Claus Rollufsen Wildschütz

public profile

Is your surname Wildschütz?

Research the Wildschütz family

Claus Rollufsen Wildschütz's Geni Profile

Share your family tree and photos with the people you know and love

  • Build your family tree online
  • Share photos and videos
  • Smart Matching™ technology
  • Free!

Claus Rollufsen Wildschütz

Birthdate:
Death: 1624 (49-57)
Helsingør, Helsingør Municipality, Capital Region of Denmark, Denmark
Immediate Family:

Son of Rolluf von Deventer and NN marr. von Deventer
Husband of Kirsten Pedersdatter Holst
Father of Kirstine Clausdatter Wildschütz; Jacob Clausen Wilschiött; Johan Clausen Wildschütz; Peder Clausen Wildschütz; Frederik Clausen Wildschütz and 4 others
Brother of Elisabeth Rollufsdatter Deventer

Occupation: Kgl. jægermester, borger i Helsingør
Managed by: Cecilie Nygård
Last Updated:

About Claus Rollufsen Wildschütz

◦Landsarkivet i København: Helsingør Byfoged: Skifteprotokol 1621-1625

/352r/
Den 9 Februarij [1624].
Effter Salige Affgangene Claus Roluffsen Willdschøt holldt hans effterleffuersche Kirstine Peders
datter Skiffte med hendis Børn, Offuerwerendis Hollger Oluffsen, kongelig Mayestæts Byefogitt,
Niells Madsen Raadsens kemmer och Niells Pedersenn Byeschriffuer.
Enckens formønder Peder Pouellsen,
Den Ældste Søn wed naffn Johan Clausen hans formønder Hans Niellsen,
Den anden Søn Jacob Clausen hans formønder Claus Busk,
Dend tredie Søn Peder Clausen hans formønder Suend Backer Siguordt Backer,
Dend fierde Søn Frederich Clausen hans formønder Johann Hollst
En datter wed naffn Kirstine Claus datter hendis formønder Jørgen Gudmandsen,
Da effterdi att formønderne haffde wnder dem selff offuerslagitt formuffen bleffue de forenede
saaledis att Moederen schall giffue Børnen, for hues Arff dennum kunde werre berettiget effter
forschreffne deris Salige fader - 27 hundrede slette daller, huer dr. 64 sk. danske beregnitt,
Er huer Broderlod - 600 rd. mønt
Søsterlodden - 300 dr. mønt
/352v/
Huad drengenis lodder belanger will hun nu strax Afflegge, en huer sin halffue part er 1200 slette
dr., huilcke 1200 Børnens formønder schall Wdsette paa Rendte till Nestkommende Paasche, och
hues Rendte deraff Aarligen Affkommer, schall Moederen niude emeden hun selff wnderhollder
Børnen, for Resten aff forschreffne Sønners Arffueparter som er 1200 dr. møndt schall formøndere
were forseckeritt till vnderpantt deris Salige faders hoffuidgaard och dend gaard nest hos med
wnderliggendis Boeliger huorudi de alle 4 schall were ens goede,
Dernest hues Søsterlodden belanger som er 300 slette daller derfore schall hendis formønder were
forseckeritt till vnderpant 2 boeliger i kongens gaede som er kiøbt aff Clemmid Bøcker for 100 dr.
mønt, 1 Boelig wed dett gamle Closter er kiøbt aff Reinholldt Axellsen for 50 dr. mønt Rasmus
Steenhuggers pantebreff paa 2 Boeliger wed thend Ny Kierkegaard for - 100 dr. møndt, 1 pante
Breff paa Elsæ Huids Boelig paa Sanden for 50 dr. for Renten schall Moederen wnderhollde
Børnen, med føede klæde, Lærdom och Christelig optugtellse, indtill drengene kommer till deris
Laug Allder, och piigen indtill hun effter Gudtz forsiuffn bliffuer wdj Echteschab forseett, Dog
schall hun herudi werre denne Exception om nogen aff Børnen eller de alle samptligen med deris
formøndernis Consent, begiffuer sig wd fra Moederen och dennum selff forsiuffner eller selff
Adspørger /353r/ deris brød da schall dett werre Børnen /: saa frembt det scheer med deris
formøndernis Raad :/ friitt fore och da schall de haffue thillbørlig Rendte aff deris hoffuidstoell
Husleyen aff Alle forschreffne wnderpanter schall Moederen selff oppebære niude och behollde,
emeden hun Børnen Wnderhollder, etc.
End herudoffuer Leuerit Moederen Børnens formønder for deris faddergaffue, huer dreng en
dobbelt Rosennobell, 1 Engellott, 1 Vngerschgyllden, 1 golldtgyllden, 1 dicke daller 2 R. dr. insp.
Piigen fick for hendis faddergaffue, 1 liiden halskiede weigit 5 lod Vngersch gulld, hermed dette
skiffte klart Adkombs Breffuene paa begge gaardene bleff lagt i en Eske och leuerit Johan Holldst
forseiglit i forwaring paa alle drengenis formøndernis wegne, Jørgen Gudmandsen Annammit de
Breffue paa sine pant,

Noter: ◦Hofjægermester. Frederik II's og Christian IV's jægermester; muligvis identisk med den Claus W, der 14 aug 1614 får bestalling som kgl. skovrider i Vordingborg len.

◦Claus Roluffsen W.s hustru hed Kirstine Pedersdatter. Hun døde 1624/1625 i Helsingør, og der blev skiftet efter hende 10. jan 1625 (Helsingør Byfoged: Skifteprotokol 1621-1625, fol. 444v-458v). I skiftet listes alle hendes ejendele, bl.a. meget guld.

Alle Claus' og Kirstines børn var umyndige ved faderens skifte i 1624, moderens skifte 1625,

broderen Peters skifte 1626 og mormoderens skifte 1632. Ifølge Danske Lov fra 1683, der bygger på tidligere lovgivning, var mænd under 18 år umyndige, mellem 18 og 25 år mindreårige og over 25 år fuldmyndige. Alle sønnerne må altså have været under 25 år i 1632.

Claus Roluffsen W. og Kirstine Pedersdatters børn

Johan Clausen, nævnt med navn i 1624 (fars skifte) og 1632 (mormors skifte). Jeg har forgæves ledt i skifteregistrene fra Helsingør efter en Johan Clausen, der kunne passe på ham. En Johan Clausen dør 1655 (skifte 21/1 1655, fol. 345), og en Johan Schiøt dør 1658 (26/3 1658, fol. 10), men det er ikke ham.

◦Claus Roluffsen W. og Kirstine Pedersdatter

Claus Roluffsen Willdschøt døde ca. 1624 i Helsingør, da der den 9. feb 1624 blev skiftet efter ham (Helsingør Byfoged: Skifteprotokol 1621-1625, fol. 352r-352v). Han nævnes i sin svigermor Maren Johansdatters skifte 1632 (fol. 21r): "En hauge ved den ny kirckegaard med huuset er frj grund, och hosliggende Støcke iord, med en wej som løbber igiennem, Salig Claus Vildschøttis børns hauge, wurderitt for - 120 Rdl." Slægtskabet mellem Claus Roluffsen W. og Maren Johansdatter præciseres i samme skifte (fol. 31r): "Thill Claus Roluffsenns Børnns eftter enn hanndschreftt Wdgiffuett till
hannom Denn 1. Decembris 1618 Paa hanns hustrus Kistinne pedersdatters Vegne Som hinde Rester paa hindis Fædernne Arff eftter Marinne Jachopsdatters [må være en fejl for Johansdatter!] død, Wdenn Renntte Att schall Bettales Penge - 200 dlr."
view all 13

Claus Rollufsen Wildschütz's Timeline

1570
1570
1605
1605
Age 35
1605
Age 35
1610
1610
Age 40
1620
1620
Age 50
Helsingor, Helsingør, Capital Region of Denmark, Denmark
1624
1624
Age 54
Helsingør, Helsingør Municipality, Capital Region of Denmark, Denmark
????
Helsingør?
????
????
????