Who is this?

Started by Private User on Tuesday, May 31, 2011

Participants:

Showing all 14 posts
Private User
5/31/2011 at 12:13 PM

בן הרב הג׳ מו״ה יקותיאל זלמן נכד לאחי הגאון הגדול- .
מו״ה אליעזר אבד״ק טיקטין הנקרא לייזר חריף ממשפחת פיחאודט-עער

6/2/2011 at 9:17 PM

Private User Do you think Rabbi Eliezer Lipman Ashkenazi-Halperin [ABD Tiktin] that these are brothers?

Private User
6/3/2011 at 9:33 AM

Ms. Mysels - really appreciate your input

I found a great wealth of info about this fmaily. Where can I find some people to help me integrate this into the tree.

ואגב אסדר סדר יחוסיט כפי שמצאנו בס׳ מגיד משנס ובס׳ חלוקא דרבנן.
בעהמ״ח זה הספר ר׳ יעקב נפתלי זצ״ל הוא אחד מארבעה אסים סרב
הצדק איש אלקיס מרה אליעזר ז יל מדראבימש והרב הנכון הקדש סמפורשם מו״ם
ר׳ אברהה זיני ל אבד״ק איליניאב בעהמ״ח ס׳ תולדות אברהם ושו״ת זרע יצחק
והרב הגאין ר׳ יוסף משה ז״נ אב׳׳ ד דק״ק נעמרוב. ואלה הארבעה ארזים הקדושים
סי׳ בני הגאון המחבר הס׳ פני יצחק הוא האיש הקדוש הדומה למלאך ד׳ צבאית
ותורה יבקשו מסיהו ורוב גדולי הדור שהיו בדור הבא אחריו כולם היו תלמיד
שותי
הקדמה
שותי מימיו והיא היי בן הגאון הצדיק המקובל הגדול המפורסם מו׳׳ה ר׳ יוסף
משה זצ״ל האבדק״ק סאמבור בעהמ׳׳ח ס׳ מגיד משנה גיל המשכת חסידים וק״א
וח״ד ועוד ספרים בהרב מו״ה יקיהיאל זלמן ז״ל ושם בהקדמת ספריו הנ׳׳ל מביא
קצת מספר סיוחס שלו ולהיות כי אין הספרים בנמצא ע״כ הנני מעתיק קצח בקיצור
כי שם נאמר שהגאון הצדיק המחיר ז״ל הי; נכד אחי הגאון הגדול סמפורסם מו״ס
אליעזר ז״ל אבדק שיקטין שהי׳ נקרא בפי כל ר׳ ליזר חריף ממשפחח פיחיוויטשער
והי׳ בן בתו של הגאון מו״ה ר׳ משה אלימלך פיליט ז״ל אבדיק סטרי
שהי׳ אחי המאורות הגדולות אמד המיוחד הגאון סחסיד המפורסם שהי׳ אבד״ק
מישיויץ בעח שהיחה ק״ק הנ״ל במעלה עליונה בתשע קהלות והשני המאוה״ג מו״ה
יצחק דל אבדיק קרילאוו והשלשה אחים המאוה׳׳ג הנ״צ סיו בני אב אחד הגאון
הגדול סמפורסיס מו״ה אליקום געץ ז״ל וידוע בכל מדינת פולין שא׳׳ז הגאון מי״ה
אליקוס געץ הנ״ל סי׳ משלשלת יחוס רבנים מוסכמים גאון אחרי גאון אחד עשר
דורות בלי הפסק והי׳ בן אחי אביו של הגאין הגדיל המפורסם רשכבס״ג מו׳יס ארי׳
ליב ז״ל אבד״ק קראקא חתנו של הגאון בית שמואל על אהע״ז הנקרא הויכער רבי
ר׳ ליב בן הגאין הקדש ר׳ זכרי׳ מענדיל זצ״ל שהי׳ נקרא בדורו ר׳ זכרי׳ הנביא
חקינו הנ״ל בעל מגיד משנה הי׳ חחן הטפסר מו״ה יהודא בהנגיד מו׳׳ה יצחק איש
ליפשיץ מק׳ פינצק נכד של הגאון מוסר״ר משס איש ליפשיץ בעסמח״ס לחם משנה
על המשניות והגאון בעל לחם משנה הי׳ בן סרב ר׳ יוסינות מפוזנא בן גדול הדור
המפורסם מו׳׳ה אליהו ליפשיץ ואשתו של הר״ר יוסינות שהיא אמו של בעל לח״מ
היחה אחוחו של רבינו מהרש״ל ז״ל בן הגאון האדיר ה״ר יחיאל לוריא ז״ל היוצאים
מגזע רש׳׳י והתנא ר׳ יוחנן ססנדלר מגזע אדיניגו דהמע׳׳ה זכותו יגן בעדנו, אמו
של ר׳ יוסינות היתה בת הגדול סמפורםם בדורו מו״ס אברסס מייזיליס ז״ל והגאון
בעל בית יסודא סי׳ דו״ז של זקיני הטפסר הר׳יי הנ״ל אמו של זקיני הר״י סנ״ל
היחה בת הנגיד והספשר מראשי נגידי ק״ק פינצק׳ סרב ר׳ סירש בר יונתן ז״ל
בעהמ״ח שני ספרים שביל הישר ונתיב הישר והוא הי׳ חתן הגאון הגדול מו״ה
אלחנן אבי הגאון מו״ה שלמה חריף ז׳׳ל ואמ״ז אשח המחבר הנ״ל היתה נקראת
בשמה הטוב מרת מלכה ונרשמת בס׳ שביל הישר בריש כל סררא ״מה ״למעלה
״כתיב ׳כענין ר״ת מלכי׳ה שהיתה אשת חיל עטרת בעלה נושאת ונותנת ומספקת
פרנסתו בכבוד לישב על התורה ועל העבודה זי״ע, זקנתי אשת אא״ז הגאון מהר״י
חריף זיל היתה בת סרב ר׳ שמואל ז״ל מסאמכור בסרב מויס אלקנס זיל חתן
הגאון מו״ה אפרים רעדשער שהי׳ אב״ד לאסקא וק״ק ליסא בהגאין מו״ה צבי הירש
שהי׳ אבדק דראבימש ובראד וליסקא בהגאון מו״ה חיים שהי׳ אבד״ק קאלאמייא
וראש ישיבה דק״ק לבוב בהגאון רשכבה׳׳ג מו״ם יושע ז״ל אבדק קראקא בעסמיח
ספר מגיני שלמה ושו׳׳ת פני יושיע חתן הגאון מו״ה מרדכי ז״ל אבד׳ ק בערזאן
בעסמ״ח ס׳ צאן קדשים ביחד עס הבעל תורת חיים ז״ל כנזכר שס בהקדמה חתן
הגאון מסר״מ מלובלין ז״ל חתן המלך הגדול מסרי״ץ כ״ץ שפירא אבד״ק קראקא.
והרב
המדמה
nf!fc וסרג מו״כ אלקנס סנ״ל סי׳ ג ן סרג ר׳ יוסף סעפמיר מרישא , .
° ? P ^ J * ישראל סוויסנפר אבדק לאצק ופרנס דד״א, וחתכו סי׳ הגאיו ר׳
סמפורסים מו״ס מרדכי יאליס אבדק קראקא והגאון מו״ה אליעזר צד?.״ה ג א י 1
C מאמסמערדאס סי׳ רו״ז של מסר״ש מ י ל ואשת סרב מסר״ש ס״ל הית״כרד
ש ל L מאון מהר״י סלוי אחי סמ״ז ז״ל (והמ״ז הביא באו״יז סימן הס״ז וגח״״ז
מסי־י ' י ^ א ל P&» אה זקינו סגאון מהר״י ביר בצלאל היא
סדמר המובא

6/3/2011 at 9:39 AM

זאב,
It seems that your text is medium quality OCR, Do you have the original image of the text?
I have some experience in revealing bad quality Hebrew text
I'd be happy to help where I can
שבת שלום

Private User
7/26/2012 at 3:27 PM

That was easy... Its the
אמרי מהרי"ן - חריף, יעקב נפתלי
http://www.hebrewbooks.org/pdfpager.aspx?req=31397&pgnum=12

Private User
7/30/2012 at 3:35 PM

לבקשת קרוב משפחתי הרחוק שמואל הרולד - בעלה של צאצאית לרבי שמואל אהרן מקארטשין זצל
אסביר מה כתוב בספר

מדובר בדף שני מתוך הערה שכתב נכד מחבר הספר אמרי מהרין
כשסיים להגיה את ספרו של סבו, לקראת ההוצאה לאור

שם הנכד: הקטן אהרן דוד צייזלברג
בן אהרן דוד ?!! מרופשיץ
בן הרב יעקב נפתלי מחבר "אמרי מהרין" ואב בית דין סמבור

רבי יעקב נפתלי זה קבור בעיר איליינוב
ליד קברו באיליינוב של הרב אברהם בן יצחק חריף מסמבור
אחיו - כפי שיתברר בהמשך
מחבר הספר זרע יצחק
http://www.hebrewbooks.org/1782
והספר תולדות אברהם
http://www.hebrewbooks.org/49575

אותו אהרן דוד מרחיב את הדיבור בעניין המשפחה ומספר כך על מעשה פלא
הקשור בקבורתם יחד באותו מקום

וכך הוא הסיפור
אח של הרב יעקב נפתלי - אותו רב אברהם - אב בית דין איליינוב הלך לעולמו
הוחלט בעיר להכתיר את הרב גרשון טייכר - בנו של אח אחר של יעקב נפתלי
אח זה, אביו של רבי גרשון היה רבי אליעזר הקדוש מדרוהביטש

כלומר, רבי אליעזר היה "דודו זקנו" של כותב המאמר - צייזלברג,
ובשלב זה של הסיפור כאשר רצו להכתיר את הרב גרשון,
אביו של הרב גרשון, "הדוד הזקן" של צייזלברג, כבר נפטר

לצורך ההכתרה, כתחליף לאב החסר, הגיע לאיליינוב הרב יעקב נפתלי,
דודו של הרב גרשון,
ונשאר שם לשבת

ביום ראשון, כאשר רצה לנסוע כבר אמר לרכב שלו איש העגלה שיקשור את כל החבילות
ויכין הכל לנסיעה
ובינתיים ניגש לבית הקברות לבקר את ציון הקבר של אחיו ר' אברהם
שכאמור זה עתה נפטר - ומחליפים אותו ברבי גרשון

אלא שכאשר חזר מבית הקברות ביקש מהרכב - האחראי על העגלה
לפרק את כל החבילות
כי כשהיה בבית הקברות, אחיו ביקש ממנו להישאר ולהיות לו שכן
ונפטר אכן בל"ז לעומר - כנראה זמן קצר אחר כך
ומעשייה זו מפורסמת באיליינב

-------------

אגב כך מסדר ספר "יחוסינו" מתוך ספר מגיד משנה
אולי זה:
http://www.hebrewbooks.org/19644
וספר חלוקא דרבנן
http://aleph.nli.org.il/nnl/dig/books/bk002023599.html
נמצא בספריה הלאומית ואינו באתר הספרים העבריים

הם היו ארבעה אחים
ר' יעקב נפתלי אב בית דין סמבור, מחבר ספר אמרי מהרין
ר אברהם הרב של איליינב ומחבר ספר תולדות אברהם וכן ספר זרע יצחק
ר אליעזר מדרוהביטש
ר יוסף משה אב בית דין נמירוב

כל אלו הארבעה בני מחבר הספר פני יצחק
ותלמידיו

ר יצחק היה בן של

הרב יוסף משה מסמבור
מחבר ספר המגיד משנה על משנת צדיקים וק"ד וח"א
ועוד ספרים בהרב יקותיאל זלמן

http://www.otzar.org/wotzar/book.aspx?12740
- הערת מנחם משה פלאם: בספר זה כתוב שמחבר הספר הוא משה מזאלשין
ומשה מזאלשין הוא המעתיק של הגדה לפסח של אברהם פלאם בלי רשותו
נראה שהמול של משנת צדיקים טעה

חיפוש טייכר וטייכער בשם משפחה מביא שלשה ספרים לכל אחד משני שמות

מה זה וק"ד וח"א
ומי זה ר' יקותיאל זלמן

ושם בתחילת ספריו מביא קצת מספר היוחס שלו
ולהיות כי אין הספרים בנמצא הנני מעתיק קצת בקיצור

כי שם נאמר שהגאון הצדיק המחבר
היה נכד של אחיו של רבי אליעזר מטיקטין
אותו רבי אליעזר היה נקרא ר' לייזר חריף פיחיויטשר

והיה - כנראה חוזר לדבר על הצדיק המחבר, כלומר ר' יוסף משה מסמבור היה
בן בתו של משה אלימלך פיליט אב בית דין סטרי

משה אלימלך היה אח של ??? אב בית דין טישוויץ
שהיתה אחת הערים היהודיות המרכזיות
ואח של יצחק אב בית דין קרילוב

טו בי קונטיניוד

Private User
7/30/2012 at 3:52 PM

שלש האחים הללו היו בני
אליקים געץ
הידוע והמפורסם בכל פולין
גאון בן גאון 11 דורות

!!!!!!סליחה סליחה סליחה!!!!!
וקצת אמרות וחידושי דברים
בן הרב יקותיאל זלמן - כלומר אבא של רבי משה מסמבור הוא יקותיאל זלמן

ואח אביו של ר' יוסף משה
היה אריה ליב אב בית דין קרקוב

ביתו של אריה ליב התחתנה עם מחבר בית שמואל על אבן העזר
וכינו אותו הויכער רבי
שמו של הבית שמואל היה ליב בן ר זכריה מנדיל
ולר זכריה מנדיל נהגו לקרא זכריה הנביא

יש כאן משפט לא מובן
וזקנו הנל המגיד משנה
האם חזרנו לר יוסף משה מסמבור

טו בי קונטיניוד סאם עזר די
בעזרת השם

Private User
7/31/2012 at 1:44 AM

הנה ספר של יוסף משה טייכער
בנו של הרב גרשון הנל
http://www.geni.com/discussions/95621?msg=806584
וכך כתוב בשער

יוסף משה אב בית דין טשוטש
בן הרב גרשן
תלמיד של אח אביו - וכל המלמדו כאילו ילדו - ר אברהם מאיליידין
אביו של הרב גרשון היה הרב אליעזר - אח של ר אברהם
בני הרב הגאון ר' יצחק חריף מסאמבור - רבן של כל בני הגולה
בן הרב יוסף משה מחבר הספר מגיד משנה וק"א וח"ד

ובעמוד השני רושם שכתבי אביו - הרב גרשון - אבדו
אך נותרו רק כתבי ר אברהם - שקורא לו אבי אדוני וזקני - בהתאם לאמור לעיל

ר' יצחק חריף - כ"ז תמוז תקע"ג - לפני 199 שנה
קברו של ר יצחק חריף נחרש בשואה
http://www.zadikim.org/index.asp?catID=17213&siteLang=3
או בשואה הלא כתובה של "ברית המועצות" רוסיה - רשע

Private User
7/31/2012 at 1:49 AM

סליחה
שוב טעות שלי

שתי השורות שרשמתי בעניין כתבי אביו שאבדו
וכתבי זקנו שנותרו
הם טעות גדולה שלי

לקחתי מספר כתנת יוסף ותולדות אברהם
http://www.hebrewbooks.org/pdfpager.aspx?req=19299&st=&pgnu...=

ואין כנראה קשר בין הדברים

Private User
7/31/2012 at 1:51 AM

http://www.hebrewbooks.org/5744
ר אליעזר מדרהביץ

Private User
7/31/2012 at 1:58 AM
Private User
7/31/2012 at 2:20 AM

הקדמת מחבר המגיד משנה על משנת חסידים
http://www.hebrewbooks.org/pdfpager.aspx?req=14834&st=&pgnu...

http://www.hebrewbooks.org/pdfpager.aspx?req=14834&st=&pgnu...
כה דיבר זעירא דמן חברייא
הקטן משה בן עובד השם רבי י זלמן
הרי הוא נכד לאחי הגאון המפורסם המנוח מהור"ר אליעזר
זכרו לברכה לחיי העולם הבא
שהיה אב בית דין ורב מורה דקהילת קודש טיקטין
שהיה נקרא בפי כל ר' ליזר חריף

הערת משה פלאם: שימו לב, מחבר המגיד משנה הוא נכד לאח של ר ליזר חריף
ולא נכד של ר ליזר חריף

המשך יבוא בעה

Private User
7/31/2012 at 2:57 AM

ונכד אנכי לאבי אמי
הרי הוא הרב המאור הגולה החריף המנוח מהור"ר משה אלימלך פילוט
שהיה אב בית דין בקהילת קודש סטריא
אחי הגאונים המפורסמים

אחד המיוחד: הרב המאור הגולה הגאון המנוח מהור"ר אליעזר ירמי' שהיה
אב בית דין בקהילת קודש טישוויץ

ושני כדומה לו: הרב המאור הגולה המנוח מהור"ר יצחק
שהיה אב בית דין בקהילת קרילאב
אביו של האחים:
האחד: הרב הנגיד והטפסר הקצין והשר בישראל
המפורסם המנוח מהור"ר חיים טארטקור
ושני: הקצין הנגיד והטפסר המפורסם המנוח מורנו הרב אלייקים געץ מקרילאב

ושלשה אחים מאורות הגדולים הנאמרים לעיל

הערת משה פלאם: משה אלימלך פילוט סבו של ר משה מסאמבור מצד אמו
ר אליעזר ירמיה מטישוויץ
ור יצחק מקרילוב

היו בני אב אחד הלא הוא
הרב הגאון המפורסם
זקן ויושב בישיבה היה כל ימיו
והיה אב בית דין ורב מורה בכמה קהילות קדושות
ומרביץ תורה והעמיד תלמידים הרבה
מנוחתו כבוד
מהור"ר אליקום געץ זכרו לחיי העולם הבא

הערת משה פלאם: כך הודפס אליקום

והנה ידוע ומפורסם בכל מדינות וואלין ופולין
שאבי זקני הרב אליקום געץ הנל
היה משלשלת יחוס רבנים מוסמכים
רבני גאוני קשישאי גאון אחר גאון
עד יג דורות

וגם אבי זקני הנל היה שני בשני

הערת משה פלאם: הכוונה למשה אלימלך סבו מצד אמו
שני בשני פירושו בשפת ימינו: בני דודים

עם הגאון הגדול המפורסם רבן של כל הגולה
מהור"ר ארי' ליב
שהיה אב בית דין בקהילת קודש קראקא והגליל
הוינא אב בית דין דקהילת קודש דראגיטשין
ולעת עתה אחד המיוחד מן ראשי בתי דין רבנים מופלגים היושבים על כסא הוראה
ויושבים על מדין במותבא רבא דקהילת קודש פינסק

חתן התורני הרבני הראש הנגיד והטפסר
כבוד מהור"ר יהודא בהמנוח מהור"ר יצחק
נכד הגאון המפורסם מהור"ר משה איש לפשיץ
בעל המחבר ספר לחם משנה על המשניות

סיכום הפסקות האחרונות בידי מנחם משה פלאם:
סבא של הרב משה מסמבור מצד אמו
הרב משה אלימלך
היה בן דוד של דיין מפורסם אריה לייב מקרקוב דרוגיצין ולבסוף בבית דין הגדול בפינסק

לאותו אריה לייב היה בת
שנישאה לרב יהודה בן יצחק
מצאצאי משה איש לפשיץ מחבר הספר לחם משנה על המשנה
נראה שמדובר על הספר על משנה תורה לרמבם

Private User
7/31/2012 at 3:05 AM

ר משה מסמבור מספר בהקדמה למגיד משנה על ספרים אחרים שכתב
אך אין לו כסף להוציא ומביא דוגמאות מתוך הספרים הנל

מרכבת משנה - על הרמבם

מראה אופנים - על הקבלה

Showing all 14 posts

Create a free account or login to participate in this discussion