نامگذاری

Started by حميد مهجور on Wednesday, August 3, 2011

Participants:

Profiles Mentioned:

  • Minor Child
    Geni member
Showing all 3 posts
8/3/2011 at 10:05 AM

جهت کمک به این پدر و مادر تنبل نسبت به شرکت در مراسم نامگذاری این شازده و پیشنهاد نام اقدام نمائید
بدیهی است جوایز ارزنده ای از طرف پدر نامبرده حتما پرداخت میشود
مثل سکه طلا

Private User
8/3/2011 at 11:49 PM

پدرش زیرلفظی میخواد حمید آقا

8/7/2011 at 8:54 AM

New folder

Showing all 3 posts

Create a free account or login to participate in this discussion