Adriaen Lampsins

Is your surname Lampsins?

Research the Lampsins family

Adriaen Lampsins's Geni Profile

Share your family tree and photos with the people you know and love

 • Build your family tree online
 • Share photos and videos
 • Smart Matching™ technology
 • Free!

Share

Adriaen Lampsins

Birthdate: (68)
Birthplace: Vlissingen, Zeeland, Netherlands
Death: 1666 (64-72)
Middelburg, Zeeland, The Netherlands
Immediate Family:

Son of Jan Lampsins and Johanna Velters
Husband of Josine de Haze
Brother of Cornelis Lampsins, baron van Tobago; Maria Lampsins; Lieve Lampsins and Johanna Lampsins

Managed by: Private User
Last Updated:

About Adriaen Lampsins

 • Slot IJsselmonde

In 1664 was Adriaen Lampsins de nieuwe eigenaar van Slot IJsselmonde, Adriaen liet het echter door een vierde kasteel vervangen, dat hem meer zinde dan het afgebrokene. Na onenigheid met de gemeente IJsselmonde inzake de rechten op de Veerdam, heeft de laatste eigenaar, de heer C.J.A. Bichon. dat laatste kasteel in 1900 laten afbreken.

Reder Adriaen Lampsins had een schip naar de familie van zijn vrouw genoemd, "de Haze". "De Haze" (26/29) een door de Zeeuwse admiraliteit van de Rederij Gebr. Lampsins ingehuurd koopvaardijschip voor 's Lands vloot voor de Slag bij St Vincent onder Admiraal A. Gijsels, op 4 nov. 1641.

Edw. Vlietinck wijdt in zijn werk Het oude Oostende, pp. 309-324, een volledig hoofdstuk aan "De Oostendse geslachten in Noord-Nederland". Op te merken valt dat een Cornelius Lampsins, burgemeester van Oostende. in 1579, te Vlissingen schepene werd. Het was in de koordslagerij van zijn kleinkinderen, Adriaan en Cornelius Lampsins, dat in zijn jeugd de vermaarde Michiel De Ruyter werkte.

In 2004 was het vierhonderd jaar geleden dat de ruim drie jaar durende belegering van Oostende ten gunste van de Spanjaarden werd beslecht. Volgens historici één van de bloedigste gebeurtenissen uit deTachtigjarige Oorlog. Na de val van Oostende vluchtten vele duizenden inwoners naar verschillende plaatsen in Zeeland. Zo ook verging het de familie de Haze.

Enkele jaren voordat het beleg plaatsvond, hadden een paar invloedrijke welgestelde families al besloten Oostende te verlaten. Eén van hen, Cornelis Lampsins, kwam met vrouw en kinderen omstreeks 1582 in Vlissingen terecht. Als zakenman met een goedgevulde buidel moet hij het waarschijnlijk goed gedaan hebben, werd want al spoedig behoorde hij tot de regenten. In 1597 werd hij zelfs benoemd tot schepen.

Adriaan maakte deel uit van DE HEREN ZEVENTIEN, het bestuur van de Oost Indische Compagnie. De Heren 17 waren de allerhoogsten bij de VOC en bepaalden het beleid, de bewindhebbers van de afzonderlijke kamers van de VOC voerden het beleid van de Heren Zeventien uit.

Omstreeks 1654 besloten beide broers zich in de ‘West’, op de zuidkust van het Caraïbische eiland Tobago, te vestigen. Zij noemden het eiland Nieuw-Walcheren. De nederzetting die zij stichtten, kreeg de naam Lampsinsburg, het huidige Scarborough. Er was in die periode heel wat te doen rondom de eigendomsrechten van het eiland. De Engelsen meenden dat zij ook aanspraak op het eiland konden maken. Om weerstand te kunnen bieden aan de vijandelijkheden vroegen de Lampsins’ aan de Staten Generaal om militaire steun. Toen daar geen gehoor aan werd geheven vroegen zij om bijstand aan de Franse Koning Lodewijk XIV. Mede op verzoek van Cornelis werd het eiland in 1662 onder Frans gezag geplaatst. Tegelijkertijd werd het tot baronie verheven en kreeg Cornelis Lampsins de titel van Baron van Tobago.

Lang heeft Cornelis niet van zijn adeldom kunnen genieten, want twee jaar later stief hij in zijn woning aan de Nieuwedijk. In het monumentale pand, dat we kennen als het Lampsinshuis en waarin nu het prachtige Maritieme muZEEum is gevestigd, zijn onder andere ook de verschillende geslachten Lampsins op schilderijen te bewonderen.

[Adriaan en Cornelis Lampsins] LAMPSINS (Adriaan en Cornelis), gebroeders, zonen van Jan Lampsins en Johanna Velters te Vlissingen geboren, waren in hunne vaderstad zeer vermogende kooplieden. Zij hadden portien in vele bijzondere schepen en rustten, voor eigen rekening, 12 schepen uit, welke zamen wel 180 stuks geschuts voerden, en door hen naar alle oorden ten koophandel en ten oorlog werden uitgezonden. Vele der voornaamste zeehelden, onder welke de Ruyter, zijn in hunne dienst geweest eer ze tot hooger eertrappen zijn gestegen. In 1632 rustten zij reeds twee schepen uit, den Samson, door kapitein Jan Gideons en Vlissingen door kapitein Abraham Crijnsen gevoerd, wel voorzien van manschap en geschut, waarmede zij de zee zoo zuiverden van Duinkerksche kapers (welke op dien tijd de uit- en invoerende Zeeuwsche koopvaarders zeer belemmerden), dat de assurantiën op de Bocht van Frankrijk van acht of tien op drie ten honderd daalden. Ook veroorzaakten zij den vijand zulk een schrik, dat er niemand meer ter kaap uit de havens in zee durfde steken. Door vele dus behaalde voordeelen, zoo ter kaap als commissie vaart, groeide desgelijks hun vermogen tot groot nut van het Gemeenebest en hunne stad in het bijzonder zeer aan. Op hunne eigene beurs losten zij onderscheidene gevangenen en slaven. Ook versierden zij Vlissingen met verscheidene kostbare gebouwen en het eiland Walcheren met vele fraaije lustplaatsen.

In 1654 vormden zij, onder het gezag der Hoog Mog. Heeren Staten der vereenigde gewesten, het plan om het schoon maar verlaten eiland Tabago (later Nieuw-Walcheren genoemd), op nieuw te bevolken, 't geen zij binnen elf jaren gelukkig uitvoerden. In hunne eigene schepen en op hunne eigene kosten voerden ze een groot aantal wakker volk derwaarts,

 

[p. 92] die alles in goede orde bragten en het land voorts naar cisch bebouwden en bewoonden.

De oudste dezer broeders, Adriaan Lampsins was bewindhebber der geoctrojeerde Oost-Indische Maatschappij ter kamer Zeeland: de jongste, Cornelis Lampsins was Raad, en in 1650, 1651, 1652 Burgemeester der stad Vlissingen, ook Gedeputeerde wegens Zeeland ter vergadering der Heeren Staten Generaal. Hij was een man van onschendbare trouw, en groote bekwaamheid, minzaam van omgang, en brandende van ijver om den luister en roem zijns vaderlands te bevorderen en het in naauwe verbindtenis te houden met die Mogendheden, die deszelfs oude bondgenooten waren, onder welke ook Frankrijk behoorde. Koning Lodewijk verhief hem uit eigene beweging tot Baron van Tabago en schonk hem in 1662 de Ridderorde van S. Michiel. Het oorspronkelijk perkamenten stuk in zilveren doos, berust nog onder den heer Lampsins van de Velden te Utrecht, erfgenaam van het thans uitgestorven geslacht Lampsins. Bij Anna Bouwens Schot liet hij 2 zonen, Johan en Gelein Lampsins, na.


The story about Adriaan and his brothers, coming from Eastend in Belgium, just like the family DE HAZE, his wifes family, mentioned also in this story. (Het verhaal over Adriaan en zijn broers, afkomstig uit Oostende, net als de familie de Haze, de familie van zijn vrouw die ook genoemd wordt).

worked for the family Lampsins in 1633. In 1633 nam De Ruyter als stuurman dienst op een walvisvaarder van de Noordse Compagnie met als bestemming Jan Mayen. In 1635 voer hij, nog steeds stuurman, naar Spitsbergen. Later dat jaar gaat hij op de Graeuwen Heynst op kaapvaart in dienst van de Lampsins. Hij is actief op de route naar Zuid-Amerika. Tot 1631 was De Ruyter in Dublin handelsagent voor het Vlissingse koopmanshuis Lampsins (another site says).

Jean Bart heeft onder Michiel de Ruyter (ooit ook begonnen als kaper in dienst van de Zeeuwse broers Adriaan en Cornelis Lampsins) de beroemde tocht naar de ketting van Chatham meegemaakt, maar koos erna toch voor de Fransen.

Adrijaen Lampsin

 • Lidmaat in juni 1628 Vlissingen
 • Adrijaen Lampsin
 • Opmerking : J.g., belijdenis
 • Datum (of periode) : 1628-6
 • Adres : Nieuwstraat
 • Plaats : Vlissingen
 • Kerkgenootschap : Nederduitsch-gereformeerde kerk
 • Register : K 482, folio 111 vs
 • Bron : DTBL Vlissingen 21 (NG Lidmatenregister 1613-1633)

Adriaen Lampsens

 • Polder Walcheren op maandag 10 juli 1656 Walcheren
 • Adriaen Lampsens
 • Functie : College 24 commissarissen Middelburg
 • Datum eerste vermelding : 10 juli 1656
 • Bron : C. de Waard, Inventaris van de archieven der besturen van het eiland Walcheren 1511-1870 (Middelburg 1914), bijlage VI, pagina 815

The family Lampsins / Lamsin / Lamsens is also ancestors of Princess Mathilde of Belgium. E. LAMSENS, De familie Lampsins te Zwevezele, voorouders van prinses Mathilde d'Udekem d'Acoz, in: Vlaamse Stam, 39 (2003), 545-552.

Abraham Crijnssen (???? – 1669) was een Nederlands commandeur. Tijdens de Tweede Engelse Oorlog veroverde hij Suriname op de Engelsen. Crijnssen (ook Krijnsen, Krynsen of Querijnsen) is vermoedelijk geboren te Vlissingen. Zijn geboortedatum is onbekend. Hij voerde in 1632 bevel over twee oorlogsschepen van de reders Adriaan en Cornelis Lampsins, de Samson en de Vlissingen. Deze waren onderdeel van een vloot van twaalf schepen die de gebroeders Lampsins permanent in zee hadden voor en tegen kaapvaart. Crijnssen bracht de Duinkerker Kapers veel schade toe, en onderscheidde zich in 1639 tijdens de Slag bij Duins.

Dat vooral Zeeuwse kooplieden, en in het bijzonder die uit Vlissingen, zich met de smokkelhandel op West-Afrika hebben ingelaten, is wel verklaarbaar. Vanouds hadden zij veel handelsbelangen in het Atlantisch gebied. Sommigen verwierven daar zelfs zogenoemde West-Indische patroonschappen, waarbij de WIC de kolonisatie van bepaalde streken geheel of gedeeltelijk in handen gaf van particulieren. Zo werd de Vlissingse koopman en bewindhebber van de WIC Abraham van Pere in 1627 benoemd tot patroon van Berbice en verleende de WIC Jan de Moor en zijn compagnon Jacob Martssen in datzelfde jaar toestemming om een kolonie op het eiland Tobago te stichten. Vanaf 1655 namen de gebroeders Adriaan en Cornelis Lampsins het bestuur over. Ook de Caribische eilanden Sint Eustatius en Sint Maarten waren in bezit van Zeeuwse kooplieden.

view all

Adriaen Lampsins's Timeline

1598
1598
Vlissingen, Zeeland, Netherlands
1666
1666
Age 68
Middelburg, Zeeland, The Netherlands