هدیه ای برای پدرم

Started by Private User on Thursday, June 16, 2011

Participants:

  • Private User
    Geni member
Private User
6/16/2011 at 3:14 AM

این هدیه فرستم از برایت آنجا

در دار فنا نداشت عمر تو بقا

این ذکر خدا که دست گیر تو بود

روز پدر است و تهنیت باد ترا

Create a free account or login to participate in this discussion