Is your surname Bubnis?

Research the Bubnis family

Share your family tree and photos with the people you know and love

  • Build your family tree online
  • Share photos and videos
  • Smart Matching™ technology
  • Free!

Related Projects

Antonia Bubnis (Krutulis)

Lithuanian: Antanina Bubnienė (Krutulytė)
Also Known As: "Antanina Bubnis"
Birthdate:
Birthplace: Ūdrija, Alytus District Municipality, Alytus County, Lithuania
Death: September 07, 1963 (74)
3247 South Union Avenue, Chicago, Cook County, IL, 60616, United States
Place of Burial: 4401 West 111th Street, Chicago, Cook County, IL, 60655, United States
Immediate Family:

Daughter of Matthew Krutulis and Martha Krutulis
Wife of Joseph Bubnis
Mother of Antonia Stockus; Joseph P Bubnis and Victor W Bubnis
Sister of George Krutulis and Charles Krutulis

Managed by: Eglė Jarašiūnaitė
Last Updated:

Apie Antanina Bubnienė (Lietuvių)

See Media Tab for Obituary in English and Lithuanian

1910 US Census Joseph Bubnis family https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:MPKW-5XG
1920 US Census Joe Bubnis family his father Andrew and brother Peter are living with Joseph's family. https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:MFV6-TLX
1930 US Census Joseph Bubnis family https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:XSLQ-GKQ
1940 US Census Joseph Bubnis family https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:KWYJ-W1L

GRAVE https://www.findagrave.com/memorial/100904681/antanina-bubnis

Nekrologas
Antanina Bubnis (mergautinės pavarde Krutulis) Gyveno 3247 S. Union Ave. Mirė rugsėjo 7 d.. 1963 m.. 1:05 vai. ryto, sulaukusi pusės amžiaus. Gimė Lietuvoje. Kilo iš Marijampolės apskr.. l'drijos kaimo. Amerikoje išgyveno 58 metus. Pasiliko dideliame nuliūdim" duktė Antonia Stockus. du sūnūs: Juozapas ir marti Margaret, Virtor ir marti Kva. šeši anūkai penki proanūkai. brolis Jurgis Krutulis ir jo žmona, brolvaikiai, ir kiti giminės, draugai bei pažįstami. Priklausė Tr'-tininki.i Brolijai, Maldos Apaštalavimui. Sv. Kazimiero Seserų Rėmėjų draugijai. Kūnas pašarvotas Antano M. Phillips koplyčioje. 33<»7 S. I.ituaniea Ave. T^aidotuvės nyks antradienį, rugsėjo 10 d. Iš koplyčios 8:30 vai. ryto bu s atlydėta j šv. Jurgio parap. bažnyčią. k>irioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po ramaldų bus nulydėta į šv. Kazimiero kapines. Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines draugus ir paži-tamnn dalyvauti s!ose laidotvėr.e, Vulide lieka: r>iiM«~. srtnfi-. anūkai, brolio Ir kiti giminei . I-aidotuvui direktorius: Antanas M. I'hilUps, Telef. YArds 7-3401.

view all

Antonia Bubnis's Timeline

1889
August 23, 1889
Ūdrija, Alytus District Municipality, Alytus County, Lithuania
1907
June 21, 1907
Sheboygan, Sheboygan County, WI, United States
1908
1908
1916
January 22, 1916
WI, United States
1963
September 7, 1963
Age 74
3247 South Union Avenue, Chicago, Cook County, IL, 60616, United States
????
St Casimir Cemetery, 4401 West 111th Street, Chicago, Cook County, IL, 60655, United States