Stamvader Ignatius FERREIRA van Suid Afrika

‹ Back to Documents Associated With Alison Brooslin

Ignatius Ferreira STAMVADER van die Ferreira familie van Suid Afrika

Gebore in Lissabon, Portugal ca 1696.
Het na Suid-Afrika gekom op die Engelse skip “Chandos” wat tydens 'n hewige storm in die nag tussen 16 en 17 Junie 1722 op die Tafelbaaise strand gedryf is.
Hy het hier gebly en as soldaat in diens van die H.O.I.K. getree.
Later het hy die leenplaas “De Hartebeest Kuyl” oor die Gouritsrivier en in 1748 versoek hy om dit in eiendom te kry.
†24.5.1772 “over de Berg”.
Getroud te Stellenbosch 6.11.1735 Martha Terblans of Terblanche.
Die eerste twee kinders is voor die huwelik gebore.

Ignácio Ferreira, die stamvader van die meeste Ferreiras in Suid-Afrika, was 'n
Portugees.Aangesien die familienaam Ferreira nog steeds algemeen in Portugal – maar ook
in Brasilië – voorkom, is dit moontlik om die oorsprong van dié familie, die betekenis van
die van, die gebruik van die familienaam as pleknaam en die voorkoms van die oorspronklike
familiewapen na te gaan.

Afkoms van Ignácio (Ignatius) Ferreira
Ignácio Ferreira, die stamvader van die meeste Ferreiras in Suid-Afrika, is volgens die
meeste genealogiese bronne in Suid-Afrika omstreeks 1696 in Lissabon, Portugal, (Fig. 6)
gebore. Van sy afkoms was verder niks bekend nie.
Rooms-Katolieke parogiekerke wat teen die einde van die 17de eeu in en om Lissabon
bestaan het in Julie 1992 in die Arquivo Nacional da Torre do Tombo in Lissabon bestudeer.
Met die vriendelike hulp van die argiefpersoneel is die enigste waarskynlik toepaslike
doopinskrywing van 'n Ignácio Ferreira uiteindelik opgespoor. Enersyds was dit 'n maklike
taak omdat Ignácio of Inácio in die betrokke periode selde as voornaam gebruik is.
Andersyds was dit 'n moeilike taak omdat algemene familiename in die registers afgekort is,
byvoorbeeld Ferreira = Fra.

Volgens die doopinskrywing is Ignácio Ferreira op 1 November 1695 in die parogiekerk Nossa Senhora da Ajuda. dit wil sê Onse Vrou van Hulpbetoning, deur die plaaslike hulppriester, vader Luis Alurz' do Soutto, gedoop. Sy ouers, Manue1 Ferreira en sy vrou Antónia Francisca, het in daardie stadium in Alcantara, 'n voorstad van Lissabon naby die hawe waarvandaan Vasco da Gama in 1497 op sy ontdekkingstog vertrek het.

Sy peetouers was Ignácio de Matos en Afonceca Freques. 3 Die oorspronklike parogiekerk Nossa Senhora da Ajuda waarin Ignácio Ferreira in 1695 gedoop is, was 'n eenvoudige geboutjie wat in 1587 in gebruik geneem is en aan die oostekant van die teenswoordige Largo da Ajuda gestaan het. Dié kerkie is in 1835 deur die indrukwekkende
Igreja Paroquial de Nossa Senhora da Ajuda aan die noordekant van die Largo da Boa-Rora
vervang. 4
In die huweliksregister van die parogiekerk van Alcantara is opgeteken dat Manuel
(ManoeI) en Antónia Ferreira, die ouers van Ignácio, op 12 Maart 1679 deur vader Manoei
Godinho in die huwelik bevestig is. Manuel se ouers word in die register as António Guedes
en Gracia Ferreira van Santa Engracia, 'n oostelike voorstad van Lissabon, aangegee, terwyl
Antónia se ouers, Sebastiao da Costa en Maria Peres, in Alcantara gewoon het. Volgens sy
familienaam, was Antónia se vader kennelik van Joods-Portugese afkoms. In die
huweliksinskrywing word daarna verwys dat Antónia nog minderjarig was. Wanneer die troudatum van Ignácio se ouers en die datum waarop hy gedoop is met mekaar vergelyk word, kan die afleiding gemaak word dat hy waarskynlik een van die jongste kinders in die gesin was. Omdat dit 'n Rooms-Katolieke gebruik is om kinders so spoedig moontlik na hulle geboorte te doop, kan met 'n redelike mate van sekerheid aanvaar word dat Ignácio waarskynlik in Oktober 1695 gebore is.

Birth - uploaded by Private User on July 1, 2012

Sources

Person
Facts
Values
Note
Ignatius Leopoldus Ferreira, SV/PROG First Name Ignatius
Ignatius Leopoldus Ferreira, SV/PROG Middle Name Leopoldus
Ignatius Leopoldus Ferreira, SV/PROG Last Name Ferreira
Ignatius Leopoldus Ferreira, SV/PROG Birth Surname Ferreira
Ignatius Leopoldus Ferreira, SV/PROG Display Name
Ignatius Leopoldus Ferreira, SV/PROG Also Known As Ignacio Leopold, Ignatio Leopoldo
Ignatius Leopoldus Ferreira, SV/PROG Date of Birth 11/1/1695
Ignatius Leopoldus Ferreira, SV/PROG Place of Birth Lisbon, Portugal
Ignatius Leopoldus Ferreira, SV/PROG Date of Baptism 11/1/1695
Ignatius Leopoldus Ferreira, SV/PROG Place of Baptism Igreja Nossa, Senhora da Ajuda, Lisbon, Portugal
Ignatius Leopoldus Ferreira, SV/PROG Ethnicity

Comments

  • Linda Magdalena Engelbrecht November 27, 2012 at 7:29 PM

    The names Ignatuis Leopold became familynames of the Rautenbach and Marias families because of marraiges between family members.

October 1695

Largo de Arjoda, Portugal

Profiles

Projects

Share