Gustav / Kustav Malts

Is your surname Malts?

Research the Malts family

Gustav / Kustav Malts's Geni Profile

Records for Gustav / Kustav Malts

1,687 Records

Share your family tree and photos with the people you know and love

 • Build your family tree online
 • Share photos and videos
 • Smart Matching™ technology
 • Free!

Share

Gustav / Kustav Malts

Birthdate: (87)
Birthplace: Kukevere vald,Ambla Kihelkond.,Järvamaa
Death: October 28, 1924 (87)
Tarhan, Venemaa, Krimm
Immediate Family:

Son of Tõnu Malts and Leeno Malts
Husband of Maria Malts; Kai (Sider/Seider / Likk) Malts and Leena Malts
Father of August Malts; Anton Malts; August Malts; Johannes Malts; Johannes Malts and 3 others
Brother of Marie Suur and Kata Karolina Malts
Half brother of Juula Malts and Anton Malts

Managed by: Private User
Last Updated:

About Gustav / Kustav Malts

PR Järva-Madise http://www.ra.ee/dgs/_purl.php?shc=EAA.1234.1.142:176

http://www.arhiiv.ee/public/TUNA/Artiklid_Biblio/MaltsGustav_Ajalugu_Maltsveti_TUNA2011_3.pdf

Tema onu Juhan Leinbergi kutsuti prohvet Maltsvetiks.Juhan Leinbergi järgijaid kutsuti "Maltsvetlasteks".Gustav Malts säilitas oma perekonnanime mille oli võtnud endale tema isa Tõnu Malts (1810–1862). Elas Järvamaal mitmes vallas (Koigi, Seidla, Orgmetsa).

== Kui enamasti seostatakse mäluga vaid aju protsesse, siis mälu on ka meie keha üksikutel rakkudel ja isegi meid kimbutavatel haigustel.

Sageli alustatakse mälestuste kirjutamist põhjendusega, miks üldse oma elulugu meenutatakse. Mõnigi ütleb, et talle on lapsepõlv ainus kallis varandus, mis on jäänud. Sellepärast ei taheta, et see päriselt kaob

Rangelt võttes pole ajalugu olemas. On ainult elulood. Lihtsate inimeste elulood.

Esimesed, kes hakkasid oma elu kirjalikult jäädvustama ajalooga ühendatud viisil, olid 1880. aastatel Eestist välja rännanud talupojad.

Neist üks oli Gustav Malts, kelle mälestuste põhjal Eduard Vilde kirjutas «Prohvet Maltsveti»kodaniku nimega Juhan Leinberg ja kaotas siis saadud käsikirja, sest seda polnud enam vaja. Autor pidi selle taastama.===

Väljavõte Eduard Vilde reisikirjast Krimmi : Reisi eel loodud kontakt Karl Rootsiga oli äärmiselt kasulik – kooliõpetaja võttis Vilde sõbralikult vastu ja juhatas teda õigetesse kohtadesse. Ta teadis ka rääkida Gustav Maltsist, kes oli Juhan Leinbergi (Maltsveti) lähedane sugulane. Härra Maltsil oli kirjutatud kujul olemas 300-leheküljeline käsikiri „Ajalugu Maltsveti usust ja Krimmi rändamisest”, mille Vilde sai endale 50 rubla eest. See oli üliväärtuslik materjal, mida Vilde oma hiljem valminud romaanis palju tsiteeris.

Tsiteerin E Vilde raamatust " Prohvet Maltsevet " ühte lõiku mis räägib Gustav Maltsist.

" Orgmetsa vallas,Madise kihelkonnas,kust Järvamaa väljarändamisliikumine juhtivat hoogu sai, astusid Maltsveti vend ja vennapoeg,iseäranis viimane,kahekümne kahe aastane Gustav Malts,liikumise etteotsa.Viimane oli oma aja kohta saanud kaunikesti hariduslkku vaimu- ja silmateritust ning seda ise nende vaevaliste abinõude varal,mis olemas ,püüdnud arendada.Koigi külakoolis siis õppis noor Malts,kellel lugemine juba kodus käes,kirjutuse ja natuke arvutusekunsti,koguni geograafiat ja ajalugugi,niipalju kui koolmeister neid isegi mõistis.".

Gustav Maltsi mälestustest : Sell aeal kui lugu poistega sündis ei olnud weel liig wõi famili nimegi, ja sellest tuli see naljakas lugu, et igal wennal ise liignimi sai. Wanem wend Jüri wõtnud omale isa nime järele Juhani poeg „Juhannsohn”. Hans olnud lina kontoris omale nimeks võtnud „Stampelmann”. Kolmas wend Juhan kes selle aea sees Heinmanni walda Maltsweti koha peale, kas sulaseks wõi peremeheks? Ei ole mull teada, läinud wõtnud omale nimeks „Leinberg”. Sellest wennast saab minu kirjelduses pikemalt jut t olema. Minu isa Tõnu kes Udewa mõisas kärneri poisiks oli wõtnud oma nimeks „Malts”. Mis mõttes, ehk mis põhjusel tema selle nime omale soowis ei saanud ma teada? Arwatawasti, nagu mäletaksin kadunud isa suust kuulnud, olla tema selles arwamises, et Juhanist wend keda koha järele Maltsweti Juhaniks sell aeal, ja hiljemini hüüti, omale sarnatse nime wõttab. Siis wõtnud ka tema sarnatse nime, mida ka mina temast pärandasin.

When the brain processes most often associated with memory, the memory of the individual cells in our body, and even us prone to diseases.

  Often, the memories started to write on the ground, why even recalls the story of your life. Some could say that her childhood is the only precious treasure, which has remained. Therefore, do not want to lose really
  Strictly speaking, no history exists. There are only biographies. Biographies of ordinary people.
   The first who, which began its life in a way connected to the writing of recorded history, was the 1880th peasants emigrated from Estonia.
 One of them was Gustav Malts, who wrote the memoirs of Eduard Vilde's "The Prophet Maltsvet» John Leinberg real name, and then lost the manuscript because it was no longer needed. The author had to restore it .==
 Excerpt from a letter by Eduard Vilde Crimean travel: trips by contacts with Sweden Karl was extremely helpful - a schoolteacher, the kind Vilde and ushered him in the right places. He also knew the talk Maltsist Gustav, who was John (Maltsveti) a close relative. Mr. Maltsil was written in the form of a 300-page manuscript of "History of the Crimean Maltsveti and traveling by faith," which became a Vilde 50 rubles. It was a precious material that is later completed his novel, Vilde much quoted.
E Vilde quote from the book "The Prophet Maltsevet" a section that talks about Gustav Malts.
 "Orgmetsa area, Parish of St. Matthew's, which became the leading Järvamaa migration out of the movement, brother and nephew came Maltsveti, especially in the last twenty-two years of Gustav Malts, .

Gustav Maltsi mälestustest : Sell aeal kui lugu poistega sündis ei olnud weel liig wõi famili nimegi, ja sellest tuli see naljakas lugu, et igal wennal ise liignimi sai. Wanem wend Jüri wõtnud omale isa nime järele Juhani poeg „Juhannsohn”. Hans olnud lina kontoris omale nimeks võtnud „Stampelmann”. Kolmas wend Juhan kes selle aea sees Heinmanni walda Maltsweti koha peale, kas sulaseks wõi peremeheks? Ei ole mull teada, läinud wõtnud omale nimeks „Leinberg”. Sellest wennast saab minu kirjelduses pikemalt jut t olema. Minu isa Tõnu kes Udewa mõisas kärneri poisiks oli wõtnud oma nimeks „Malts”. Mis mõttes, ehk mis põhjusel tema selle nime omale soowis ei saanud ma teada? Arwatawasti, nagu mäletaksin kadunud isa suust kuulnud, olla tema selles arwamises, et Juhanist wend keda koha järele Maltsweti Juhaniks sell aeal, ja hiljemini hüüti, omale sarnatse nime wõttab. Siis wõtnud ka tema sarnatse nime, mida ka mina temast pärandasin.

О {$w0} / Kustav Malts (русский)

Когда мозговые процессы чаще всего связан с памятью, памятью отдельных клеток в нашем организме, и даже нас kimbutavatel заболеваний.

  Часто, воспоминания начал писать на земле, поэтому даже вспоминает историю своей жизни. Некоторые могли бы сказать, что ее детство только драгоценное сокровище, которое осталось. Таким образом, не хотят терять действительно
  Строго говоря, никакой истории не существует. Есть только биографии. Биографии простых людей.
   Первый, который начал свою жизнь таким образом, связан с написанием истории, был 1880-х годов крестьяне эмигрировали из Эстонии.
 Один из них был Густав солода, который написал воспоминания "Эдуарда Вильде в Maltsveti Пророк» Джон Leinberg настоящее имя, а затем потерял рукопись, поскольку он был больше не нужен. Автор должен был восстановить его .==
 Отрывок из письма Эдуарда Вильде крымские путешествия: поездки контакты со Швецией Карла было чрезвычайно полезно - школьный учитель, рода Вильде и ввел его в нужных местах. Он также знал, говорить Maltsist Густав, который был Джон Берг траура (Maltsveti) близкого родственника. Г-н Maltsil была написана в форме 300-страничная рукопись "Истории Крымского Maltsveti и путешествия по вере", который стал Вильде 50 рублей. Это был драгоценный материал, который позже закончил свой роман, Вильде много в кавычки.
E Вильде цитата из книги «Пророк Maltsevet" раздел, который рассказывает о Густав Maltsa.
view all 13

Gustav / Kustav Malts's Timeline

1837
September 28, 1837
Kukevere vald,Ambla Kihelkond.,Järvamaa
1863
1863
Age 25
1865
February 5, 1865
Age 27
1870
1870
Age 32
1872
1872
Age 34
1875
1875
Age 37
1877
1877
Age 39
1896
July 6, 1896
Age 58
Tarhani küla,Bulganaki vald,Simferopoli maakond,Krimm,Venemaa