Anastasia of Ryazan

public profile

Share your family tree and photos with the people you know and love

 • Build your family tree online
 • Share photos and videos
 • Smart Matching™ technology
 • Free!

princess Anastasia of Ryazan

Russian: кн. Анастасия Ольговна Рязанская, Lithuanian: kun. Anastazija Riazanietė, Polish: kn. Anastazja Olegovna Riazańska, wielka księżna Trubecka i Briańska
Also Known As: "вел. кнж. рязанская"
Birthdate:
Death: after August 12, 1399
Immediate Family:

Daughter of Oleg, Grand Prince of Ryazan and 1st wife of Oleg of Ryazan
Wife of duke Dmitry Vasilyevich Drucki and Kaributas-Dmitry, prince of Novgorod-Seversky
Mother of duke Andrzej Drucki; duke Vasili Drucki; prince Sigismund Korybut; Fyodor Korybut of Nesvizh and Podole; prince Ivan Korybut and 3 others
Half sister of princess Aliona Olegovna of Ryazan; Fedor Olgovich, Grand Prince of Ryazan; princess Agrippina Olegovna of Ryazan and Rodoslav, prince of Ryazan

Occupation: вел. кнж. рязанская / Kunigaikštienė
Managed by: Private User
Last Updated:

About Anastasia of Ryazan

Chronology of life events:

1357 Birth of Anastasia of Ryazan

c. 1376 Age 19: Marriage of duke Dmitry Drutski and Anastasia of Ryazan

c. 1377 Age 20: Birth of duke Andrey Drutski

c. 1379 Age 22: Birth of duke Vasily Drutski

1384 Age 25: Anastasia of Ryazan was widowed: death of duke Dmitry Drutski

c. 1385 Age 26: Marriage of Kaributas-Dmitry and Anastasia of Ryazan

c. 1386 Age: 27 Birth of prince Sigismund Korybut

c. 1386 Age: 27 Birth of Fedor Korybut, prince of Nesvizh and Podole

c. 1386 Age: 27 Birth of princess Helena Korybut Poland

c. 1386 Age: 27 Birth of princess Anastasia Korybut Новгород-Северсий, Северское Княжество

c. 1386 Age: 27 Birth of prince Andrew ??? Korybut

1390 Age: 33 Birth of prince Ivan Korybut

1397 Age: 40 Birth of princess Maria Korybut Новгород-Северский, Северское Удельное Княжество

1399 Age: 42 Death of Anastasia of Ryazan


Anastasia Olgovna of Ryazan (? - d. after 1399) - Grand Duchess of Ryazan, the eldest daughter of Oleg Ivanovich, Grand Duke of Ryazan, from her first marriage. Presumably the grandmother of the Queen of Poland Sophia, the fourth wife of Jagiello.

Biography

She was probably born between 1357 and 1363 in Ryazan. There is little information about Anastasia Olgovna. It is known that she was married twice: first with Dmitry Vasilyevich, the unmanageable prince of Drutsk, vassal of the Grand Duke of Lithuania Algirdas; then with Dmitry (before baptismal known as Kaributas / Korybut) Olgerdovich, the prince of Seversk, son of Algirdas. In other sources, Prince Dmitry Semenovich Drutsky, a cousin of Dmitry Vasilyevich, is named Anastasia's first husband. Anastasia Olgovna is mentioned on August 12, 1399; on this day, her eldest son Andrey died in the battle on the Vorskla River. Her further fate is unknown.

Family

Anastasia entered into her first marriage around 1376, Prince Dmitry Drutsky died in 1384. In this marriage she gave birth to two sons:

 • Andrey Dmitriyevich (died August 12, 1399), killed in the battle with Tokhtamysh on the Vorskla River.
 • Vasily Dmitriyevich.

Probably Anastasia from her first marriage had a daughter:

 • Alexandra Dmitriyevna (1380? -1426), mother of the Queen of Poland Sophia Golshanska, the progenitor of the Jagiellonian dynasty.

Anastasia Olgovna entered into a second marriage with Dmitry Olgerdovich (Algirdas' son) in 1386/1388. In this marriage Anastasia had the following children:

 • Ivan Korybut (d. after 1431), was mentioned only once, in 1431. A number of sources believe that the widow of Ivan Korybut married Prince Boris Ivanovich Glinsky.
 • Sigismund Korybut (c. 1395-1435), was brought up at the royal court of his uncle Jagiello (King Jogaila). Participated in the Battle of Grunwald. Later he showed himself as a commander, participated in the Hussite wars, was the governor of the Bohemian kingdom. He died in the battle of Vilkomir in 1435.
 • Fedor (Fyodor, Teodore) Korybut (c. 1390-1442), mentioned since 1422. He participated in the Vilkomir battle, in which he was captured. The princes Zbarazhsky and Vishnevetsky (who used the coat of arms "Korybut") considered themselves the descendants of Fedor, and therefore Korybut descendants, but no information about the sons of Fedor has survived.
 • Maria Korybut (Dmitriyevna) - married to Prince Fyodor Lvovich Vorotynsky.
 • Elena (Yelena) Korybut (d. after 1449) - from 1407 the wife of Jan II Zhelezny (about 1365-1424), Prince of Ratiborsk-Krnovsky.
 • Anastasia Korybut (Dmitriyevna) - the second wife of Vasily Mikhailovich (1364-1426), Prince of Kashin.

Literature

 • Kogan V.M., Dombrovsky-Shalagin V.I. Prince Rurik and his descendants: Historical and genealogical code. - SPb .: "Parity", 2004. - 688 p. - 3000 copies. - ISBN 5-93437-149-5.
 • A.A. Kosiński, A Heraldic Guide, Volume 1.

Notes

 • Lavrent'ev A.V. After the Battle of Kulikovo. Essays on the history of the Oka-Don region in the last quarter of the 14th - first quarter of the 16th centuries. - Quadriga, 2012 .-- 254 p.
 • LITHUANIA. fmg.ac. Retrieved 13 August 2017.
 • RUSSIA RURIKID. fmg.ac. Retrieved 13 August 2017.
 • Drutsk (princes).
 • V. Nasevich Karybutavichy // Slow Princes of Lithuania. Entsyklapedyya at 3 vol. - Minsk: BelEn, 2005. - Vol. 2: Kadetskі corps - Yatskevich. - S. 64-65. - 788 p. - ISBN 985-11-0378-0.
 • Genealogy of the princes Glinsky. Russian-Lithuanian nobility of the 15th – 17th centuries.

About Anastasia of Ryazan (Polski)

Anastazja Olgowna Riazańska (? - zm. po 1399) - wielka księżna Riazań, najstarsza córka Olega Iwanowicza, wielkiego księcia Riazania, z pierwszego małżeństwa. Przypuszczalnie babcia królowej Polski Zofii, czwarta żona Jagiełły.

Biografia

Urodziła się prawdopodobnie między 1357 a 1363 rokiem w Riazaniu. Niewiele jest informacji o Anastazji Olegovnej. Wiadomo, że była dwukrotnie zamężna: najpierw z Dmitrijem Wasiljewiczem, nieposłusznym księciem druckim, wasalem wielkiego księcia litewskiego Olgierda; następnie z Dmitrijem (przed chrztem Koributem) Olgerdowiczem, księciem Seversky, synem Olgerda. W innych źródłach książę Dmitrij Semenowicz Drutsky, kuzyn Dmitrija Wasiljewicza, jest pierwszym mężem Anastazji. Anastasia Olegovna jest wymieniona 12 sierpnia 1399; tego dnia w bitwie pod Worskli zginął jej najstarszy syn Andriej. Jej dalszy los jest nieznany.

Rodzina

Anastazja zawarła swoje pierwsze małżeństwo około 1376 r., książę Dmitrij Drutsky zmarł w 1384 r. W tym małżeństwie urodziła dwóch synów:

Andriej Dmitriewicz (zmarł 12 sierpnia 1399), zginął w bitwie z Tochtamyszem nad rzeką. Worskła. Wasilij Dmitriewicz Prawdopodobnie córka Anastazji z pierwszego małżeństwa była:

Aleksandra Dmitriewna (1380? -1426), matka królowej Polski Zofii Golszańskiej, protoplasta dynastii Jagiellonów. Anastasia Olgovna zawarła drugie małżeństwo w latach 1386/1388. Anastasia miała dzieci z drugiego małżeństwa z Dmitrijem Olgerdowiczem:

Iwan Koributowicz (zm. po 1431), wzmiankowany tylko raz, w 1431. Wiele źródeł uważa, że wdowa po Iwanie Koributowiczu poślubiła księcia Borysa Iwanowicza Glinskiego. Zygmunt Koributowicz (ok. 1395-1435), wychowywał się na dworze królewskim swego wuja Jagiełły. Uczestniczył w bitwie pod Grunwaldem. Później pokazał się jako dowódca, brał udział w wojnach husyckich, był namiestnikiem królestwa czeskiego. Zginął w bitwie pod Wilkomirem w 1435 roku. Fiodor Koributowicz (ok. 1390-1442), wzmiankowany od 1422 r. Brał udział w bitwie na Wilkomir, w której został schwytany. Książęta Zbarazhsky i Vishnevetsky (którzy używali herbu „Koribut”) uważali się za potomków Fiodora, a więc Koributa, ale nie zachowały się żadne informacje o synach Fiodora Maria Koributovna (Dmitrievna) - wyszła za mąż za księcia Fiodora Lwowicza Worotynskiego. Elena Koributovna (zm. po 1449 r.) - od 1407 r. żona Jana II Żeleznego (ok. 1365-1424), księcia Ratiborsko-Krnowskiego. Anastasia Koributovna (Dmitrievna) - druga żona Wasilija Michajłowicza (1364-1426), księcia Kaszynskiego.

Trubecki h. Pogoń litewska, ich protoplasta Michał syn Korybuta Dymitra, a wnuk wielkiego księcia litewskiego Olgierda otrzymawszy w dziale księstwo trubeckie, przeszło 300 mil kwadratowych rozległą posiadłość w Siewierszczyźnie, brał od niej nazwisko i tytuł, jego potomkowie władali niezależnie tą majętnością aż do pierwszych lat XVI stulecia, w którym to czasie shołdowani zostali przez wielkich książąt moskiewskich, traktat 1634 przywrócił Rzeczypospolitej ich księstwo, choć to już w kilka lat później stracone zostało, Trubeccy zostali w Polsce nie nadługo przecież, gdyż już w 1656 r. powrócili pod panowanie Rosji; istnieją w Rosji w XIX stuleciu.

Źródło: A.A. Kosiński, Przewodnik Heraldyczny, T.1.

Literatura

 • Kogan VM, Dombrovsky-Shalagin VI Książę Ruryk i jego potomkowie: Kod historyczny i genealogiczny. - SPb.: „Parytet”, 2004. - 688 s. - 3000 egzemplarzy. - ISBN 5-93437-149-5.

Notatki

 • Ławrentiew A.W. Po bitwie pod Kulikowem. Eseje o historii regionu Oka-Don w ostatniej ćwierci XIV - pierwszej ćwierci XVI wieku. - Kwadryga, 2012 .-- 254 pkt.
 • LITWA. fmg.ac. Źródło 13 sierpnia 2017 .
 • ROSJA RURIKID. fmg.ac. Źródło 13 sierpnia 2017 .
 • Drutsk (książęta).
 • V. Nasevich Karybutavichy // Wolni Książęta Litwy. Entsyklapedyya w 3 vol. - Mińsk: Belen, 2005. - Vol. 2: Korpus kadecki - Jackiewicz. - S. 64-65. - 788 pkt. - ISBN 985-11-0378-0.
 • Genealogia książąt Glinskich. Szlachta rosyjsko-litewska XV-XVII wieku.

1357 Narodziny Anastazji z Riazań

1373 Wiek: 16 Narodziny księcia Zygmunta Korybuta

1375 Wiek: 18 Narodziny Fiodora Korybuta, księcia Nieświeża i Podola

1380 Wiek: 23 Narodziny księżnej Heleny Korybut Polska

1380 Wiek: 23 Narodziny księżniczki Anastazji Korybut

1380 Wiek: 23 Narodziny księcia Andrzeja ??? Koribut

1390 Wiek: 33 Narodziny księcia Iwana Korybuta

1397 wiek: 40 Narodziny księżniczki Marii Korybut Новгород-Северский, Северское Удельное Княжество

???? Małżeństwo Korybut Giedyminidów i Anastazji z Riazani

1399 Wiek: 42 Śmierć Anastazji z Riazani

О Anastasia of Ryazan (русский)

Анастасия Ольговна Рязанская​ (Олеговна) (?— ум. после 1399) — великая княжна Рязанская, старшая дочь Олега Ивановича, великого князя Рязанского, от первого брака. Предположительно бабка королевы польской Софьи, четвертой жены Ягайло.

Биография

Родилась возможно между 1357 и 1363 годами в Рязани. Об Анастасии Олеговне мало сведений. Известно, что она была в браке дважды: сперва с Дмитрием Васильевичем, безудельным князем друцким, вассалом великого князя литовского Ольгерда; затем с Дмитрием (до крещ. Корибутом) Олгердовичем, князем северским, сыном Ольгерда. В других источниках первым мужем Анастасии назван князь Дмитрий Семенович Друцкий, двоюродный брат Дмитрия Васильевича. Анастасия Олеговна упоминается 12 августа 1399 года; в этот день погиб её старший сын Андрей в битве на Ворскле. Дальнейшая судьба её неизвестна.

Семья

В первый брак Анастасия вступила около 1376 года, князь Дмитрий Друцкий скончался в 1384 году. В этом браке родила двоих сыновей:

 • Андрей Дмитриевич (погиб 12 августа 1399), убит в битве с Тохтамышем на р. Ворскле.
 • Василий Дмитриевич

Вероятно, дочерью Анастасии от первого брака была:

 • Александра Дмитриевна (1380?—1426), мать королевы Польши Софии Гольшанской, прародительницы династии Ягеллонов.

Во второй брак Анастасия Ольговна вступила в 1386/1388 году. От второго брака с Дмитрием Ольгердовичем у Анастасии были дети:

 • Иван Корибутович (ум. после 1431), упоминается лишь однажды, в 1431 году. Ряд источников считает, что вдова Ивана Корибутовича вышла замуж за князя Бориса Ивановича Глинского.
 • Сигизмунд Корибутович (ок. 1395—1435), воспитывался при королевском дворе своего дяди Ягайло. Участвовал в битве при Грюнвальде. В дальнейшем он проявил себя как полководец, участвовал в Гуситских войнах, был наместником Чешского королевства. Погиб в битве под Вилькомиром в 1435 году.
 • Фёдор Корибутович (ок. 1390—1442), упоминается с 1422 года. Участвовал в Вилькомирской битве, в которой попал в плен. Потомками Фёдора, а значит и Корибута, считали себя князья Збаражские и Вишневецкие (пользовавшиеся гербом «Корибут»), но каких-либо сведений о сыновьях Фёдора не сохранилось
 • Мария Корибутовна (Дмитриевна) — замужем за князем Федором Львовичем Воротынским.
 • Елена Корибутовна (ум. после 1449) — с 1407 года жена Яна II Железного (ок.1365—1424), князя Ратиборско-Крновского.
 • Анастасия Корибутовна (Дмитриевна) — вторая жена Василия Михайловича (1364—1426), князя кашинского.

Литература

 • Коган В. М., Домбровский-Шалагин В. И. Князь Рюрик и его потомки: Историко-генеалогический свод. — СПб.: «Паритет», 2004. — 688 с. — 3000 экз. — ISBN 5-93437-149-5.
view all 12

Anastasia of Ryazan's Timeline

1357
1357
1373
1373
1375
1375
1377
1377
1379
1379
1385
1385
Новгород-Северсий, Северское Княжество
1385
Grand Duchy of Lithuania
1390
1390
1397
1397
Новгород-Северский, Северское Удельное Княжество