For 80 years his history books were used in schools

Started by Simo Antero Roman on Wednesday, April 21, 2010

Participants:

Profiles Mentioned:

4/21/2010 at 1:17 PM

His writings seems to have influenced strongly to the popular understanding of the history of Sweden for generations.

Here are two pieces of an article (in Swedish) published in Populär Historia 1/2007:

En spårhund i arkivet

Clas Theodor Odhner var en av pionjärerna när det gällde att bedriva källkritisk historieforskning i Sverige, och han propagerade för flickskolor.

Odhner! För generationer svenska skolbarn var namnet synonymt med folkskolans och realskolans läroböcker i Sveriges historia. Alltifrån 1870 och in på 1940-talet utkom hans Lärobok i fäderneslandets historia i en mängd upplagor för de olika stadierna. Därmed fick Odhner ett massivt inflytande på svenska folkets historiesyn, även om många ansåg att hans böcker var alltför akademiskt tunga och opedagogiska för skol-
elever. Men Odhner var också en av vårt lands mest banbrytande historiker.

Clas Theodor Odhner kom att till bringa sina uppväxtår i Medelplana prästgård på Kinnekulle, där pappa Claes Odhner var prost. Efter studier vid gymnasiet i Skara skrevs Clas Theodor som femtonåring in vid Uppsala universitet...

...Odhners kanske viktigaste insats som riksarkivarie och chef för det svenska arkivväsendet var hans framgångsrika insatser i arbetet för att införa regionala landsarkiv, varav det första, i Vadstena, kunde öppna 1899. På så sätt kom han att mycket handfast bidra till historieforskningen i Sverige, både den akademiska och den bredare förankrade släkt- och hembygdsforskning som i våra dagar bedrivs så intensivt i landsarkiven.

http://www.popularhistoria.se/o.o.i.s?id=43&vid=1324

Create a free account or login to participate in this discussion