האם הרב יעקב יהודה ליב פלק הוא מצאצאי ה"פני יהושע"? בעד ונגד

Started by Raziel Yohai Seckbach on Sunday, April 11, 2010

Participants:

 • Private User
  Geni Pro
 • Private User
  Geni member
 • Private User
  Geni member
 • Private User
  Geni member

Profiles Mentioned:

Showing all 13 posts
4/11/2010 at 6:43 AM

קיימת מסורת משפחתית בקרב ענפים רבים ומרוחקים במשפחה שהרב יעקב יהודה ליב פלק הוא מצאצאי הפני יהושע,
דא עקא שעדיין אין לי הוכחות התומכות בטענה זו.

הרב יעקב יהודה ליב היה הראשון לאמץ את השם "פלק" כשם משפחה.

קיימת סברא, לא מוכחת, כי הרב יהושע פלק אביו, הוא הרב יהושע בן יצחק איזק, מחבר הספר "בניין יהושע" על אבות דר"נ, דא"ר, דא"ז ופרק השלום (דיהרנפורט, תקמ"ח), שחי באותו זמן באותו איזור. אך לא נמצאת ראיה לכך, ובהקדמת ה"בנין יהושע" בו מוזכר ייחוס המחבר, לא מוזכר הפני יהושע.

הרב דוד פלק שליט"א בחוברת "בתורתו יהגה", מביא את נוסח מצבות הרב יעקב יהודה פאלק ומשפחתו, ומוסיף: "נוסח מצבת זקנינו רבי יעקב יהודה לייב בן רבי יהושע פלק זצ"ל, נין ונכד לרשכבה"ג רבי יעקב יהושע פלק זיע"א בעל הפני יהושע".
בירחון מוריה (ירחון תורני, מכון ירושלים, שנה יב ז-ט) עמ' צט – מובאים הערות הבית מאיר על ספר תרומת הדשן: "מכתי"ק הנמצא ברשות אבי מורי הר"ר יצחק צבי שרייבער שליט"א הנני מדפיסם לע"נ אמי מורתי תרצה שרייבער [אשת ר' זאת נחום] בת ר' יהושע פאלק בן שרה [אשת רבי יעקב יהודה פאלק (נין הפנ"י) בת מרת פריידא [אשת רבי יהודה נוימבערג] בתו של הבית מאיר. גיטל אשת ר' יהושע פאלק היתה בת טשארנע אשת רבי ליפמאן ראוויטש בת פריידא בת בעל הבית מאיר] נפטרה ו' אלול תש"מ. ת.נ.צ.ב.ה. י. שרייבער".
וכן מופיע בספר "אש תמיד", ספר זיכרון לזכר אליעזר שלזינגר הי"ד, עמ' תתל"ד – מובא "הגאון זאב נחום נשא לאשה את הרבנית טשארנה (בת הרב יהושע בן הרב יעקב יהודה ליב פאלק ) "מזרע קדש גזע תרשישים" כחקוק על מצבתה. הן מצד אביה והן מצד אמה היה נכדתו של בעל ה"בית מאיר". כן היתה נכדתם של בעל ה"פני יהושע" ו"מגיני שלמה" ולמעלה בקודש עד רבינו הבכור שור מבעלי התוספות מזרע יוסף הצדיק".
וכן מובא בספר נשאל לדוד ב, או"ח חו"מ, ר' דוד בן אברהם אופנהיים, מכון חת"ם סופרת תשל"ה, עמ' מו: מוהר"ר יעקב יהושע וורעשנער נ"ע, נין ונכד לה"פני יהושע".
יש לציין כי על מצבות בני הרב יעקב יהודה ליב פלק וצאצאיהם מוזכר שהם צאצאי הבית מאיר, אך לא מוזכר שהם צאצאי הפני יהושע.
ויש בכך ראיה לכאורה שאין הם צאצאי ה"פני יהושע", שכן לא מתקבל על הדעת שייחוס קיים, אם קיים, לא יופיע על המצבות.
הנראה עד כה הוא שהרב יעקב יהודה ליב בן יהושע פלק אכן לא היה מצאצאי הרב יעקב יהושע פלק (1680 – 1756) מחבר ה"פני יהושע", אך ייתכן שהוא צאצא של הרב יהושע העשיל בעל "שו"ת פני יהושע" ו"מגיני שלמה" (1578–1648) שהיה סבא רבה של בעל ה"פני יהושע" על הש"ס.

4/11/2010 at 7:23 AM

הקשר הקיים כרגע (אף שאין לי מול עיני כרגע מקורות לנכונותו) בין משפחת הרב יעקב יהודה ליב פלק - לבין ר' יהושע חריף ה"מגיני שלמה" עובר דרך אשתו הרבנית מרת שרה לבית נאומברג ע"ה:

Rabbi Yakov Yehuda Leib Falk
his wife: Sara Falk (Naumburg)
her mother: Freidel (Fradel) Posener-Munk
her father: Rabbi Meir Posner(בית מאיר" (1735 - 1807"
his father: Rabbi Yehuda Leib
his father: Zvi Hirsh אבד״ק מעזריטש Munk
his father: Beer Munk, Rabbi in Meseritz
his father: Aryeh Loeb Teomim-Munk, Rabbi in Grätz, Krotoschin
his father: Zvi Hirsch Munk, Rabbi in Plotzk
his father in law: Chaim חיים ABD Kalimiya (b. - 1673)
his father: Rabbi Yehoshua Harif "מגיני שלמה" (c.1578 - 1648)

ייתכן אם כן שהמסורת המשפחתית של ייחוס ל"פני יהושע" נכונה - אך מדובר בייחוס למחבר שו"ת פני יהושע, ואין צורך לייחס את הרב יעקב יהודה ליב פלק לפני יהושע בכדי לקיים מסורת משפחתית זו

Private User
7/21/2010 at 1:54 PM

Thank you, Raziel!

Stephen: if you can't read/understand Hebrew (much less Raziel's use of it :)), may I recommend a browser like Google Chrome (which will detect the language and ask if you want to translate it into English -- it had trouble with acronyms like ABD"K and publication titles like "P'nei Y'hoshua" but otherwise did a semi-decent job) or a translation site like that provided by Google (URL http://translate.google.com/ ) -- you're welcome to send me snippets of the discussion which didn't translate in an understandable fashion for me to translate.

7/22/2010 at 3:44 AM

See: http://www.shabes.net/rseckbach/haravfalk.html
It might be a good idea to translate it into Engalish.

Private User
8/4/2010 at 7:56 AM

Here's a first draft of the first part:
---
HaRav Ya'akov Yehuda Leib Falk

HaRav Ya'akov Yehuda Leib Falk (hereafter RYYLF --MP), head of the Beis Din of Dyhernfurth and judge in (member of the Beis Din of? --MP) Breslov.

RYYLF was a Rav and a Dayan Rosh Yeshiva. He was a (the? --MP) son-in-law of Rabbi Naumberg (sp? --MP). [His father-in-law? --MP], [t]he Gaon Rabbi Yehuda Naumberg, head of the Beis Din of the holy community of Rauch (sp? --MP), was a (the? --MP) son-in-law of Rabbi Meir Posner, author of "Beis Meir."

Rabbi Naumberg was a close friend of Rabbi Akiva Eiger while the latter was in Lissa after getting married.

One of the sons-in-law of RYYLF was Rabbi Ya'akov Yehuda Krach (sp? --MP), author of the book "Chazakah Rabbah." On the tombstone of RYYLF appears: "For an eternal remembrance and for the merit of the soul of the Rav, the Gaon, the great light, truly-righteous and -pious, the famous man who spread Torah among various young men for half a century, [abbr. unknown --MP], Moreinu haRav Rabbi Ya'akov Yehuda [nicknamed "Leib"], son of Moreinu haRav Yehoshua Falk, may the remembrance of this righteous man be a blessing, the Halachic decisor for the holy community of Breslov and previously the head of the Beis Din of the holy community of Dyhernfurth, passed away on Shabbos, the first day of Rosh Chodesh Tammuz and was buried the next day, Sunday, the second day of Rosh Chodesh, in the Jewish year 5598, may his soul be bound in the bindings of eternal life."

As famous as RYYLF was while alive, it is hard to find stuff written about him. What we're presenting here are what we've succeeded in finding, with God's assistance, for the good of our Jewish brethren in general and especially for the more than four thousand descendants of the Rav.
---

Private User
1/15/2011 at 1:08 PM

כן, לפי מה שמצאתי רשום במחשב אוניברסיטה בר אילן הוא צאצא של ה"פני יהושע" ומסומן באוניברסיטה במספא 10084
עזרא הרטמן!

Private User
11/11/2011 at 1:12 AM

היה על זה ויכוח בין שני אחים, יעקב יהודה פלק [אביו של דוד מחבר בתורתו יהגה, הנזכר בהודעה הראשונה], תמיד אמר שהם צאצאי הפני יהושע. ואחיו פרופסור זאב פלק היה אומר שאינם צאצאי הפני יהושע.

Private User
11/12/2011 at 9:31 AM

ובליל שבת, נפטר ר' יעקב יהודה פלק זכרונו לברכה.

Private User
7/19/2016 at 8:54 AM

Summary for the English speaking Geniologers.

The confusion between the two families is due to a book also called Pnei Yehoshua, by Rabbi Joshua Heschel's son after Rabbi Heschel passed away. For some obscure reason people liked to mention their connection to Rabbi Heschel as being descendents of the Pnei Yehoshua - further making things complicated. Even more confusing is the fact that Rabbi Yaakov Falk the author of the more popular Pnei Yehushua (studied as an important textbook at the major Yehsivas) named his book AFTER his great-grandfather's book and in respect of him following the explosion in the town that killed 36 Jews.

And here I insert a question: Why are you moving changing and managing these people,
when you cannot read their words in the original Hebrew, and care not about their legacy.
Just because you have 1 in a thousand of a possible ancestry in this man or woman?
Wouldn't it be better if you participated as users and viewers and left it to people who do care?
- Said, after seing that much of my original hard work is lost or removed,
there is no acknowledgement for my contributions and I'm not even listed as one of the managers,
although the remaining material is clearly originated in MY work, way before 2008...
I left the Geni-Pro program and this was my "punishment"...

Back on topic:
Here's the Hebrew of Rabbi Jacob Joshua Falk's prefix to his book (with my translation of abbreviations):
אז אמרתי, עודני בתוך הגל, אם יהיה אלקים עמדי
והוציאני מן המקום הזה לשלום... לא אמנע עצמי מכותלי בית המדרש ולשקוד על דלתי העיון
בסוגיית הש"ס ופוסקים... ובזה חשקה נפשי לילך בעקבות אבותי ה"ה (הרב הנכבד או: הרי הוא) אבי אמי-רבתא הגאון המנוח המפורסם
הרב המא"הג מוה' (המאור הגדול מורנו הרב, או: המאור הגולה - מורנו הרב) יושע
אשר שמו בקרבי (כלומר שהוא קרוי על שמו) האב"ד דק"ק (אב בית הדין של קהילת קודש) קראקא
שחיבר ספר מגיני שלמה ליישב קושיות התוס׳ על רש"י ז"ל
וליישב מה שמניחין התוספות בתימא. ולעת ההיא עדיין לא זכינו לאורו של הספר הנ"ל, רק מאשר אבותינו ספרו לנו
ולמשמע אוזן תאבה נפשי (משחק מלים עם הפסוק באיכה) ללכת גם אני בדרכיו... רק
כל זמן שנתחדש לי שום דבר בסוגיית הגמרא או בפירש"י ותוס' והיה הדבר נוטה בעיני - שהוא על צד דרך לימוד האמיתית
לפי דרך קדמונינו ורבותינו: אותה אבחר ואקרב לכתוב בספר הזכרונות... אמנם כן
באשר שכבר נדפס ספר שו"ת לאדוני זקיני המנוח הגאון המפורסם מו"ה יושע
הנקרא גם כן בשם 'פני יהושע' (הערה: נדפס אחר מותו של מחבר ה'מגיני שלמה') לכן קראתי הספר הלז גם בשם אפי זוטרי
כי קטן הוא לגבי אפי רברבי - הוא החיבור של אא"ז זצ"ל (אבי אדוני זקני זכר צדיק לברכה). עד כאן

For some obscure reason many Hassidic families preferred to call the Maginei Shlomo in their geneological lists as the Pnei Yehoshua - perhaps because he was the first Pnei Yehoshua - although the book was published after his death, and perhaps because his name was not Shlomo.
The book Maginei Shlomo - Solomon's Shields is called so because it is "protecting" Rashi, Rabbi Shlomo Yitzhaki.

There was a strong reason to tie yourself in with the Heschel family. He claimed to be a descendent of Rashi, and therefor a descendent of King David's dynasty. (For a moment, putting aside the legacy of queen Atalya and hoping she wasn't the mother of Joash, as may be inferred from the scriptures.)
And so people who were descendents of the Maginei Shlomo, Rabbi Joshua Heschel were descendents of King David.

Later on, when Rabbi Falk's book became all the more popular, people would say and write that they were from the Pnei Yehoshua, many times mistaking one with the other. And so, as discussed in Hebrew in one of the posts above, even in the Falk family itself, there were those who thought that they were NOT descendents Rabbi Jacob Joshua Falk, but rather of Rabbi Joshua Heschel.

One of these cases is an argument in the family of Rabbi Jacob Judah Leib Falk, the topic of this questions. And so they may never know.

Hope this clears some things up, and helps you understand why all the confusion.

Private User
7/19/2016 at 8:55 AM

* published by Rabbi Joshua Heschel's son...

Private User
7/19/2016 at 9:02 AM

אם אמנם זהו מחבר בניין יהושע
הרי בדף הפתיחה של המהדורה הראשונה
כותב במפורש שהוא נין ונכד של הפני יהושע רבי יהושע פלק
http://www.hebrewbooks.org/49327

Private User
7/19/2016 at 9:49 AM

ראשי תיבות למתקשים
אבד - אב בית דין = השופט העליון בעיר
דקק - דקהילת קודש = של הקהילה מהעיר
רעקא - רבי עקיבא איגר
זצ"ל - זכר צדיק לברכה = ציטוט מפסוק בספר משלי
א דרח - הראשון דראש חודש = היום הראשון מתוך שני הימים של ראש חודש תמוז, כלומר: היום האחרון בחודש סיון
יום א ב דרח - יום ראשון בשבוע, היום השני מתוך שני הימים של ראש חודש תמוז, כלומר בתאריך 1 בתמוז
תקצח לפק - 598 לפי קיצור, או: לפי פקידה קטנה = ללא ספירת האלפים: כלומר שנת ה'תקצ"ח 5598, היא 1738 למנין האומות
תנצבה - תהא נשמתו צרורה בצרור החיים = על פי ברכת אביגיל לדוד בעת מלחמתו בבעלה, נבל הכרמלי
כשת - כבוד שם תורתו
מהורר - מורנו הרב ורבנו, רבי...
במוה - בן מורנו הרב
ולעע - ולעת עתה
ני - נרו יאיר
שיח - שיחיה
רבד - ראש בית דין = אב בית דין
יעא - ישמור עליה אלוקינו
הרן - הרב רבנו ניסים
תקפג - 583 = כלומר 5583, 1823 למנינם
תשל"ג - 733 = כלומר 5733, 1973 למנינם
חתי - חתימת ידו = עם הסכמה של הרב...
המאהג - המאור הגדול = על פי הכתוב בבראשית, או: המאור הגולה
תקצא - 591 = כלומר: 5591, 1831
סיני צג עמ לה - העיתון סיני, כרך צג = 93, עמוד לה = 35
במו - בן מורנו ורבנו
יצו - ישמרהו צורו ויעזרהו
דפ - דיהרנפורט
חא מב - חלק א משנה ב
לתח א - לתלמיד חכם אחד
עשק כב סיון פא לפק פוזנן - ערב שבת קודש, 22 בסיון, שנת פ"א = 81, ולמנינם 21 וכנראה 1821, בעיר פוזנן
אבדקק - אב בית דין דקהילת קודש = שופט עליון של הקהילה היהודית בעיר...
קראצין - Korczyn
ק ברעסין - קהילת ברז'ן
אבות דרנ דאר דאז - אבות דרבי נתן, דרך ארץ רבה, דרך ארץ זוטא

Private User
7/19/2016 at 9:56 AM

In the article it elaborates on the missing mention of the Pnei Yehoshua in the the preface to the book Binyan Yehoshua - which itself may or may not be this person's authorship.

The preface mentions the Rokeach and the Maase Rokeach (as putting their names and initials and family into the book's title).

The writers of this article found that the Binyan Yehoshua's wife had listed on her gravestone that she was "from the Maginei Shlomo and Pnei Yehoshua", meaning that she was a descendent of Rabbi Heschel who wrote the book Mainei Shlomo and who's writings were summarized in the "1st" Pnei Yehoshua which was published after Rabbi Heschel's death.

The article concludes that this is probably the source of confusion and that neither him nor his wife were descendents of Rabbi Jacob Joshua Falk (The Pnei Yehoshua II)

Showing all 13 posts

Create a free account or login to participate in this discussion