Tordenstjerne - Lystrup

Started by nn nn on Tuesday, May 3, 2011

Participants:

Related Projects:

Showing all 17 posts
5/3/2011 at 6:02 AM

Jeg ser at det er koblet på en far til Nils Svensen Tordenstjerne. Det er vel langt fra sikkert at dette stemmer? Selv om våpnene er til dels like, er det så langt jeg vet i litteraturen ikke bevist noen annen kobling mellom disse slektene enn våpenlikhet. Det er skrevet flere artikler både om Lystruper og Tordenstjerner i NST og andre steder, men altså ikke funnet beviser for denne koblingen.

Er det ikke fornuftig å starte med Nils Svendsen, og så etablere etterslekt så langt den er kjent? Deretter kan man famle videre på koblingene som i dag er ukjente.

5/3/2011 at 6:07 AM

Er enig i det.
Danskene hevder at Nils Svendsen Tordenstjerne stammer fra Lystrup slekten, ditto likheten mellom heraldikken.

Så vi har 2 ulike fraksjoner. Personlig TROR jeg at Nils Svendsen er dansk. Igjen kilder er er hovedproblemet.

5/3/2011 at 11:51 AM

her har vi utrolig lite å gå på ja.

Danske personer,kobler han ofte til Lystrup.
mens mange Norske,kobler han til Svelvik og Sande traktene.

i 1903,så står slektene omtalt i DAÅ.
Dansk Adels Årbog.
med tilleg i 1906 of 1911 utgavene.
Tordensierne,er da oppført under Lystrup.

så tror at tingen,kan hvere å få tak i et exemplar av denne tidlige boken.
desverre så er ikke disse å få kjøpt av forlaget lenger,å jeg har så langt kun funnet de et sted.
hos Deichmanske Bibliotek i Oslo.
disse er ikke til utlån der,men man får sitte der å lese i de.
samt at det er ca 14 dagers bestillings tid på disse.

5/3/2011 at 3:10 PM

Ved en tilfeldighet fant jeg ut at de hadde funnet knokler og gravstener under gulvet på Sylling Kirke som Gullaug gård sknet til.
Avhengig av hvem disse knoklene tilhører (håper jo på Tordenstjerne slektens medlemmer).
Hvis dette er tilfelle, hvilken stand er de i? Hva slags knokler? Beste hade vært om det hadde vært ett fullverdig kranie med tenner.
Skulle vært artig og extract DNA av roten i tannen, for å se om de matcher den påståtte dsnke linjen.
Selvom DNA ikke er benyttet så mye i norsk genealogi, er det vanlig praksis i flere andre land.
Men sendt av en email til Riksantikvaren, for se hva de har i sine arkiver og ta det derfra.

5/4/2011 at 12:24 AM

Martin: Disse bøkene befinner seg trolig i Norsk Slektshistorisk Forenings bibliotek i Oslo. Jeg skal se om jeg får tak i dem, og formidle teksten videre inn hit for diskusjon.

5/4/2011 at 12:26 AM

Kim Steinar: Veldig interessant om det hadde kunnet blitt gjort nærmere undersøkelser av både knokler og gravstener.

5/4/2011 at 12:53 AM

Rune :
om de har bøkene,å du kan få snoket i de.
så kan det hende mye ny info dukker opp.

er i
1903 side 280 -
1906 side 506
1911 side 575

1903 utgaven,skal ha utdypende info.
med en del bilder og slekts tavler.

1906 og 1911,skal ha tilleggs info.

tror vi går en spennende tid i møte nå,om dette blir sporet opp.
samt funn av et eventuelt DNA

5/4/2011 at 4:08 AM

Martin: joda, men den infoen er jo ikke akkurat ny da. Det har kommet flere artikler bl.a. i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift som berører Tordenstjerne også. Jeg skal samle noe av dette, og gi en oppsummering om kort.

5/5/2011 at 12:49 PM

@Rune
ja,det finnes nok noe ny info et sted.
å der i,så ligger nok en lur løsning.

for,Dansk Adels Forening har ikke skrivi noe mere om Tordenstjerne.
å siden de ikke har skrivi noe mer,ei heller har noe mer i nyere utgaver av sine bøker som kommer hvert 3`de år.
da kan fort tankene,gå dit hen at slekten ikke har noe med Lystrup å gjøre.

5/5/2011 at 1:36 PM

I 1966 skrev J. S. Schilbred en artikkel om Lystrup i Norsk Slektshistorisk Forenings tidsskrift hvor han var formann, at Lystrup og Tordenstjerne hadde tilsynelatende like våpen men med vidt forskjellige farger og at han ikke kunne finne noen kobling mellom disse to slektene.

5/5/2011 at 2:10 PM

Det er flere sider her.
Den sikreste medtodikken er DNA analyser av nålevende etterkommere av Tordenstierne og Lystrup. Ja det er noen forskjeller mellom den Danske Lystrup og den 'norske' Tordenstjerne.
Jeg avventer svar fra Riksantikvarens kontor om de funn som ble gjort i Sylling Kirke. Min mistanke er at det er Nils Svenssøn Tordenstierne knokler som er funnet. Det var ikke uvanlig at adel ble begravet i kirken. Hvis disse knoklene er tilgjengelig, er jo det spennende.

5/12/2011 at 10:50 AM

er det noen,som kjenner til utgravingene i Amtman svingen ?

sitter noen arkeologer på kne der om dagen,å registrerer en hel masse stein.
minner meg litt om bro stein (?)

de holder på ute på jordet helt inntil rundkjøringen,mellom gamle veien og veien ut tilspikkestad.

5/12/2011 at 11:27 AM

Ukjent for meg,
Men jeg har fått svar fra Riksantik. og har sendt forespørsel til Buskerud Fylkeskommune, ved kultursekjsonen.
Ting tar TID!

5/29/2011 at 7:30 AM

Dansk Adels Årbok 1906 nevner bare Lystrup (som de også i 1903 har kalt slekten Nils Tordenstjerne tilhørte. Teksten lyder slik:

Lystrup (s.281) Kjeld Lauridsen paa Stenshorne, pantsatte 1612 med sin Hustrus Anne Thygesdatters Samtykke sin Gaard Røckebjerg paa Eker til sin Søn Oluf Kjeldsen og dennes Hustru Maren Rasmusdatter. Han besegler med Slægtvaabnet. Oluf Kjeldsen levede 1643 paa Aas paa Eker og nævnes sammen med Christoffer Steenshorne. Hans Sigil viser et Skjold, hvori to Vesselhorn over en femoddet Stjerne (Hann. Sehesteds Arkiv, Papir). - (S.283) Engelbret L. og hans Datter Julianes Tilværelse lader sig ikke paavise, og de bør derfor udgaae. Christen L. er antagelig Søn av Laurids L til Houre, der tiiligemed Peder L. og Kirsten ere Børn af, ikke Søskende til Niels Lauridsen L. - Skak L., maa foruden de nævnte 3 Sønner have havt en 4. Niels, thi 28 Juli 1680 tilskrev "Nicolaus Schack Lüstruff von Barland ausz Brabelehn zu Norwegen", daværende Sergent i brandenburgsk Tjeneste."General Spaensche Regiment zu Fus. Capitain Arnims Compagni", liggende i Garnison i Byen Kalkar i Cleve. Feltmarskal Hans Schack for at opfriske et 26 Aar gammelt Bekjendtskab (Ph. T. 4 V 236)

5/29/2011 at 7:39 AM

I Dansk Adels Årbok 1911 står følgende (fremdeles under merkelappen Lystrup: Niels Svendsen. Anledningen til hans Optagelse i adelig Stand bør udgaa som uhistorisk (jvf. Ph. T. 4 VI 77ff) - Kjeld Lauridsen, havde ogsaa en Søn Oluf Kjeldsen, til hvem han 1612 pantsatte sin Gaard Røkkeberg paa Eker, denne Søn var 1637 Lagrettismand paa Eker (Hann. Sehesteds Breve Nr. 42 og 55) - Christoffer Svendsen havde ogsaa en Datter Randi, begr. 10 Jan 1699 paa Eker, 78 Aar gl., g. m. Christoffer Thollefsen paa Søndre Hoen.

5/29/2011 at 7:41 AM

Dansk Adels Årbog 1903 har jeg ennå ikke fått tak i, men neste skritt i jakten på ny informasjon blir jo da blant annet Personalhistorisk Tidsskrift, Norsk Slektshistorisk Tidsskrift og rapporten fra et Tordenstjerne-seminar som ble avholdt i 2005 av Norsk Slektshistorisk Forening.

8/22/2011 at 12:49 PM

Eiker Historielag`s årbok 1967
5 generationer nevnt,med et slekts tre som strekker seg ifra
Nils Svendssøn (nevnt 1505)
til
Ouden Nilssøn Tordenstjerne (1732 - 1771)

følgende står å lese,på de to eldste da kjente :

1. Nils Svendsen av slekten Lystrup, adlet Tordenstjerne 20/7 1505 av Kong Hans, for utvist tapperhet i krigen mot Sverige.
Han var stor eiendomsbesidder, Solum i Skoger,Gullaug i Lier m. fl.
Var gift 1 gang. med Ellen Henriksdtr. Maaneskjold (dansk adelskalender).
Fra et dokument av 8/3 1596 (Riksark. diplomer), benevnes hustruen Ingeborg Torstensdtr.
Her fornyer sønnene Lauritz Nilssøn til Stenhorne, Jon Nilssøn til Gullaug, Reer Olsen og Thore Aslaksen på deres hustruers vegne et skiftebrev etter deres salige foreldre, ærlig og velbårne Nils Svendsøn Tordenstjerne og Ingeborg Torstensdtr.

2. Lauritz Nilsøns til Stenshorne, deltok i hyldningen 1582, fører slektsvåpenet.

Showing all 17 posts

Create a free account or login to participate in this discussion