault was werkzaam voor de financieen en in Lille was de rekenkamer gevestigd, dus het kan dat Anthonie daar iets mee te maken had, maar hij was werkzaam in Mechelen, dat is 100 km verwijderd en hij was procureur en niet een financieel specialist of ontvanger.

Anthony was een absent grootgrondbezitter en werkte en woonde elders. Nicolaes Boulin de jongere uit Lille had familierealtie met de oudere Nicolaes die man met de vele functies, vanwege plaats, getuigenis dochter, beroep handelaar, en meer. In nageslacht komt ook terug dat Jan pacht ontving en een zoon Nicolaes van hem ontvanger van Hoofdgeld was. Dus waarom kreeg Nicolaes de oudere de functie? U zegt omdat hij de broer was van Anthony. Kan. Maar dat staat niet vast. Misschien was hij een neef. Ik lees van de Klippe dus kritisch.

9/11/2016 at 7:27 AM

leidraden voor een vernoeming genoemd dooor Van Steensel zie bovenstaande link vanaf pag. 324: politieke loyaliteit, bevestiging van sociale relaties, betere status van een van de 2 grootouder-koppels etc. Veel redenen die aangeven dat het juist tekort door de bocht is om te zeggen dat het niet klopt want het kind had naar de vaderlijke grootouder of misschien ouder moeten heten. Het scala aan mogelijkheden is algmeen diverser. Citaat A. van Steensel in 7.1.1. pag 326 "De naamgeving benadrukte de patrilignage door de vernoeming van de oudste zoon naar de grootvader aan de vaderszijde, maar zonen en dochters werden ook vernoemd naar familie aan de moederszijde. Dit vernoemingsprincipe was wijdverspreid en niet voorbehouden aan de edelen. Naamgeving bracht wel een bewustzijn van familiebanden aan het licht, maar wijst daarom nog niet op een
sterk patrilineair geslachtsbewustzijn".
Conclusie: inderdaad mag het geen beslissing forceren dat de kinderen Boulin niet bij de bewuste ouders en grootouders horen. Zoals eerder in de profielen door mij opgemerkt: de vernoemingen lijken toch wel heel erg bepaald door de grote status van moederszijde (Micault en Van Cats). Het is dus zeer wel mogelijk!

9/11/2016 at 7:30 AM

Ik begrijp dat u heel veel tijd gestoken heeft in de oudere takken Boulin en Micault. Maar ik heb eerder gezegd, dat dit pas zinvol is als Nicolaes onze gezamelijke voorouder inderdaad de zoon is van Anthonie, blijkent uit bewijs. Dat moest eerst. Families als geheel te zien, zonder kritisch te schakels te onderzoeken is te algemeen, dat kan later als er bewijs is.

9/11/2016 at 7:33 AM

Gaarne correctie of betere controle of het een zelf handgetypt vod is wat C. v.d. Klippe schreef. Ik heb al veel langer het idee dat ik altijd maar een deel van het boekwerk, want dat is het volgens de onderstaande link, heb mogen aanschouwen!
https://books.google.be/books/about/Genealogie_van_de_Bourgondische...
Dit boek bestaat uit totaal uit 88 pagina's !
Wat betekent dat bijschrijfsel pag. 25 t/m 31 te kopieren? Ik heb het nooit gezien, slechts totaal een pag. of 30-40!

9/11/2016 at 7:39 AM

Kan volgens u uit secundaire bron een vorm van acceptabel bewijs worden verkregen? Ik denk hierbij aan:

In 'Les Micault Belges Leurs Portraits et Leurs Histoire' wordt de vader van Nicolaes Boulin (Anthoine Boulin) genoemd:

op pag.31: als zijnde 'Ecuyer' wat wil zeggen dat hij schildknaap was. In adellijke families was het gebruikelijk om een een jongeman naar een bevriende Heer te sturen om verder te worden opgevoed en te worden gevormd, dit zowel geestelijk als lichamelijk. De jongeman wordt eerst 'page' en na gebleken geschiktheid 'schildknaap' Eventueel wordt een schildknaap na bewezen moed op het slagveld of in een tournooi door de heer tot ridder geslagen.

op pag. 31: als getr. zijnde met Anne Micault. Hun huwelijk wordt beschreven zoals gebruikelijk was bij de adellijke geslachten, als zijnde gesloten conform een 'Fideï-commis beding' wat zoveel wil zeggen dat hetgeen vererfd zal worden wel als legaat bij de Fideï-comissaris voor gebruik terecht komt, maar vervolgens volgens voorgeschreven regels opnieuw zal vererven aan daarvoor aangewezen personen. Dit voorkomt dat erfenissen verkwanseld worden, bij de verkeerde personen terecht komen, buiten de familie terecht komen etc. . Aan dit legaat waren vaak strenge voorwaarden verbonden: zoals het goed niet mogen verpanden, een godsdienst die wordt voorgeschreven, het niet 'beneden de stand' mogen trouwen, niet mogen verkopen etc.

op pag. 31: omschreven wordt in de voetnoot 4. dat van Antoine B. en Anne Micault bekend zijn de kinderen Marguerite (gestorven voor het huwelijk) en vier zonen, t.w. Nicolas, Jean, Pierre en Charles. De laatste, Charles, wordt hier genoemd als "capitaine au regiment de monsieur de Gulisen". Verder vermeldt deze voetnoot ook dat zijn broers kapitein in het leger waren: 'Nicolas, Jean et Pierre furent également capitaines'

op pag. 31: omschreven in de voetnoot 4. over zijn zoons Pierre, Jean en Charles de volgende text: 'Pierre, Jean et Charles vendirent en 1614 a Messire Gillies de Dion, chevalier, seigneur de Dion-le-Val, leurs droits sur cette seigneurie (B. 372, pag. 260; Bibl. Royale, C. G. 764, p. 293).' Zij verkopen dus hun rechten op de heerlijkheid Dion-le-Val. Blijkbaar rustte hier volgens het 'Fideï-commis beding' geen restricties op en mocht het buiten de familie verkocht worden! De naam van Nicolaes als verkoper wordt hier niet genoemd.

bron: http://digital.ub.uni-duesseldorf.de/ihd/content/pageview/8368267

9/11/2016 at 7:40 AM

Anthony noemt zijn kinderen juist precies traditioneel naar zijn voorouders. Nicolaes en Cornelia vernoemen naar welke Micault of Boulin? Nicolaes is vader van Gillis Boulin; Trystram Boulin; Johannes Boulin; Maeyken Boulin en Jan Boulin. Geen Micault namen of namen van Anthony zijn familie. Diens zoon Jan is vader van Adriaantje Boulijn; Nicolaes Boulin; Janneke Boulin; Johannes Boulin; Tanneke Boulin; Neeltje Boulin; Gilles Boulin; Matie Boulin en Stoffelijntje Boulin. Nicolaes heet zijn vader, Adriana kan terug gaan op Adriana van Botland (erg ver) Tanneke op Anthonie en Janneke op Anna Micault (beide ook erg ver terug) MAAR evengoed op de voorouders van Paulina. Dat is het nadeel!

9/11/2016 at 7:42 AM

Uw tekst handelt over een andere kwestie. Ik heb het over een andere generatie. In uw geciteerde tekst gaat u spreken over Anthoine. Ik heb het over Nicolaes gehuwd met Cornelia Gillis. Die worden daar niet genoemd.

9/11/2016 at 7:45 AM

Ziet u nu zelf in dat u de feiten niet onder ogen durft te zien en weer blokken tekst gaat toevoegen die op zich waar zijn maar niets met de kwestie te maken hebben. Ik noem dat verwarrend en ook of the record. Komt u a.u.b. met bewijs dat Nicolaes Boulin gehuwd met Cornelia Gillis dezelfde is als Nicolaes Anthonisz Boulin de jonkheer.

9/11/2016 at 7:49 AM

Ik heb dit omtrent 1995 gekopieerd. Maar een paar bladzijden niet. De klok tikte en ik was in Zierikzee en moest kiezen. Toen heb ik de voor mij toen niet relevante paginas overgeslagen, die moeten dus nog worden gekopieerd. Het is daadwerkelijk een schrift wat getypt is.het is geen uitgave gedrukt en wel. U woont er vlakbij, dus u kunt gaan kopieren.

9/11/2016 at 2:45 PM

Heer Mooij, ik moet steeds uitknobbelen op welk deel van mij uw reaktie betrekking heeft. Nu moet ik ook nog gokken! Bovenstaande opnieuw uw ergenis over gekopieerde tekstblokken. Dat zijn overigens emoties :-)
Eerst betwijfelt u of de Nicolaes bij het stel Anthonij Boulin en Anna Micault hoort. In mijn reaktie omschrijf ik dat ik in "Les Micault Belges etc. " de relatie secundair bewijs, kapt u dat weer af, want ineens wilt u degelijk bewijs van iets anders. Hoewel ik de link erbij gezet heb, heb ik in de teksten hierboven mijn zienswijze daarop weer te geven! Mijn vraag was overigens hoe u tegen secundair bewijs aankeek. U gaat zelden 1:1 in op een opmerking, standpunt etc. Eerder van uw kant een vage nietszeggende afwijzing. Dit graag corrigeren. Het moet superduidelijk zijn voor iedereen waar concensus over bestaat. N.B. Een duidelijke vraag van mijn kant behoeft een duidelijk antwoord! Of is dit slechts een schriftelijke overhoring of tentamen met rode strepen?!! Deze hele exercitie lijkt duidelijk bedoelt om op dinsdag a.s. te kunnen schrijven "vanwege onvoldoende bewijs wat mogelijk in de loop der tijd wel vrijkomt, concludeer ik dat de profielen Nicolaes Boulin etc. niet samengevoegd kunnen worden". Hier over wedden is een open Mendeur intrappen. Er is niemand die zich op een zonnige Zondag-middag nog heel even in de complete C. v.d. Klippe en al documenten incl. eigen zoekwerk, gaat inleven om te discussieren waar alleen iemand op 1 antwoord zit te wachten, wat al vele jaren niet uit de lucht komt vallen, maar wat nu wel moet gebeuren. U schijnt niet te begrijpen dat een puzzle bestaat uit kleine stukjes. Je kunt op heel veel plaatsen in de puzzle verder werken als het ergens tegenzit. Met kruisverbanden kan veel bewijs geleverd worden. Misschien meer wiskundig talent benodigd ! Nooit begrepen of gehoord wat u gevonden heeft of zich afvraagt m.b.t. Cornelia Gillis of de Van der Werve's of de aangetrouwde families van de kinderen. Het komt zo niet uit de lucht vallen, niemand anders dan ik zal hier kunnen of willen reageren. Misschien is dit toch inderdaad de doelstelling?! Het lijkt mij van wel.

9/12/2016 at 2:19 AM

Ik moet mijzelf weer herhalen. Ik laat mij niet afleiden of van mijn stuk brengen.

Ik zie in uw tekst geen bewijs dat Nicolaes Boulin jong gezel van Lille die in 1594 gehuwd is met Cornelia Gillis boven alle twijfel verheven dezelfde is als jonkheer Nicolaes Boulin *ca. 1579 (want omtrent 31 jaar oud zijnde in 1610) zoon van Antony Boulin procureur te Mechelen en Anna Micault,

Van de Klippe niet, u niet en ik niet, niemand kan zien wat er niet is. Mensen hebben wel veel doorzettingsvermogen of verbeelding, waardoor ze iets willen zien. Het is de vervelende taak van de verantwoordelijke wetenschapper om er op te wijzen dat niemand een stamboom wil gebaseerd op theorie of aannames. Te meer het nu wel op Geni staat als feit dat ze vader en zoon zijn, terwijl dat niet zeker is buiten alle twijfel verheven.

Punten

Extreem jong trouwen was vanaf de 15 en 16 eeuw onder adelijken al lang niet meer gebruikelijk.

Anthony Boulin heeft geen enkele band met Lille, behalve dan de grootvader van Anna Micault in Brussel voor Financieen werkte en in Lille er een rekenkamer was gevestigd.

De aansluiting is een constructie, die best zou kunnen, een opzet om bewijs voor te zoeken, maar dat bewijsj moet wel komen uit echt bewijs en niet meer speculaties of associaties. Waarbij er dan plus en min punten worden opgemaakt. Deze ruimte ontstaat omdat er geen hard bewijs is. Dat harde bewijks moet er komen. in de vorm van een document waaruit blijkt dat Nicolaes die huwt met Cornelia echt de zoon is van Anthony die gehuwd is met Anna Micault.

Probeer u in uw bewoordingen en communicatie te onthouden van uitspraken als 'het is zo' en 'van de Klippe zegt het' en 'dat komt niet uit de lucht vallen' of 'u bent de enige die hier een punt van maakt' hetgeen allemaal emotioneel en indrukwekkend is en niet op de inhoud is maar op de persoon.

9/12/2016 at 3:09 AM

Anthony is procureur te Mechelen en is getrouwd met een vrouw die veel landerijen heeft in Zeeland. Daar is dezelfde periode een Nicolaes Boulin (de oudere) wonende en werkende als handelaar griffier en ontvanger in Middelburg. Er is geen familieralatie bekend tussen de twee. Nicoales komt uit Lille Anthony werkt in Mechelen, waar hij woont is niet bekend. Misschien op het kasteel, maar het kasteel Oisterstein is waarschijnlijk beschadigd tijdens oorlogshandelingen. Deze Nicolaes heeft verwanten, waarschijnlijk een dochter Geertruid, die getuigt bij een doop van een kind van een andere Nicolaes Boulin, de jongere. Deze komt ook uit Lille en wordt ook handelaar. Hij noemt zijn kinderen zoals gebruikleijk waarschijnlijk naar de voorouders van hem zelf en zijn vrouw. Daar staat ook de naam Trystam bij, een voornaam die voorkomt in Lille. Maar ook een Jan (wiens zoon Nicolaes, ook de functie bekleed van ontvanger net als Nicoales Boulin de oudere). Dit is interessant. Er is volgens van de Klippe een Jean Boulin die met ene Margerite een zoon Nicolaes heeft. Er zouden dan twee broers zijn Jean en Nicolaes verwant met een Nicolaes Boulin de oudere. Nou wil het toeval dat genoemde Anthony i.i.g. twee zoons heeft die ook Jean en Nicolaes heten, waardoor men zou kunnen denken dat dit dezelfde zouden kunnen zijn. Het zou kunnen, ware het niet dat er geen andere bewijzen of aanwijzingen zijn die in de genealogie gebruikelijk zijn die wijzen op verband. Het is een opzet die gestaaft moet worden met bewijs. Bij afwezigheid van vernoemingen en getuigenissen is er iets andere ovetuigends concreets nodig. Onderzoekers worden nu op het verkeerde been gezet door de studie van C. van de Klippe waarin hij heel overtuigend in toon dit als feit ziet. Er wordt zelfs een soldaat ene Anthony Boulin uit IEPER wonende in Axel bijgehaald en geplaatst als zoon van Jean om te suggeren dat deze Jean en daaraan gekoppeld de genoemde Nicolaes Boulin de jongere wel moeten stammen uit Anthony en Anna Micault. wat extra leuk is want er zijn schilderijen en oudere takken. Het gevoel, enthousiasme neemt de macht over. Ook voor de persoon die de tekst van van de Klippe leest. Maar we moeten nuchter blijven. Dus de opzet die voortkomt uit wat er voorhanden is moet worden bewezen anders blijft het een opzet. temeer de DTB gegevens ontbreken. Zo zit het denk ik.

9/12/2016 at 4:24 AM

De Kwestie
Al vanaf ons eerste contact betreffende Boulin spreek ik over deze kwestie die het onderwerp is van deze discussie.

Secundaire bronnen
Wat betreft secundaire bron. Die kun je overnemen als er niets beters is of als er niets botst of als het er niet toe doet of als je zelf geen wetenschappelijke interesse hebt of als je het te graag wilt (soomige beweegredenen zijn dan niet juist in mijn optiek), maar niet als er iets aan schort of zijn achterhaalt. In een tijdvak waarin er misschien nog wel bronnen voorhanden kunnen komen, moet je eerst onderzoek gaan doen, zeker als het om afstamming van adel gaat, hetgeen mensen interessant vinden. Dan niet zo maar overnemen dus.

U schrijft: "In 'Les Micault Belges Leurs Portraits et Leurs Histoire' wordt de vader van Nicolaes Boulin (Anthoine Boulin) genoemd".
Ik zeg, dat is de bekende jonkheer die niet dezelfde hoeft te zijn als die met Cornelia Gillis huwt. Die secundaire bron spreekt nergens over de takken in Middelburg, mogelijk omdat die niet bewijsbaar zijn. van de Klippe duikt daarin.

Klippe is ook een secundaite bron waar ik vraagtekens bij zet, daar waar hij het koppelt aan Anthony en Anna.

@RenevanOeveren U bent verbaal heel creatief, des mensen eigen, dat kan eindeloos zo doorgaan, daarom moeten er bewijzen komen als een soort rechtspraak.

9/12/2016 at 4:42 AM

1. U herhaalt zich telkenmale over hard bewijs dat nodig is en reageert niet eens op secundair bewijs wat aangedragen wordt. Alleen discussieren over jaartallen van geboortes en vernoemingen gaan niet het bewijs opleveren! Als die jaartallen al helemaal kloppen. 3 jaar ervoor en niemand zou moeilijk doen over Nicolaes huwelijksleeftijd, dan zou hij 18 zijn geweest. Nogmaals uw opmerking "het kan niet want het was in die tijd niet meer gebruikelijk" daar veeg ik de vloer mee aan! Blijf s.v.p. een verantwoordelijke wetenschapper!

2. Voor de goede orde i.v.m. rekenkamer in Rijsel en justitie in Brussel. Uit het volgende blijkt e.e.a. wanneer en waar ze ergens zaten:De Raad van Vlaanderen was de justitieraad, het hoogste gerechtshof, van Vlaanderen. Van 1386 tot 1405 zetelde hij te Rijsel, van 1405 tot 1407 te Oudenaarde, van 1407 tot 1439 te Gent. Onder druk van politieke en militaire oorzaken verhuisde hij nog vele malen (1439: Kortrijk; 1440: Gent; 1447: Dendermonde; 1451: Ieper; 1463: Gent; 1487: Brugge; 1488 : Gent; 1489: Dendermonde; 1492: Ieper), tot hij zich tenslotte in 1498 definitief te Gent vestigde. Dit verblijf te Gent werd tweemaal voor korte tijd onderbroken, toen de raadsheren, die trouw bleven aan de koning van Spanje, vluchtten naar Douai (1580-1585) en een eeuw later (1678-1679) naar Brugge. De raadsheren, die de partij kozen resp. van de calvinistische republiek te Gent of van de koning van Frankrijk, bleven te Gent.
De verwijzingen naar Lille/Rijsel zijn echt heel algemeen en geven toch geen uitsluitsel in deze familie. Alleen al in de stad Leiden heeft u waarschijnlijk meerdere buren uit Rijsel uit die tijd, 220 emigranten, waarvan verschillende Boleijns ! bron http://www.mijnstambomen.nl/leiden/rijsel.htm Het zou allemaal zomaar kunnen.

3. Ga dan ook eens een stap verder dan alleen te hameren op die vernoemingen. Als ik Piet heet en een vader heet Piet, hoeft dit niet mijn vader te zijn, voor mij is dat geen hard bewijs, maar een bijkomstigheid die het verhaal sterker maken! Als het vernoemingen in andere delen van de Boulin-tree zijn zoals de herkomst van de naam Centeijntjen/Centyne bijv. komend uit de Gillis-familie(, ben ik meer geinteresseerd dan ik een naam Nicolaes die net zo goed van overgrootvader Claes van Cats kan komen als van de buurman. V.d. Klippe heeft alleen een aantal namen genoemd die er mee te maken zouden kunnen hebben, net als ik een Diederik Mooij in stad L. alszijnde mogelijk ermee te maken hebbende zou noteren. Hij heeft er geen conclusies aan verbonden. Als hij bijv. ook uit omgeving Rijsel/=Ieper zou komen is dat geen conclusie van hem dat hij erbij hoort. Zie mijn punt over herkomst uit Rijsel alleen al in Leiden.

4. U maakt het uiterst gecompliceerd met die namen incl. al die verhalen eromheen en zeker voor buitenstaanders. Volgens het profiel van Jean Anthonisz Boulin heeft hij zoons Nicolaes en Anthony. Volgens mij dus fout in uw verhaal of ik moet me vergissen!

5. Ik wil, ik herhaal me, eerst eens horen waar concensus tussen ons en 'alle andere deelnemers' over bestaat! Puntsgewijs graag! De rest kan dan nog besproken worden met 'de groep' :-) Van discussie is nu nog geen sprake, alleen van hak op de tak!

6. Ik wil graag, ik herhaal me weer, meer weten over de namen Gillis, Van Capelle, Marguerite's familie(bovengen.), testament van Nicolaes Sr./v.d.Werve(utrechts-arch.).

9/12/2016 at 4:44 AM

Ja er moeten bewijzen komen. U vraagt en wij draaien. Komop zeg! Lever dat zelf!

9/12/2016 at 4:55 AM

Ik wil nogmaals ook eens iets weten over de Van der Werve's. Ik kan er zelf tot nog toe niets over vinden. Pauze is om, nu terug naar de realiteit 'en' morgen' zijn er een paar dagen om! Soit! Zelfs over Karel de Grote is zeer weinig bekend! Waarschijnlijk woonde hij in Aken! Jaja! Wie is er bij geweest toen hij met het zoveelste vrouwtje onder de dekens lag. Wie o wie? Tot zover vandaag!

9/12/2016 at 5:30 AM

Beperking
Ik wil deze discussie beperken tot bewijs rondom Nicolaes Boulin.

U vraagt wij draaien
Ik heb inderdaad ooit de profielen hier op Geni geplaatst om personen te stimuleren met bewijzen voor de link Nicolaes (x Cornelia Gillis) en Anthony te komen. Ik doe er af en toe nog maar iets aan, het lijkt ook vast te zitten. Misschien dat anderen met frisse moed zin hebben. Het hoeft niet de heer van Oeveren te zijn. Desnoods blijft de kwestie tot in de eeuwigheid hangen.

Ouderloos kan ook
Je hoeft niet perse een voorouderpaar aan een profiel toe te voegen.

Uw teksten op de profielen
Maar in uw tekst op de profielen ging u er van uit dat het zeker was en u schreef dat mijn teksten verder genegeerd moesten worden en dat het tweede profiel niet meer hoeft. Dat stoorde, dan krijgt u daarop een reactie. Als u die teksten weghaalt en erkent dat de afstamming nog niet zeker is, kunnen we de kwestie gewoon laten hangen, blijft Nicolaes X Cornelia als zoon van Antonie staan, zoals u dat wllt, maar voeg ik er aan toe "Not Sure"of "Onzeker" "niet bewezen". Dit stimuleert anderen er mee ana de slag te gaan en niet vdKlippe kritiekloos over te nemen. En het tweede profiel met alle feiten en data en chronologie van de jonkheer blijft gewoon bestaan. Kunt u daar mee leven?

PS Zo ja, kunt u dan ook even de in verhouding te lange teksten met uw beredeneringen wat inkorten en doublures weghalen a.u.b. want er kan bijna niets bij. Ik zal dan mijn reacties daar en elders ook weghalen, zodat voor derden duidelijk wordt wat er speelt en ze niet in onze woordenstrijd vallen. Men kan dan voor discussie hier terecht.

9/12/2016 at 5:43 AM

Ik heb mij voorgenomen om op uw lange tekst in het profiel van Nicolaes Boulin te reageren. Dat zal ik doen in genoemd project. Maar het is erg veel werk, ik moet helemaal in uw redenering kruipen en uw omkeringen en uitsluitingen proberen te begrijpen en ik moet daarbij ook nog op mijn woorden passen om de relatie goed te houden. In deze discussie heeft u al vast iets kunnen lezen.

9/12/2016 at 6:03 AM

Poging antwoord op lange tekst horende bij profiel Nicolaes Boulin
U heeft veel gezocht en veel gevonden betreffende de voorouders van Anthony Boulin. Maar geen nieuwe feiten over Nicolaes Boulin de jongere die huwt met Cornelia Gillis. Dat een tak Boulin adelijk is of bestuursfuncties bekleed is een feit, maar hoe weet je nu waar aan welke tak die Nicolaes Boulin gehuwd met Cornelia Gillis zit. De naam Nicolaes komt er wel vaker voor. Had Alexander ook niet en zoon Nicolaes? Dat hij verwant is aan die tak met ontvangers is duidelijk. Maar hoe is hij verwant. Het is al generaties een bestuurlijke familie, dus er zijn dan ook vele takken. Je weet het niet. Daar gaat het om. Beredeneringen en theorien moeten bevestigd worden door bewijs. Je kunt vanwege de menselijke creativiteit talloze andere theorien opzetten, die ook niet botsen met wat er wel bekend is. Die ruimte is er. Dat is ook het probleem. En aangezien er bij de afstamming uit Anthonie toch wel iets wrikt (namelijk leeftijd, vernoeming, getuigenis, woonplaats, plaats van afkomst) wat er wel degelijk toe doet en niet weggewimpeld kan worden (adelijk, geografisch flexibel, katholiek-protestant), moet er extra bewijs komen. Later meer!

9/12/2016 at 9:56 AM

Betreft René van Oeveren Vandaag om 1:42 namiddag. Ik kan u echt niet volgen. Ik ben gekke Henkie niet. ik kan echt niet overal op reageren. U put mij echte helemaal uit! Dat is wat ik bedoel met uw manier van communiceren. Heel jammer.

Poging tot antwoord.
1. Ik heb antwoord gegeven over de secundaire bron. U en de franstaligge schrijver daar spreekt over de jonkheer waar over nog bewezen moet worden dat hij id is met afkomstig uit Lille en gehuwd met Cornelia Gillis. Wat betreft leeftijd het blijft krap.Mar als het kan zijn er de ander bezwaren. U kun niet zo maar de vloer aan vegen, klinkt respectloos en onwetenschappelijk.
2. wat is u punt of het verband met Nicolaes Boulin?
3. vernoemingen horen er ook bij, tenzij je een document hebt waaruit gezin blijkt, bijv. een weeskamer vermelding. En Rijssel = Lille is geen Ieper. je kunt niet zomaar graaien uit de sprokkels en daarmee een genealogie samenstellen. Zie voor degelijkheid wetenschappellijke publicaties bijv. in Ons Voorgelacht of de NL Leeuw.
4. Herlees mijn reactie van Vandaag om 12:09 namiddag. Anthony is er bij gesleept, er is geen bewijs. komt wel erg mooi uit. Laat van de Klippe toch eens los. is hij uw Bijbel of zo?
5. Gewoon wachten op andere deelnemers.
6 is off topic.

Showing 1-30 of 269 posts

Create a free account or login to participate in this discussion