دیدوبازدید

Started by Private User on Sunday, September 26, 2010

Participants:

Showing all 4 posts
Private User
9/26/2010 at 4:21 AM

از علی روشنکار به کلیه اعضای این سایت:
چرا به دیدوبازدید های فامیلی اهمیت نمیدهید ؟
چرا ازحال همدیگر حتی ماهی یکبار خبردار نمیشوید؟
چرابرای رفع مشکلاتتان از یکدیگ یاری نمی جویید؟
چراکدورتهای قدیمی را بایکدیگرکنارنمی گذارید ؟
چرا ...................................................؟
لطفا هرکدام بحث نمایید.

9/26/2010 at 5:02 AM

چرا؟

1/4/2012 at 9:27 PM

زیرا

1/4/2012 at 9:27 PM

چون

Showing all 4 posts

Create a free account or login to participate in this discussion