Avrättades?

Started by Private User on Tuesday, March 23, 2010

Participants:

  • Private User
    Geni member

Profiles Mentioned:

Private User
3/23/2010 at 5:41 PM

Detta verkar vare den Anders Nilsson som avrättades efter blodskam med sin dotter Cajsa Stina (dvs Katarina).

så här skrev han i ett brev efter domen:

"Sedan Kongl. Maj;ts och Rikets Högsta Swea Hofrärrs Utslag av den 26:de sistlidne oktober, som ålägger mig att umgälla mitt grofva brott av blodskam, därmed att mista lif mitt, blifvit mig kunngjort, finner jag vid eftersinnande av min missgärning, varigenom jag icke allenast syndat svårliga Gud emot och skilde mig från mänskligheten, utan äfven förlett min egen avföda att härtill deltaga och blifva en avfällinge från det rena och sanna lifvet, mig med ovan högst åberopade utslag nöjd är, önskar ingen förskoning här i lifvet. Sådant varder härmed på min egen begäran skriftligen höga vederbörande meddelt och av mig egenhändigt undertecknat."

Create a free account or login to participate in this discussion