Is your surname Pedersen?

Research the Pedersen family

Anders Pedersen's Geni Profile

Records for Anders Pedersen

14,108,081 Records

Share your family tree and photos with the people you know and love

  • Build your family tree online
  • Share photos and videos
  • Smart Matching™ technology
  • Free!

Share

Related Projects

Anders Pedersen

Birthdate: (69)
Death: 1665 (69)
Thisted, Nordjylland, Denmark
Immediate Family:

Husband of Karen Villadsdatter
Father of Anna Andersdatter Nedergaard, 4 S og 4 D; Rasmus Andersen, til Søgaard; Apelone Andersdatter; Villads Andersen; Emmiche Andersen (Nedergaard) and 1 other

Managed by: Private User
Last Updated:

About Anders Pedersen

Først i 1646 kender vi denne Fæster, nemlig Anders Pedersen, som vi ved lidt mere om end de andre Fæstere i samme Periode. Da hverken Anders Pedersen eller hans Kone har nogen Tilknytning til Kaastrup, maa han være kommen ind i Nedergaard ved Hjælp af sine Forbindelser. Han havde sidst været Raadmand i Thisted, men i sine unge Dage været Skriver hos Lensmanden paa Ørum Slot Reynholdt Heydersdorf. 1626 klager han til Kongen over, at han ikke kan faa gjort op med Heydersdorf, og Kongen skriver igen til Lensmanden, at han maa se at faa Regnskabet i Orden. Men det kan godt have taget lang Tid og maaske har de faaet Balance i Regnskabet ved, at Anders Pedersen ved Heydersdorfs Hjælp bliver puttet ind i Nedergaard. Anders Pedersen har sikkert ikke alene været en oplyst Mand, men ogsaa en anset Mand. I al sin Tid i Kaastrup er han sammen med Niels Pedersen Bisgaard Kirkeværge og han har ført Kirkens Regnskab, som de 2 Mænd en Gang imellem maatte gøre Rede for i Skrivestuen paa Mariager Kloster. Men nogen velhavende Mand har Anders Pedersen ikke været. hans Sønners Uddannelse har kostet ham mere, end Nedergaard kunde holde til, og derfor maatte han laane sig frem, hvor han kunde. Saaledes laante han 1656 100 Slettedalere af Peder Madsen, der var Tolder i Thisted og tillige Ridefoged paa Ørum Slot. De 100 Slettedalere, der var beregnede til 54 Skilling, skulde enten betales tilbage med 24 Td. Byg eller i rede Penge i 3 Terminer 1658-59-60 og med paaløbne Renter. Men Anders Pedersen naaede ikke at faa noget af det betalt. Da han døde 1665 eksisterede Gælden stadig, og der var kommen mere til. I Kirkeregnskabet hedder det: Eftersom salig Anders Pedersen tilforn Kirkeværge her i Sognet blev en Sum Penge skyldig til Kirken, og efter hans Død fandtes stor Besværing, saa haver dog Kirkeværgerne, som nu er, uden Forsømmelse at indfordre det allermeste, han til Kirken er skyldig, saafremt de ikke selv vil det udlægge. Den 18. April 1666 var hans Enke Karen Villadsdatter stævnet til Hillerslev Ting for at gøre Rede for Gælden til Peder Madsen, men hverken hun eller nogen anden paa hendes Vegne var mødt. Hun blev da dømt til at betale de 100 Slettedaler eller ogsaa 24 Td. god Byg til Peder Madsen inden 15 Dage, ellers faar han Udvisning i hendes Fæstegaard, Løsøre og hvad findes kan. Hvad videre er sket vides ikke, men der er sikkert kommen en mindelig Ordning i Stand. Karen Villadsdatter beholdt Nedergaard til sin Død 1688. Maaske hun ikke har opholdt sig ret meget paa Gaarden i sine sidste Aar. Hun døde hos Datteren i Vandborg Præstegaard, og herfra førtes hun til Kaastrup, hvor hun nedsattes i Kirken ved Mandens Side. Efter Gravstenen i Kaastrup Kirke havde Anders Pedersen og Karen Villadsdatter 7 Sønner og 6 Døtre, men vi kender kun: 1. Rasmus Andersen, Amtskriver først over Bøvling og Lundenæs Amter og senere over Odense Gaards med flere Amter. 2. Villads Andersen ligeledes Amtskriver over Bøvling og Lundenæs. Han ligger begravet i Ringkøbing Kirke, hvor der før har været et Gravmæle over ham og hans Hustru. Det er nu nedbrudt. 3. Emmike Andersen, der ogsaa kaldte sig Nedergaard. Først Student i Roskilde 1656. Derefter studerede han nogle Aar i Udlandet i Strasbourg og Orleans. I den sidste By udgav han et Katalog over Biblioteket trykt 1664. Det er fra disse Aar hans Bekendtskab med Griffenfeldt stammer, og det er sikkert ved hans Hjælp, at han 1672 bliver kaldet til Slotspræst, hvor han samtidig var Skriftefader for Eleonora Kristine. 1776 blev han kaldet til Præst i Køge, hvor han døde som Provst 1792, og her ligger han begravet sammen med sine 2 Hustruer og et Par Døtre. 4. Anne Andersdatter, der var gift med Oluf Knudsen, Præst i Vandborg. Af en indmuret Plade der, ses det, at hun er født i Nedergaard 1651. De havde Sønnen Emmike, der fulgte efter Faderen som Præst i Vandborg. 5. En unavngiven Datter nævnes hos Moderen i Skattemandtallene 1673-79. http://arkiv.thisted-bibliotek.dk/Historisk%20%C3%85rbog/%C3%85rgang%201964/Hvamstr%C3%B8m,%20Julius%20%20%20Nedergaard%20i%20Kaastrup.pdf

[http://www.dki-02.dk/kaastrup/kaastrup_visbilled.php?img=%2Fkaastrup%2Fpics%2FDSC01856.jpg] Her under hviler i Herren salig hensofvet erlig høyagtbare oc welforstandig Mand Anders Pedersøn . barnfød i Damgård i Assens Sogn udi Biere [d.v.s.: Bjerre] Herrit her i Landet . Ao 1596 den 29 Nov: som af sin Vngdom tient til Howe . weret Slots Skrifver på Ørum Slot Rådmand i Tisted oc siden boede her . i Neergård . huor hand saligen hensof Ao 1665 mellom den 28 oc 29 Janv: med hans kiere Hustru erlig Gud og Dyd elskende Karen Willadtz Dåtter . barnfød i Søring [d.v.s.: Sjørring] Prestegård Ao 1609 den 8 Aprilis . som døde Ao 1688. 4. Febr de lefvet i Ecteskab 33 År oc welsignet Gud dennem der udi med 13 Børn 7 Sønner oc 6 Døttre . Sielene lefver i Herren oc wenter Legomernes Sammenføyelse til gledelig oc ærefuld Opstandelse i Christo Jesu. Kierken til Prydelse oc sine hierte kiere Forældres christelig Efterminde . hafver Deres eldste Søn Rasmus Andersøn oc . hans h kiere Hustrue . dene Steen oc Grafskrift bekosted Ao 1685 som beder dette Begrafvelsessted i ingen Forkrenekelse tilføyes. Opstandelse oc Domen tro wi wist. Oc Salighed ved Jesum Christ. Karen Villadsdatter var Datter af Sognepræsten i Sjørring Villads Simonsen. Hendes og Anders Pedersens Søn Rasmus Andersen, var Amtsforvalter over Lundenæs og Bøvling Amter.

[http://danmarkskirker.natmus.dk/fileadmin/user_upload/temasites/danmarks_kirker/DIGITALISERING_-_Thisted/Thisted_1117-1146.pdf] p22 of 30 top left