Anders Samuelsson Salovius

Is your surname Salovius?

Research the Salovius family

Anders Samuelsson Salovius's Geni Profile

Share your family tree and photos with the people you know and love

  • Build your family tree online
  • Share photos and videos
  • Smart Matching™ technology
  • Free!

Share

Anders Samuelsson Salovius

Birthdate: (59)
Birthplace: Orivesi, Finland
Death: July 13, 1771 (59)
Orihvesi
Immediate Family:

Son of Samuel Paulsson Salovius and Kristina Wanaeus
Husband of Maria Elisabet Haartman
Father of Samuel Salovius; Maria Elisabeth Salovius and Margareta Christina Salovius
Brother of Hedvig Salovius; Johan Salovius; Maria Christina Salovia; Margareta Samuelsdotter Salovius and Elisabeth Salovius

Occupation: Kyrkoherde i Orihvesi, FM.
Managed by: Pekka A.E. Husgafvel
Last Updated:

About Anders Samuelsson Salovius

sl. 1730 Anders Salovius 5809. * Orivedellä 9.9.1711. Vht: Kirkkonummen kirkkoherra Samuel Salovius 4743 (yo 1703, † 1752) ja Kristina Wanaeus. Ylioppilas Turussa sl. 1730 [Salovius] Andr. Austr _ 331. Respondentti 13.6.1733 pro exercitio, pr. Johan Haartman 4419. Vihitty papiksi 1734. Respondentti 6.2.1735 pro gradu, pr. Isak Björklund U586. FM 11.7.1735. — Hämeenlinnan triviaalikoulun rehtori 1734. Sahalahden kirkkoherra 1736, Oriveden 1748. Lääninrovasti. Saarnaaja pappeinkokouksessa Turussa 1751 ja 1759. † Orivedellä 13.7.1771.

http://www.helsinki.fi/ylioppilasmatrikkeli/henkilo.php?id=5809

Ur dombok 1764:

s. 445 # 96 - Kronolänsman Henric Lindh inlade ett bref af fendricken Carl Otto von Pfaler: Det lärer wara landsfiscalen bekant, huruledes probsten Salovius i hwarjehanda måtto upfört sig församlingen till förargelse, hwarföre han - - at swara för följande brott: 1) at han warit öfwerlastad af drycker under det han förrättadt gudstiensten. 2) at han icke rätt förrättade wigselen öfwer Äijäis torparen. 3) at han skuffat och slagit folck samma söndag, som de skulle begå Herrans högwärdiga nattward under det han examinerat till skriftemål. Jag skulle ei tro at andachten dermed skulle hafwa något intryck eller mån det warit at speka köttet. 4) at han förorsakat kyrckoförargelse genom högt prat under predikan. 5) at han ei kunde förrätta syndabekännelse i anseende af öfwerlastad dryckenskap, utan föll från disken hufwudstupa ner, hwarest jag tror han ännu skulle ligga, om ei adjuncten Rikberg uphielpt honom samt sedermera understöt under armarne och stafwerade för honom syndabekännelsen. 6) at han såfwit wid altaret under messan och ei waknade, innan han blef af sahl. kapellanen Utter wäkt, då han ei wiste om han skulle messa eller predika, hwarföre sal. kapellanen Utter öfwer liud måste ropa till honom, at det war messa, och erindra honom, hwar han slutade, hwarpå han började "Herra olkon sinun kansas". 7) at han lämnat bönen Fader wår oläst för evangelium i predikan. 8) at han warit öfwerlastad af dryckenskap, då han förrättade begrafningen öfwer salige kapellanen Utter. 9) at han upburit hiulstek ifrån församlingen. 10) at han hotat dem som intet hemtade åt honom lin, ull, humla, ärter med mera. Med detsamma torde giöras talan öfwer den emellan probsten Salowius och bonden Parpola förlikta saken angående förböns förrätande under Parpola salige faders siuklighet. Orihwesi 2.12.1764. Carl Otto von Pfaler. Anstånd enär probsten Salowius icke infunnit sig tilstädes.

1765:

s. 463v # 51 - Fortsatta målet emot contracteprobsten och kyrckioherden Anders Salovius angående flere embetesbrott. Salovius är behäftad med en swår gikt och podager och måste hålla sig i sängen. Upsköts.

1766:

s. 368 # 76 - Prosten Anders Salowius androg emot fendricken Carl Otto von Pfaler, at sedan Pfaler låtit genom länsmannen Lindh wid 1764 års winterting anklaga prosten för det, som hade han uti ett af drycker öfwerlastat tillstånd begått uti des ämbetesförrättningar flere felstig, hwilka ännu oafdömde äro, så har prosten sedt sig föranlåten at anmoda länsmannen Lindh, det Fendricken skulle af honom lagföras för det han såmedelst ålagt denne Orihwesi bys åboer olaga pålagor, at han af dem, Seppälä kapellansbohls innehafwaren undantagen, år 1763 och 64 om hösten upburit 1⁄2 lispund lin hwarthera året för det, at fendricken låtit dem fälla swedieland till linsäd samt äfwen det sistnämde år afsagt sig des tilltänkte ansökning om storskifte å byamålets marck och ägor, hwarförutan - -.

Pfaler anförde, at ehuru prosten Salowius såwäl genom bref 1.12.1764 anmodat Lindh at angifwa Pfaler för olaga pålagor, har länsmannen låtit saken wara. Salowius will af arghet bara hämna. Upsköts. s. 372 # 77 - För flere uti fylleri begångne felsteg uti ämbetet har fendricken Carl Otto von Pfaler redan 1764 angifwit prosten Anders Salowius. Någon consistorii fullmägtig war icke eller nu tilstädes, ehuru kyrckoherden i Keuru Abraham Indrenius är förordnad, wistande minst åtta mihl härifrån bak stora siöar och en obanad wäg. Prosten Salowius begärte, at häradsrätten dock skulle behandla saken. Upsköts då der war oklart huruwida consistoriets bref hunnit till Indrenius.

s. 2507v # 69 - Fortsatta saken angående prosten Salowii ämbetsfehl. Närwarande prosten Salowius Angifwaren Pfaler siuk. Consistoriets representant kyrkioherden Eric Edner illa ansåtter af hemorrhocdes. Upsköts.

s. 752 # 45 - Upskutne saken angående prosten Salowius för flere uti fylleri begångne ämbetesfehl. Fendricken Pfalers antagne ombud thes broder wiceauditeuren och wicenotarien wid hofrätten Henric Wilhelm won Pfaler androg, at fendricken kommit i erfarenhet deraf, at prosten är ansatt af en så kallad swår bodager i fötterne, at han med möda gå kan och derföre ibland uti sine ämbetesförrättningar stad synts ragla, hwaraf fendricken tagit sig anledning at misstäncka prosten derföre som hade sådant härrördt af fylleri. Fendricken afsade sig all talan i denne sak. Upsköts.

1767:

s. 754v # 46 - Sedan numera afledne kronolänsman Lindh i brist af bewis 1764 års hösteting afsagt sig ämbetestalan uti ett af prosten Salowius emot fendricken Pfaler angifwit mål, som hade han såmedelst ålagt Orihwesi bys åboer olaga pålagor, at - - samt äfwen afsagt sig des tiltänckte ansökning om storskifte å byamålets mark och ägor, - -. Prosten afsade sig talan.

s. 888 # 69 - Upskutne mål angående flere af prosten Salowius uti fylleri begångne ämbetesfehl. Angifwaren Pfaler icke infunnit sig, icke heller consistorii fullmägtigen kyrckioherden Eric Edner, enär han fått en liten blemma på dess nässnibb, hwilken så tilltagit, at hela näsan, ögona, ansichtet, tinningarne och hufwudet swulnat, hwaraf bläderrosen blifwit. Upsköts.

1768:

s. 583 # 54 - Upskutne saken angående at fendricken Pfaler angifwit prosten Anders Salowius för flere i dryckesmode angifne embetesfehl. Pfaler lemnat sin talan, men landsfiscalen Swahnstrup fördt talan å ämbetes wägnar. Consistorii fullmägtigen kyrckoherden Edner berättade, at han i går wid ankomsten till prästegården funnit prosten Salowius frisk hemma, men sedan han warit resande till tingstaden och till prästegården återkommit, har han siuknat samt i dag funnits swullen om halsen och sängliggande förmodligen deraf, at prostens plåga af gicht blifwit ökt genom förkyllning. Twenne nämndeman skickades genast till Prästegården för at kontrollera prostens hälsotillstånd. s. 584v # 55 - Fortsättning til 54 #. Nämdemännerne Henrick Wessari och Jöran Yrjälä berättade, at de å Prästegården sedt prosten Salowius afklädd sängliggande och at han haft nog swagt samt oredigt målföre, äfwensom prosten warit finger högt swullen wid hakan om halsen. Altså prosten nu så siuk, at han icke nu kan till swars inställas. Hålles urtima tinget 17.8.1768.

Oriveden välikäräjät 17.8.1768 uti tingshusen ang. brottmål VA Ylä-Satakunta KOa95 s. 587, mf JK 1713 Upskutne saken ang. prosten Salowii förseelser i embetet.

Tilstädes prosten Salowius, landfiskalen Suahnstrup och consistorii fullmägtigen Edner, men fendricken Pfaler meddelat sig wara af en swår siukdom beswärad och sängliggande på Ruowesi sokns Prästegård. Edner androg, at som de emot Salowius skedde angifwelser äro swårare än han sig förestält och igenom hwilcka ståndet (ståndets anseende och heder) lida skulle, om prosten sig ifrån den icke frigiör samt Pfaler, derest han sine tilwitelser ei bewisa kan, icke bör undgå lagenlig plikt. Upsköts.

1769:

s. 741 # 79 - Upskutne målet ang. på prosten Anders Salovius påstådde förseelser i ämbetet. Urtima tinget skedt 17.11.1768 utan resultat. Salowius war närwarande, men angifwaren fendricken Pfaler hade i denne höst aflidit. Consistorii fullmägtig Edner siuk af en starck stencollic. Upsköts

1770:

s. 485 # 67 - Upskutne saken ang. prosten Anders Salowius fel och förseelser i embetet. Landsfiscalen Swanstrup siuk. Upsköts.

s. 2071 # 66 - Upskutne saken ang. prosten Anders Salowii påstådde embetsfehl. Edner icke närwarande. Upsköts.

1770:

s. 360v # 90-92 - Allaredan wid 1764 års winterting har prosten Anders Salowius blifwit af numera afl. fendricken Pfaler angifwen för flere ämbetesfehl.

(s. 361v) Salowius bestred sig någon gång i thes ämbetesförrättning warit drucken, ehuru om honom den tancka kunnat fattas af then anledning, at han med mycken swårighet gå kan i anseende til långwarig gicht i des fötter, som deraf skall härröra, at han 8 gånger wintertiden fallit i siön och twenne gånger om sommaren legat åtta weckor i fråsan samt redan för 17 år sedan blifwit af gickt beswärad, som numera skall tagit så öfwer handen, at han, som äfwen en gång afbrutit sitt ben, med mycken möda gå kan.

(s. 362v) Emot witnet drengen Matts Johansson från Holma gård anmärckte Salowius, at emedan majoren Silfwerswahn, hwars dreng Matts Johansson är, ei allenast som prostens ord lydde "spelt i saken", utan är ock majoren owän med prosten och des son mag. Samuel Salowius, för det de stängt majorens (s. 363) piga Catharina Swanberg ifrån nattwards-gång och förwägrat henne lysning med inspectoren Eric Lohielm, för det Catharina ei ännu giordt studenten Bergroth den afbön häradsrätten henne ålagt. Emot witnet b:n Erik Eriksson Parpola och des h:u Anna Andersd:r från Orihwesi by ansåg Salowius jäfwig. Erik 1754 angifwit Salowius som hade han i sin förbön för Parpolas fader Erik Olofsson utlåtit sig, at Erik af fylleri ådragit sig siukdom. (s. 363v) Emot klåckaren Coween sade prosten, at han trodde klåckaren hysa något hat emot prosten, för det prosten framslutne år med käpp warit föranlåten at en och annan gång aga klåckaren, tå han (s. 364) fehlat i sin syssla.

(s. 367) 1) Drengen Matts Johansson från Holma berättade, at tå han för 6 eller 7 år sedan såsom en yngling af 15 eller 16 års ålder jemte annan ungdom å en kyndelsmässodag fallit wid början af syndabekännelsen på knä wid altaret emot prosten Salowius och adjuncten Thomas Rikberg, som tå giordt tjenst wid altaret, har det händt, at prosten, tå han fallit på knä at läsa syndabekännelsen, stupit framstupa och hade aldeles omkullfallit, så framt adjuncten ei fått fast uti honom och uprest samt sedermera hållit honom uti handen at såmedelst (s. 367v) förekomma prostens widare fall, hwartil det flere gånger liknat sig. Derförutan har prosten under syndabekännelsens läsning esomoftast bort blanda sig, hwarföre adjuncten sakta föreläst honom syndabekännelsen, hwilket oaktat prosten likwäl med mycken möda och otydeligen fådt syndabekännelsen läsa. Tå prosten från pallen upstigit, har han af adjuncten uplyft och af honom ledd till altaret.

Denne prostens oredighet wid syndabekännelsens läsande, des fall ifrån pallen och oförmögenhet at upstå och åter träda till altaret sade witnet hafwa härrördt deraf, at prosten warit drucken, hwilket witnet deraf så mycket säkrare sluta kan, emedan prostens anda luktat ganska mycket af brännewin, så at brännewins lukten upfylt choret.

Uti detta tillstånd stadd har prosten (s. 368) icke eller med den redighet, som wederbordt, förrättadt wigselen öfwer Äijäis torparen Thomas Johansson och des h:u Anna Mickelsd:r, utan har adjuncten Rikberg utur handboken föreläst det som läsas borde.

Enär efter sluten mässa prosten skulle gå ifrån altaret till sin bänck, har sådant med möda skedt, hwarföre, som witnet will minnas, klåckaren Alexander Coween warit prosten behielpelig. At större delen af församlingen förmärckt prostens tillstånd, will witnet sluta deraf, at det blifwit läte och sorl i kyrckan, tå prosten ämnat falla och ei kunnat i det sammanhang läsa syndabekännelsen.

2) Soknebetjenten Carl Brochman berättade, (s. 368v) at han å kyndelmässodagen warit å läktaren ofwan chorskranket, tå prosten Salowius, sedan syndabekännelsen af honom blifwit börjad, stupat från pallen och hade nedfallit, om icke anjucten Rikberg fattat i honom och uphielpt honom samt sedan under syndabekännelsens läsning hållit honom i hand. Prosten hade twenne gånger afstadnat wid upläsande, hwilcket desutom skedt ganska oredigt. Detta sade witnet härrördt deraf, at prosten warit drucken, men ei af siukdom, emedan om prosten warit siuk han då ei kommit til kyrckan.

(s. 369) Klåckaren Cowen förebar sig wara siuk och at han ei torde kunna erindra sig prostens förhållande. Rätten fant dock honom redig. Prosten afträdde. Klåckaren sade sig ei warit kyndelsmässodagen i kyrckan. Han bestred sig hafwa någon gång sedt prosten uti des embetesärender af drycker rörd.

(s. 370) Afl. länsman Fårsskåls encka Sophia Johansd:r berättade, at hon, som warit kyndelsmässodagen för 5 eller 6 år sedan i kyrckan och suttit några bänckar ifrån chorbalcken, wäl blifwit warse, at prosten Salowius under det han läst syndabekännelsen welat stupa och, som witnet wil minnas, 2 gånger stadnat i läsningen, (s. 370v) men om sådant härrördt af drycker eller siukdom, wiste witnet icke.

Bondeh:un Lisa Simonsd:r från Pafwola h:n i denne by, b:n Anders Christersson Bertula från Kåpsamo, soldaterne Henric Mattsson Hurtig och Henric Abrahamsson Tiäder från Orihwesi by kunde icke säga, om prosten warit drucken.

(s. 371) Torparen Thomas Johansson från Äijäis berättade, at han för 6 år sedan blifwit å en kyndelsmässodag af prosten Salowius i kyrckan wigd, hwarwid det händt, at prosten under wigselen i läsandet irrat sig, äfwensom under syndabekännelsens upläsande fallit från pallen framstupa och hade aldeles kullfallit, om icke anjuncten fattat (s. 371v) i honom, men wiste icke om sådant härrördt af drycker, emedan prosten redan warit nog siuk i sina been och gått raglande. Landsfiscalen Åhlman anhöld at få adjuncten Rikberg såsom witne hörd, som nu är siuk.

(s. 372) Prosten Salowius begiärte at få höra wäckarena Hedenius och Wanaeus. Wäckaren Anders Hedenius berättade, at han warit kyndelsmässodagen, tå Äijäis torparen wigd blifwit, frånwarande samt med capellanen Utter afrest till Jupa kanten, hwarest gudstienst tå blifwit hållen. På tillfrågan om witnet förmärckt prosten hafwa warit wid afl. capellanen Utters begrafning drucken, swarade witnet sig wäl sedt, at den aflednes son, nuwarande capellanen, ledt prosten ifrån kyrckan till capellans bolet (s. 372v) när till kyrckan, men wiste ei om prosten då warit drucken. Hade ingen gång förmärckt prosten wara i des embetesförrättningar af drycker öfwerlastad. Witnet berättade, at tå han i sällskap med prosten för 6 eller 7 år sedan rest dagen för Andrei dag ifrån Pitkäjärfwi till Lasola by, har prosten på swag is fallit i siön och theraf blifwit siuk, at sedan prosten blifwit bragt til byn, han någre gånger bortswimmat men likwäl återkommit sig så före, at han den påföljande Andersmässodag i Lasola förrättat gudstjenst.

Wäckaren Lars Larsson Wanaeus bestred sig sedt, at prosten i des embetesförrättningar warit drucken. - Upsköts.

1771:

s. 276v # 33 - Upsk. målet ang. prosten Salowii i ämbetet begångne fel. Prostens son adjuncten Samuel Salowius sade, at prosten är af siukdom sängliggande. Upsköts

1772:

s. 747 # 79 - Landsfiscalen Abraham Åhlman förmälte, at ehuru den undersökningen ang. ämbetsfehl och förseelser, som emot afledne probsten Salowius angifne blifwit, i anseende til probstens mellankomne död numera uphörer, skall Åhlman doch - - sig befogad at tiltala klåckaren Coween, för det han i omrörde sak falskt witnesmål afgifwet. Coween icke tilstädes, upsköts

view all

Anders Samuelsson Salovius's Timeline

1711
September 9, 1711
Finland
1737
January 5, 1737
Age 25
Sahalahti, Finland
1742
December 6, 1742
Age 31
Kangasala, Finland
1750
February 8, 1750
Age 38
Orivesi
1771
July 13, 1771
Age 59
Orihvesi