Claus Christiernsen Daa, til Ravnstrup

How are you related to Claus Christiernsen Daa, til Ravnstrup?

Connect to the World Family Tree to find out

Claus Christiernsen Daa, til Ravnstrup's Geni Profile

Share your family tree and photos with the people you know and love

  • Build your family tree online
  • Share photos and videos
  • Smart Matching™ technology
  • Free!

Related Projects

Claus Christiernsen Daa, til Ravnstrup

Birthdate:
Birthplace: Ravnstrup, Herlufmagle, Præstø Amt, Sjælland, Danmark (Denmark)
Death: 1496 (51-60)
Denmark
Place of Burial: Herlufmangle Kirke, Danmark
Immediate Family:

Son of Christiern Clausen Daa and N.N. Rantzow/Rønnow
Husband of Dorte Herlufsdatter Snekken
Father of Birgitte Clausdatter Daa; Søren Clausen Daa; Joachim Clausen Daa; Cæcilie (Sidsel) Clausdatter Daa and Oluf Clausen Daa, til Ravnstrup
Brother of Margrethe Christiernsdatter Daa; Blix Daa; 4 søskende Daa; Jørgen Christiernsen Daa, den fynske Linje - [Daa] ,til Særslev and Inger Christiernsdatter Daa

Occupation: Ridder, Landsdommer i Sjælland. Lensmand over Kalundborg, Riddare, Landsdommer i Sjølland, Lendsmannd over Kalundborg
Managed by: Finn
Last Updated:

About Claus Christiernsen Daa, til Ravnstrup

Kilde: Finn Holbek: www.finn holbek.dk: Til Raunstrup (Tybjerg H.), hvortil han skrives i 1464, da han var til Vitterlighed paa Sjællandsfars Landsting, mageskiftede s. A. Engeldrup i Ringsted H. mod Havbyrd i samme Herred, beseglede 1467 Hyldingen, nævnes 1468 i det sjællandske Landstingsvidne om Kong Christierns Regering, men hans Broder Henriks Segl hænger under Brevet, var 1469 nærværende for Kongen i Ringsted og da Ridder, 1470 paa Retterting i Roskilde, tilsiges 1471 at møde med seks Karle i Anledning af Rustningerne mod Hr. Iver Axelsen (Thott), 1472 paa Retterting i Kalundborg, skrives 1473—77 i Ravnstrup, frasagde 1478 for sig og alle sine Børn udaf Arv og Gæld efter sin Broder Blix Daa, medbeseglede 1485 sammen med Claus Neb til Højstrup et Skøde, 1486 paa Retterting i Roskilde, medbeseglede 1487 Hyldingen i Lund, nævnes 1489, da Bisp Niels Skave af Roskilde gav Jord til Holmstrup Kirke til Sjælemesse for Hr. Claus Daa, Fru Ingeborg af Smidstrup og alle sine Søskende (herfor til Vitterlighed Jokum, Sivert og Oluf Daa), medbeseglede 1492 et paa Skovkloster udstedt Skøde og boede da i Næstved, ligesaa i 1494, i hvilket Aar Herluf Skave af Eskildstorp, Hr. Claus og hans Børn, Jakob Daa, Severin Daa, Olaf Daa og Birgitte Daa til Biskop Niels Skave skøder al den Rettighed, som var tilfalden dem efter Hr. Niels Skave i Kirke Værløse (Smørum H.), tilskøder s. A. til samme sin Gaard i Uglede, der var tilfalden ham i Arv efter hans Husfrue Dorothe Herlugsdatter, og som Bispen for hans Sjæls Saligheds Skyld skal skøde til S. Lucie Alter, medbeseglet af Hr. Claus' ovfr. anførte Børn, dog nævnes her Joachim som Jakob: 1495 skøder Niels Skave Gods til Jomfru Maries og Alle Helgens Alter ved Roskilde Domkirke til at holde Sjælemesser for sin Fader, Morbroder, Hr. Claus Daa, Fru Ingeborg af Smedstrup og andre.

Begravet i Herlufmagle Kirke, under en Gravsten med Aarstallet 1486.

http://finnholbek.dk/genealogy/getperson.php?personID=I19474&tree=2Slight Translation

Source: Finn Holbek: www.finn holbek.dk:

To Raunstrup (Tybjerg H.), at what place he was written at in 1464 when he was witnessing in Zealand's county council. Made property exchanged the same year between Engeldrup in Ringsted H. against Havbyrd in the same herred, sealed homage 1467, mentioned 1468 in the Zealand County Council of the Government of the King Christiern, but his brother (brother-in-law) Henrik's seal hangs under the letter, was 1469 present at the king in Ringsted, and by then was a Knight.

1470 at Rettenting in Roskilde, was invited to meet with six men in 1471 Reason for the armor against Mr. Iver Axelsen (Thott), 1472 at Retterting in Kalundborg, was written 1473-77 in Ravnstrup, proclaimed 1478 for himself and all his children from inheritance and debt after his brother Blix Daa, co-sailed in 1485 with Claus Neb to Højstrup a fire, 1486 at Rettenting in Roskilde, co-sealed in 1487 The shrine in Lund, mentioned in 1489, when Bisp Niels Skave of Roskilde gave Land to Holmstrup Church for the Lord of Honor for Mr.. Claus Daa, Mrs. Ingeborg of Smidstrup and all his siblings (for this purpose for knowledge Jokum, Sivert and Oluf Daa), co-sealed in 1492 a forest monastery and lived in Næstved, as early as 1494, in which year Herluf Skave of Eskildstorp, Mr. Claus and his children, Jakob Daa, Severin Daa, Olaf Daa and Birgitte Daa to Biskop Niels Skave, all deny the right that happened to them after Mr.. Niels Skave in Kirke Værløse (Smørum H.) assists S. A. to his same farm in Uglede, which happened to him in inheritance after his mistress Dorothe Herlugsdatter, and for the sake of his soul shall be shot for S. Lucie Alter , sealed by Mr. Claus' mentioned children, however, here is Joachim as Jacob: In 1495, Niels Skave fights Gods to Virgin Mary's and All Saints's Alter at Roskilde Cathedral to hold her soulmates for her father, Mother Brother, Sir. Claus Daa, Mrs. Ingeborg of Smedstrup and others.

Buried in Herlufmagle Church, under a grave stone with the year 1486.

view all

Claus Christiernsen Daa, til Ravnstrup's Timeline

1440
1440
Ravnstrup, Herlufmagle, Præstø Amt, Sjælland, Danmark (Denmark)
1450
1450
1454
1454
Ravnstrup, Herlufmagle, Danmark (Denmark)
1455
1455
1470
1470
Ravnstrup, Herlufmagle, Præstø Amt, Sjælland, Danmark (Denmark)
1474
1474
Ravnstrup, Herlufmagle, Præstø, Sjælland, Danmark
1496
1496
Age 56
Denmark
????
????
Herlufmangle Kirke, Danmark